Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regler for derivataftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU-regler for derivataftaler

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Forordningen om den europæiske markedsinfrastruktur fastlægger regler om over-the-counter-derivataftaler* (OTC-derivater), centrale modparter* og transaktionsregistre*, i tråd med de forpligtelser, der blev aftalt på G20-topmødet i Pittsburgh i september 2009.
 • Forordningen om den europæiske markedsinfrastruktur har til formål at opfylde målene om at reducere systemiske risici, øge gennemsigtigheden på OTC-markedet og bevare den finansielle stabilitet.

HOVEDPUNKTER

 • For at forbedre gennemsigtigheden på OTC-markedet fastsætter forordningen, at alle oplysninger om alle europæiske derivataftaler skal meddeles transaktionsregistre og gøres tilgængelige for tilsynsmyndigheder, herunder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).
 • For at reducere modpartskreditrisiko* fastsætter forordningen strenge organisatoriske forpligtelser, forpligtelser for god forretningsskik og tilsynsforpligtelser for centrale modparter (CCP). Standardderivataftaler skal cleares gennem CCP’er (se clearing*).
 • For at reducere operationel risiko* kræver forordningen, at elektroniske midler skal anvendes til en rettidig bekræftelse af OTC-derivataftalers vilkår.
 • Clearing*- og indberetningskravet gælder for:
  • finansielle virksomheder, f.eks. banker og forsikringsselskaber
  • ikkefinansielle virksomheder, f.eks. energiselskaber og luftfartselskaber, der har store positioner i OTC-derivater.

ESMA er ansvarlig for at identificere aftaler, der bør underlægges clearingskravet, dvs. at de, der er standardiserede, skal cleares gennem CCP’er. ESMA fører også tilsyn med transaktionsregistre*. Europa-Kommissionen har vedtaget en række foranstaltninger, herunder tekniske standarder på baggrund af udkast fra ESMA til gennemførelse af forordningens krav. De tekniske standarder, udarbejdet af ESMA, omfatter en række emner, f.eks. kapitalkrav for CCP’er og det minimum af oplysninger, som skal meddeles transaktionsregistre. Kommissionen har også vedtaget afgørelser om »ækvivalens« for CCP’ers regulatoriske systemer i visse ikke-EU-lande.

I august 2015 vedtog Kommissionen en delegeret forordning, der fastlægger, at nogle klasser af OTC-rentederivataftaler kan cleares gennem de centrale modparter. Den dækker renteswap denomineret i euro, pund sterling, japanske yen eller amerikanske dollar, og som har specifikke kendetegn, herunder:

 • det indeks, der benyttes som reference for derivatet
 • løbetiden
 • den notionelle værdi type (dvs. den nominelle eller pålydende værdi, der bruges til beregning af betalinger foretaget med udgangspunkt i derivatet).

Den 5. juni 2015 vedtog Europa-Kommissionen en delegeret forordning i medfør af forordningen om europæisk markedsinfrastrukturs artikel 85, stk. 2. Den udvider midlertidigt undtagelsen fra kravet om central clearing for pensionsordninger indtil den 16. august 2017. Under den nuværende ordning, skal pensionsordninger — der omfatter alle kategorier af pensionsordninger — frigøre kontanter til central clearing. Fordi pensionsordninger ikke ligger inde med betydelige mængder kontanter og heller ikke med højlikvide aktiver, ville pålæggelsen af et sådant krav på pensionsordninger kræve meget vidtrækkende og bekostelige ændringer i deres forretningsmodel, hvilket i sidste ende ville påvirke pensionisters indkomst.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. august 2012.

BAGGRUND

Over-the-counter-derivater (OTC) forhandles normalt på privat. Oplysningerne om dem er derfor kun tilgængelige for de kontraherende parter, hvilket vanskeliggør vurderingen af arten og alvoren af de tilhørende risici.

VIGTIGE BEGREBER

* Et derivat er en finansiel aftale, der er knyttet til den fremtidige værdi eller status for den underliggende enhed, som det henviser til. Enheden kan for eksempel være et aktiv, indeks eller en rentesats.

* Et over-the-counter-derivat er et derivat, som ikke handles på en børs, men i stedet handles privat mellem to modparter, for eksempel en bank og en producent.

* Modpartskreditrisici er risikoen for en modparts, dvs. den anden part i den finansielle transaktion, betalingsmisligholdelse.

* En central modpart (CCP) er en enhed, der bliver mellemleddet mellem de to modparter i en transaktion og dermed bliver køber over for enhver sælger og sælger over for enhver køber. Hovedformålet med en CCP er at styre den risiko, der kan opstå, hvis en modpart ikke kan betale til tiden, dvs. ved misligholdelse.

* Et transaktionsregister er et centralt datacenter, hvor oplysningerne om derivattransaktioner meddeles. Transaktionsregistre er kommercielle virksomheder. Der eksisterer globale transaktionsregistre for kredit-, rentesats- og aktie-OTC-derivater* (se det sidste vigtige begreb).

* Clearing henviser til alle aktiviteter fra tidspunktet, hvor der indgås transaktionsforpligtelse, til denne er afviklet.

* Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller mislykkede interne procedurer eller eksterne hændelser, f.eks. bedrageri, menneskelige fejl eller terrorisme.

* Et aktiederivat er en særlig type derivat, såsom optioner eller futures.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1-59)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EU) nr. 648/2012 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13-21)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/1515 af 5. juni 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår forlængelsen af overgangsperioderne vedrørende pensionsordninger (EUT L 239 af 15.9.2015, s. 63-64)

seneste ajourføring 14.01.2016

Top