Help Print this page 
Title and reference
Vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Disse vedtægter fastsætter driftsreglerne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB), EU's bank for langfristede lån. EIB, der blev oprettet i 1958 ved Rom-traktaten, bidrager til at realisere EU's mål ved at finansiere investeringsprojekter, der kan fremme den europæiske integration, en afbalanceret udvikling, den økonomiske og sociale samhørighed og en videnbaseret innovativ økonomi.

DOKUMENT

Protokol om vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

RESUMÉ

Denne protokol fastlægger Den Europæiske Investeringsbanks organisation og opgaver. EIB har status som juridisk person, er finansielt uafhængig og har sin egen beslutningsstruktur. Den har til opgave at bidrage til udviklingen af Den Europæiske Unions (EU) indre marked. Den yder lån eller garantier til finansiering af projekter i alle de økonomiske sektorer.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Hjemsted, medlemmer og kapital

EIB har hjemsted i Luxembourg. Bankens medlemmer består af de 28 EU-medlemsstater, og dens kapital andrager over 242,3 mia. EUR. Alle medlemsstaterne tegner sig i fællesskab for Bankens kapital. Medlemsstaternes bidrag beregnes på grundlag af det enkelte lands økonomiske vægt i Unionen (udtrykt i BNP) ved landets tiltrædelse. Tiltrædelse af et nyt medlemsland til EU medfører en forhøjelse af kapitalen. Derudover kan Styrelsesrådet med enstemmighed træffe beslutning om at forhøje den tegnede kapital.

ARBEJDSORGANER

Styrelsesrådet ( DE ) ( EN ) (FR )

Styrelsesrådet består af ministre udpeget af medlemsstaterne (i princippet økonomi- og finansministrene). Styrelsesrådet er EIB’s primære beslutningsorgan. Det fastsætter de almindelige retningslinjer for Banken og træffer de overordnede beslutninger.

Styrelsesrådet varetager således følgende funktioner:

 • det fastlægger de generelle retningsliner for Bankens kreditpolitik
 • det kan træffe beslutning om forhøjelse af Bankens kapital
 • det har beføjelser til at udnævne og afskedige bestyrelsens og direktionens medlemmer
 • det godkender årsberetningen, den årlige statusopgørelse og driftsregnskabet på sit årlige møde
 • det giver Banken tilladelse til at finansiere projekter uden for EU
 • det kan med enstemmighed træffe alle beslutninger om indstilling af Bankens virksomhed og indstille långivning eller garantiydelse til en medlemsstat eller dennes statsborgere, hvis medlemsstaten misligholder sine forpligtelser
 • det godkender Bankens forretningsorden.

Bestyrelsen ( DE ) ( EN ) (FR )

Bankens formand (DE) (EN) (FR) varetager formandskabet i bestyrelsen, som består af 28 medlemmer og 18 suppleanter, der udnævnes af styrelsesrådet. Medlemmerne har et mandat på fem år, som kan forlænges. Kommissionen og hver medlemsstat udnævner et medlem, som skal være en person, hvis uafhængighed og sagkundskab er uomtvistelig.

Bestyrelsen administrerer EIB’s långivning og varetager følgende opgaver:

 • den har enebeføjelse til at træffe beslutning om ydelse af kreditter og garantier og om optagelse af lån
 • den fastsætter rentesatserne for udlån og provisionen for ydelse af garantier
 • den tilser, at Banken administreres på forsvarlig måde og i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne og i retningslinjerne vedtaget af Styrelsesrådet.

Bestyrelsen kan for at øge sin ekspertise på visse områder optage maksimum 6 eksperter, som deltager i bestyrelsesmøderne som rådgivere uden stemmeret.

Direktionen ( DE ) ( EN ) (FR )

Direktionen er Bankens udøvende organ på fuld tid. Den består af en formand og otte næstformænd, der på forslag af bestyrelsen udnævnes af styrelsesrådet for et tidsrum af seks år. Deres mandat kan fornys. Styrelsesrådet kan med enstemmighed ændre antallet af direktionens medlemmer.

Direktionen udøver følgende funktioner:

 • den varetager Bankens løbende forretninger under formandens ledelse og bestyrelsens kontrol
 • den forbereder bestyrelsens beslutninger og sikrer, at de gennemføres
 • den udtaler sig efter flertalsbeslutning om forslag til ydelse af kreditter og garantier og til optagelse af lån.

Revisionsudvalget ( DE ) ( EN ) (FR )

Revisionsudvalget er sammensat af seks medlemmer udnævnt af styrelsesrådet. Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet og har til opgave at sikre, at EIB’s forretninger udføres i overensstemmelse med de gældende regler, og at dens bøger er rigtig ført. Det rapporterer til styrelsesrådet og udsteder en revisionserklæring i forbindelse med styrelsesrådets godkendelse af bestyrelsens årsberetning.

MÅL OG VIRKE

Opgaver

Inden for rammerne af sit mandat yder Banken lån til medlemsstaterne eller til private eller offentlige virksomheder til investeringsprojekter, der påtænkes udført på medlemsstaternes europæiske områder. EIB kan ved dispensation yde lån til investeringsprojekter, der helt eller delvis påtænkes gennemført uden for medlemsstaternes europæiske områder.

Projekter, der finansieres, kan for eksempel fremme udviklingen i de dårligst stillede regioner, bidrage til modernisering eller omlægning af erhvervslivet eller være projekter af stor skala, der gennemføres af flere EU-lande.

Ydelse af lån betinges så vidt muligt af, at der også anvendes andre finansieringsmidler (for ved katalysatorvirkning at tilskynde andre banker til at deltage).

Banken kan også garantere for lån, som optages af offentlige eller private virksomheder eller kollektive enheder.

Udlånsrentesatser og garantiprovisioner skal tilpasses vilkårene på kapitalmarkedet og gøre det muligt for Banken at dække sine udgifter og at oprette en reservefond. Reservefonden skal gradvis bringes op på et beløb, der svarer til 10 % af den tegnede kapital.

Principper for ydelsen af lån

EIB påser, at dens midler anvendes i EU’s interesse på den mest rationelle måde.

Den må ikke erhverve interesser i virksomheder eller påtage sig ansvar for deres ledelse, medmindre beskyttelsen af dens rettigheder kræver det for at sikre, at dens fordringer indgår.

Hverken Banken eller medlemsstaterne må stille betingelser om, at de udlånte beløb skal gives ud i en bestemt medlemsstat. Banken må hverken helt eller delvis finansiere noget projekt, som den medlemsstat, på hvis område projektet skal gennemføres, modsætter sig.

De forskellige etaper i ansøgninger om lån

Ansøgninger om lån eller garantier indsendes til Banken gennem Kommissionen eller gennem den medlemsstat, på hvis område projektet skal gennemføres. En virksomhed kan også henvende sig direkte til Banken for at ansøge om lån eller garanti.

Hvis en låneansøgning indsendes gennem Kommissionen, skal den forelægges for medlemsstaten til udtalelse og omvendt. Ansøgninger, der kommer direkte fra en virksomhed, forelægges for den pågældende medlemsstat og Kommissionen.

Direktionen undersøger, om ansøgninger om lån og garantier er i overensstemmelse med reglerne. For at blive godkendt skal projekter og programmer være levedygtige på fire centrale områder: økonomi, teknik, miljø og finansiering. Hvert investeringsprojekt er genstand for omhyggelig evaluering og tilsyn indtil dets afslutning.

Hvis direktionen udtaler sig til fordel for ydelsen af lånet eller garantien, skal den forelægge kontraktudkastet for bestyrelsen.

Er direktionens udtalelse negativ, kan bestyrelsen kun bevilge lånet eller garantien efter enstemmig vedtagelse.

Hvis Kommissionens udtalelse er negativ, kan bestyrelsen kun bevilge lånet eller garantien efter enstemmig vedtagelse, idet det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Kommissionen, afholder sig fra at stemme.

Er direktionens og Kommissionens udtalelse negativ, kan bestyrelsen ikke bevilge pågældende lån eller garanti.

Kapitalmarkedstransaktioner

Inden for sit aktivitetsområder har EIB mandat til at udføre transaktioner på kapitalmarkederne. Banken kan:

 • optage lån på kapitalmarkederne for at sikre de nødvendige ressourcer til at gennemføre opgaverne
 • købe eller sælge værdipapirer på finansmarkederne
 • investere på pengemarkederne.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

Protokollen bemyndiger EIB til at oprette filialer eller andre enheder, der har status af juridisk person og finansiel selvbestemmelsesret. Vedtægterne for disse organer vedtages af styrelsesrådet ved enstemmighed.

EIB har oprettet Den Europæiske Investeringsfond i 1994. EIF er en del af BEI-gruppen. Den har specielt til opgave at tilvejebringe risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder. Derudover er EIB berettiget til at deltage i forvaltningen af EIF og bidrage til dens tegnede kapital indtil det af styrelsesrådet fastsatte beløb.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Protokol nr. 5 om statutten for Den Europæiske Investeringsbank

-

-

Den Europæiske Unions Tidende C 83 af 30.3.2010

12.11.2013

Top