Help Print this page 
Title and reference
Definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

Definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ajourføres for bedre at forstå deres økonomiske realiteter. Definitionen af virksomheder ud fra antallet af beskæftigede og deres omsætning eller samlede balance er vigtig, når man skal afgøre, hvilke virksomheder der kan nyde godt af Den Europæiske Unions (EU) programmer og politikker for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

DOKUMENT

Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder [Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 20.5.2003].

RESUMÉ

Definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ajourføres for at tage hensyn til den økonomiske udvikling siden 1996 (inflation og produktivitetsvækst) og de opnåede erfaringer.

Den nye definition præciserer således de små og mellemstore virksomheders status og begrebet mikrovirksomheder. Effektiviteten af de fællesskabsprogrammer og -politikker, der har disse virksomheder som målgruppe, styrkes. Det skal forhindres, at virksomheder, hvis økonomiske magt overstiger en SMV's økonomiske magt, nyder godt af støttemekanismer, som er specielt rettet mod SMV'er.

Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.

Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder defineres ud fra antallet af beskæftigede og omsætningen eller den samlede årlige balance.

Ved mellemstore virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.

Ved små virksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR.

Ved mikrovirksomheder forstås virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR.

Uafhængige virksomheder, partnervirksomheder, tilknyttede virksomheder

Den nye definition af SMV'er tydeliggør, hvilken type virksomhed der er tale om. I definitionen af SMV'er skelnes der mellem tre typer virksomheder ud fra deres forhold til andre virksomheder med hensyn til besiddelse af kapital, stemmeret og retten til at udøve en bestemmende indflydelse:

  • uafhængige virksomheder
  • partnervirksomheder
  • tilknyttede virksomheder.

De uafhængige virksomheder er langt de mest udbredte. Der er tale om virksomheder, der ikke tilhører en af de to øvrige virksomhedsklasser (partnervirksomheder eller tilknyttede virksomheder). En virksomhed er uafhængig, hvis:

  • den ikke besidder 25 % eller derover af en anden virksomhed
  • 25 % eller mere af den ikke ejes af en virksomhed eller et offentligt organ, eller af flere tilknyttede virksomheder eller offentlige organer i fællesskab, bortset fra enkelte undtagelser
  • ikke udfærdiger konsoliderede regnskaber og ikke indgår i regnskaberne for en virksomhed, der udfærdiger konsoliderede regnskaber, og dermed ikke er en tilknyttet virksomhed.

En virksomhed kan dog stadig betegnes som uafhængig, selv om 25 %-tærsklen er nået eller overskrides, hvis der er tale om bestemte investorkategorier, som f.eks. "business angels".

Partnervirksomheder betegner virksomheder, som indgår i partnerskaber af betydelig økonomisk størrelse med andre virksomheder, uden at nogen af dem udøver direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over den anden. Ved partnervirksomheder forstås virksomheder, som ikke er uafhængige, men som heller ikke er tilknyttet hinanden. En virksomhed er en anden virksomheds "partner", hvis:

  • virksomheden besidder mellem 25 % og 50 % af den anden virksomhed
  • denne anden virksomhed besidder mellem 25 % og 50 % af den pågældende virksomhed
  • den pågældende virksomhed ikke udfærdiger konsoliderede regnskaber omfattende denne anden virksomhed eller indgår via konsolidering i dennes, eller en tilknyttet virksomheds, regnskaber.

Tilknyttede virksomheder betegner virksomheder, der indgår i et selskab, enten gennem direkte eller indirekte besiddelse af kapitalen eller stemmerettighederne (også via aftaler eller, i særlige tilfælde, de fysiske aktionærer), eller gennem evnen til at udøve en bestemmende indflydelse på en virksomhed. Der er tale om sjældne tilfælde, som generelt adskiller sig tydeligt fra de to førnævnte klasser. For at lette fortolkningen har Europa-Kommissionen defineret denne type virksomheder ved, i tilfælde hvor disse er tilpasset genstanden for definitionen, at anvende betingelserne fra artikel 1 i Rådets direktiv 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, som har været anvendt i mange år. En virksomhed ved generelt med det samme, at den er tilknyttet, i det øjeblik den i henhold til direktivet pålægges at udfærdige konsoliderede regnskaber, eller den via konsolidering indgår i regnskaberne for en anden virksomhed, som skal udfærdige konsoliderede regnskaber.

Antal beskæftigede

Antal beskæftigede måles i årsarbejdsenheder (ÅAE), dvs. det antal personer, der på fuldtid har arbejdet i den pågældende virksomhed eller for denne virksomheds regning i løbet af hele det pågældende år. Personer, der ikke har arbejdet hele året, eller som har arbejdet på deltid, indgår som brøkdele af ÅAE. Hverken lærlinge eller elever under erhvervsuddannelse medregnes. Heller ikke barselsorlov medregnes.

Definitionens juridiske gyldighed

Definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder er kun bindende i forbindelse med f.eks. statsstøtte, hvis der søges støtte fra EU's strukturfonde og fællesskabsprogrammer, især rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling.

Kommissionen opfordrer dog medlemsstaterne, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond til at anvende definitionen som reference. Det vil styrke konsekvensen og effektiviteten i forbindelse med foranstaltninger til fordel for SMV'er.

Tidsplan

For at lette overgangen på EU-plan og i medlemsstaterne anvendes definitionen fra den 1. januar 2005.

På grundlag af en opgørelse over anvendelsen af definitionen af 6. maj 2003 og under hensyntagen til eventuelle ændringer af artikel 1 i direktiv 83/349/EØF vedrørende definitionen af tilknyttede virksomheder i direktivets forstand vil Kommissionen efter behov tilpasse definitionen, herunder især tærsklerne for omsætning og samlet balance, med baggrund i erfaringerne og den økonomiske udvikling i EU.

Kontekst

Kommissionen vedtager en ny definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som fra den 1. januar 2005 erstatter definitionen fastsat ved henstilling 96/280/EF.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Henstilling 2003/361/EF

1.1.2005

-

EUT L 124 af 20.5.2003

See also

Yderligere oplysninger om SMV'er findes på netportalen SMV-politik - en vejledning".

Seneste ajourføring: 08.08.2007

Top