Help Print this page 
Title and reference
Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

I denne vedtægt fastsættes reglerne for Den Europæiske Investeringsfonds virksomhed (EIF). EIF støtter små og mellemstore virksomheders vækst og udvikling. De stiftende medlemmer af EIF er Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Kommissionen og private europæiske finansieringsinstitutioner.

DOKUMENT

Vedtægter for Den Europæiske Investeringsfond - vedtaget af generalforsamlingen den 14. juni 1994 og ændret den 19. juni 2000 [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 225 af 10.8.2001]

RESUMÉ

Vedtægten for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) giver bankens styrelsesråd beføjelse til enstemmigt at træffe afgørelse om oprettelse af en europæisk investeringsfond (EIF). EIF blev oprettet ved styrelsesrådets afgørelse af 25. maj 1993 og indledte sin virksomhed i 1994. I denne vedtægt defineres formål, struktur, kapital, medlemmer, finansielle midler, interventionsinstrumenter, regler for kontrol samt forholdet mellem EIB's organer og fondens organer.

Virkeliggørelse af Fællesskabets mål

EIF's hovedmål er at støtte oprettelse af små og mellemstore virksomheder (SMV) og deres vækst og udvikling gennem tilvejebringelse af risikovillig kapital og garantier. Fonden kan udøve sine aktiviteter på Fællesskabets medlemsstaters områder, i de kandidatlande, hvor tiltrædelsesprocessen er indledt, i EFTA-landene (EN) og i Fællesskabets nabolande, når der er tale om grænseoverskridende projekter. Fonden har status som juridisk person og har finansiel autonomi.

Fonden støtter Fællesskabets mål ved:

 • at stille garanti og tilsvarende ordninger til rådighed i forbindelse med lån og andre finansielle forpligtelser i enhver lovlig form
 • at erhverve, eje, administrere og afvikle kapitalandele i virksomheder af enhver art i overensstemmelse med vilkår, der er godkendt af EIF's generalforsamling
 • andre aktiviteter, der står i forbindelse med EIF's formål, bl.a. låntagning.

Med henblik herpå er der i vedtægten fastsat en startkapital på to mia. EUR. Denne kapital kan forhøjes ved en generalforsamlingsbeslutning truffet med et flertal på 85 % af de afgivne stemmer. I tilfælde af forhøjelse af fondens kapital har hvert medlem ret til at tegne sig for en andel af kapitalforhøjelsen, der svarer til forholdet mellem medlemmets tegnede andele og fondens kapital inden forhøjelsen. Fondens medlemmer hæfter kun for fondens forpligtelser med indtil deres respektive andele af den tegnede, ikke-indbetalte kapital.

Ledende organer

Fonden ledes og administreres af en generalforsamling, en bestyrelse og en administrerende direktør.

Generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af fondens medlemmer, dvs. Det Europæiske Fællesskab repræsenteret ved Europa-Kommissionen, EIB og de finansieringsinstitutioner, der fremgår af bilaget til vedtægten.

Den træffer blandt andet beslutninger om bemyndigelse af fonden til at gennemføre finansielle transaktioner med henblik på virkeliggørelsen af Fællesskabets mål. Generalforsamlingen skal bl.a.:

 • godkende fondens forretningsorden
 • træffe beslutning om optagelse af nye medlemmer
 • godkende bestyrelsens årsberetning
 • godkende den årlige balance og resultatopgørelse
 • fastlægge anvendelsen og fordelingen af fondens nettoindtægter osv.

Generalforsamlingen mødes mindst én gang hvert år efter indkaldelse af formanden for bestyrelsen. Hvert medlem af fonden råder over et antal stemmer, der svarer til antallet af dets tegnede andele. Beslutningerne træffes af et flertal af de afgivne stemmer, medmindre andet er fastsat i vedtægten. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når de tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer ejer mindst 50 % af den tegnede kapital. Formandskabet for generalforsamlingen varetages af repræsentanten for det medlem, der har det største antal andele i fonden. Generalforsamlingen har ligeledes beføjelse til at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen. Bestyrelsen består af syv medlemmer udnævnt af generalforsamlingen og udpeget af fondens medlemmer. Disse medlemmer udøver deres hverv i fuld uafhængighed og til fondens bedste. De er udelukkende ansvarlige over for generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne udnævnes for et tidsrum af to år, der kan fornyes.

Bestyrelsen

 • træffer beslutning om alle fondens forretninger
 • vedtager retningslinjer og anvisninger om fondens forretninger og ledelse
 • udarbejder de forslag, der skal forelægges for generalforsamlingen
 • fastlægger de almindelige vilkår for kapitalandele
 • fastlægger kriterierne for afkast af fondens forretninger osv.

Formandskabet for bestyrelsen varetages af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen træder sammen, så ofte som fondens interesser kræver det, mindst én gang hvert kvartal. Beslutningerne træffes med simpelt flertal, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Den administrerende direktør. Den administrerende direktør leder fonden i fuld uafhængighed. Han er ansvarlig over for bestyrelsen. Han udnævnes for et tidsrum af fem år med mulighed for genudnævnelse.

Den administrerende direktør er ansvarlig for fondens daglige ledelse. Den administrerende direktør skal især:

 • følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har vedtaget
 • forelægge bestyrelsen fondens årsberetning
 • på sit ansvar lade fondens årsregnskab udarbejde
 • forelægge bestyrelsen de yderligere redegørelser og den yderligere dokumentation, der er fastsat i vedtægten.

EIF's drift

Fondens regnskaber revideres hvert år af et revisorudvalg bestående af tre til fem revisorer udnævnt af generalforsamlingen.

Fondens vederlag og øvrige indtægter, som den søger at opnå i forbindelse med sin virksomhed, skal afspejle den indgåede risiko, dække fondens driftsudgifter og muliggøre opbygning af reserver.

Når der er tale om garantier, fastsættes loftet over fondens samlede forpligtelser af bestyrelsen. Når der er tale om kapitalandele, fastsættes dette loft af generalforsamlingen.

EIF's samlede forpligtelser i forbindelse med garantier må ikke overstige tre gange den tegnede kapital (ved en generalforsamlingsbeslutning kan dette loft hæves til højst fem gange den tegnede kapital); i forbindelse med kapitalandele fastsættes dette beløb af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan midlertidigt suspendere fondens virksomhed, hvis omstændighederne kræver det. Generalforsamlingen kan med kvalificeret flertal på 85 % af de afgivne stemmer beslutte at indstille fondens virksomhed endeligt.

Som led i sin virksomhed samarbejder fonden med tredjemand, f.eks. internationale organisationer. Tvistigheder mellem fonden og de af dens forretninger begunstigede afgøres af de kompetente nationale domstole. EIF har hjemsted i Luxembourg.

Baggrund

EIB er en offentlig bank i EU's tjeneste, der blev oprettet i 1958 i henhold til Rom-traktaten samtidig med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). EIB har til opgave at yde lån, som banken finansierer gennem optagelse af lån på kapitalmarkederne og ikke ved at udnytte budgetmidlerne. Banken samfinansierer ofte projekter med Europa-Kommissionen, som forvalter EU's bistand, især strukturfondene.

EIF er den afdeling i EIB-gruppen, som er specialiseret i risikovillig kapital. EIF, der blev oprettet i 1994, har især til formål at fremme små og mellemstore virksomheder (SMV) ved at investere i risikovillig kapital med sigte på at støtte virksomheder, som udvikler sig hurtigt, og som opererer inden for nye teknologiske sektorer. EIF stiller endvidere sikkerhed over for banker, som bevilger kort- eller langfristede lån til denne type SMV. EIF giver endvidere aktivt strategisk og teknisk rådgivning til aktører i den offentlige og private sektor via sin afdeling "investeringsteknik og rådgivningstjenester".

Seneste ajourføring: 10.11.2005

Top