Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
SMV-repræsentanten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

SMV-repræsentanten

Repræsentanten for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) optræder som kontaktperson mellem Europa-Kommissionen og SMV-fællesskabet og spiller en dobbelt rolle, fordi repræsentanten handler inden for Kommissionen og samtidig interagerer med verden udenfor. Repræsentanten lytter til SMV'ernes bekymringer og repræsenterer deres interesser i EU's lovgivningsproces. Repræsentanten fungerer ikke kun som Kommissionens menneskelige ansigt i forhandlingerne med de europæiske SMV'er, han/hun fremhæver også deres betydning for den økonomiske vækst og jobskabelsen i Europa.

Den Europæiske Unions (EU) konkurrencedygtighed afhænger i høj grad af SMV'ernes sundhedstilstand. EU's 23 millioner SMV'er udgør 99 % af alle virksomheder i EU og står for størstedelen af de nye job, der er skabt. SMV'er er således en væsentlig kilde til vækst, øget beskæftigelse og bedre job i den europæiske økonomi, hvilket er centrale målsætninger i Lissabonstrategien.

Selvom SMV'erne bliver påvirket af mange EU-politikker, har de svært ved at blive hørt.

For at give dem mulighed for at udtrykke deres holdninger, og for at gennemføre »tænk småt først«-princippet, der er fastlagt i det europæiske charter for små virksomheder, i praksis, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Santa Maria de Feira i juni 2000, besluttede Europa-Kommissionen at udpege en SMV-repræsentant.

Repræsentantens rolle er internt at øge Kommissionens opmærksomhed på de problemstillinger, som SMV'er står overfor. Repræsentanten undersøger EU-politikker, der kan påvirke SMV'erne, og sikrer, at der bliver taget højde for deres interesser og specifikke behov ved udformningen af politikker.

Repræsentantens opgave er en del af konsekvensanalysesystemet, der er beregnet til at sikre, at Kommissionens forslag først skal underkastes en evaluering af deres økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger. SMV-repræsentantens vigtigste bidrag er at tale SMV'ernes sag tidligt i lovgivningsprocessen og derved komme virkningerne af nye lovgivninger i forkøbet.

Repræsentantens arbejde øger således koordineringen inden for Kommissionen om spørgsmål, der vedrører SMV'er.

Eksternt er repræsentanten en synlig kontaktperson, der er anerkendt af SMV-fællesskabet. Repræsentantens rolle er at lytte ved hjælp af direkte kontakt ved formelle og uformelle møder med SMV'erne og repræsentanter fra SMV-organisationerne. Udover at indsamle oplysninger skal repræsentanten holde SMV'erne opdateret om EU-programmer og -midler samt besvare spørgsmål direkte. Ved at oprette en dialog mellem EU og EU's erhvervsliv bidrager repræsentanten til at forbedre styringen i Europa.

Den første SMV-repræsentant, Timo Summa, der dengang var direktør i GD for Erhvervspolitik, blev udnævnt i 2001 på opfordring fra Erkki Liikanen, der dengang var kommissær for erhvervspolitik og informationssamfundet.

Den nuværende SMV-repræsentant er Calleja Crespo, der er generaldirektør for generaldirektoratet for erhvervspolitik.

Der er yderligere oplysninger på generaldirektoratets europæiske portal for SMV'er og navnlig på webstedet for SMV-repræsentanten.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Tænk småt først« En »Small Business Act« for Europa [KOM(2008) 394 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Du kan kontakte EU's SMV-repræsentant på følgende adresse: SME Envoy European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 - COSME Programme and SME Envoy Network B-1049 Bruxelles Belgien eller via e-mail: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Seneste ajourføring: 08.06.2015

Top