Help Print this page 
Title and reference
EU-regler for derivataftaler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regler for derivataftaler

Over-the-counter-derivater* (OTC) forhandles normalt privat. Oplysningerne om dem er derfor kun tilgængelige for de kontraherende parter, hvilket vanskeliggør vurderingen af arten og alvoren af de tilhørende risici. Denne forordning har til formål at forbedre gennemsigtigheden, effektiviteten og sikkerheden af markedet for OTC-derivater.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.

RESUMÉ

Over-the-counter-derivater* (OTC) forhandles normalt privat. Oplysningerne om dem er derfor kun tilgængelige for de kontraherende parter, hvilket vanskeliggør vurderingen af arten og alvoren af de tilhørende risici. Denne forordning har til formål at forbedre gennemsigtigheden, effektiviteten og sikkerheden af markedet for OTC-derivater.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen (kendt som forordningen om europæisk markedsinfrastruktur), fastlægger bestemmelser om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, i tråd med de forpligtelser, der blev aftalt på G20-topmødet i Pittsburgh i september 2009.

HOVEDPUNKTER

For at forbedre gennemsigtigheden på OTC-markedet fastsætter forordningen, at alle oplysninger om alle europæiske derivataftaler skal meddeles transaktionsregistre og gøres tilgængelige for tilsynsmyndigheder, herunder Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

For at reducere modpartskreditrisiko* fastsætter forordningen strenge organisatoriske forpligtelser, forpligtelser for god forretningsskik og tilsynsforpligtelser for centrale modparter (CCP), og standardderivataftaler skal cleares gennem CCP’er.

For at reducere operationel risiko* kræver forordningen, at elektroniske midler skal anvendes til en rettidig bekræftelse af OTC-derivataftalers vilkår.

Clearing*- og indberetningskravet gælder for:

finansielle virksomheder, f.eks. banker og forsikringsselskaber

ikkefinansielle virksomheder, f.eks. energiselskaber og luftfartselskaber, der har store positioner i OTC-derivater.

ESMA er ansvarlig for at identificere aftaler, der er underlagt clearingskravet, dvs. de, der er standardiserede og skal cleares gennem CCP’er. ESMA fører også tilsyn med transaktionsregistre* og udarbejder bindende tekniske standarder for anvendelsen af forordningen.

Europa-Kommissionen har vedtaget en række foranstaltninger, herunder tekniske standarder til gennemførelse og udbygning af forordningens bestemmelser. De tekniske standarder, udarbejdet af ESMA, omfatter en række emner, f.eks. kapitalkrav for CCP’er og det minimum af oplysninger, som skal meddeles transaktionsregistre. Kommissionen har også vedtaget afgørelser om »ækvivalens« for CCP’ers regulatoriske systemer i visse ikke-EU-lande.

Den 3. februar 2015 offentliggjorde Europa-Kommissionen en rapport, der henstiller til, at pensionsfonde tildeles en toårig undtagelse fra de centrale clearingsforpligtelser for deres OTC-derivattransaktioner. Rapporten konkluderede, at CCP’er har brug for denne tid til at finde løsninger for pensionsfonde.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 16. august 2012.

VIGTIGE BEGREBER

* Et derivat er en finansiel aftale, der er knyttet til den fremtidige værdi eller status for den underliggende enhed, som det henviser til. Enheden kan for eksempel være et aktiv, indeks eller en rentesats.

* Et OTC-derivat er et derivat, som ikke handles på en børs, men i stedet handles privat mellem to modparter, for eksempel en bank og en producent.

* Modpartskreditrisici er risikoen for en modparts, dvs. den anden part i den finansielle transaktion, betalingsmisligholdelse.

* En CCP er en enhed, der bliver mellemleddet mellem de to modparter i en transaktion og dermed bliver køber over for enhver sælger og sælger over for enhver køber. Hovedformålet med en CCP er at styre den risiko, der kan opstå, hvis en modpart ikke kan betale til tiden, dvs. ved misligholdelse.

* Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller mislykkede interne procedurer eller eksterne hændelser, f.eks. bedrageri, menneskelige fejl eller terrorisme.

* Clearing henviser til alle aktiviteter fra tidspunktet, hvor der indgås transaktionsforpligtelse, til denne er afviklet.

* Et transaktionsregister er et centralt datacenter, hvor oplysningerne om derivattransaktioner meddeles. Transaktionsregistre er kommercielle virksomheder. Der eksisterer globale transaktionsregistre for kredit-, rentesats- og aktie-OTC-derivater*.

* Et aktiederivat er en særlig type derivat, såsom optioner eller futures.

Se siderne om derivater/forordningen om europæisk markedsinfrastruktur på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1-59

Ændringsretsakt(er)/supplerende retsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 153/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013, s. 41-74

Forordning (EU) nr. 575/2013

28.6.2013.Anvendelse: fra 1. januar 2014 med undtagelse af visse bestemmelser.

-

EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1-337

Forordning (EU) nr. 1002/2013

8.11.2013

-

EUT L 279 af 19.10.2013, s. 2-3

Direktiv 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190-348

Forordning (EU) nr. 591/2014

5.6.2014

-

EUT L 165 af 4.6.2014, s. 31-32

Forordning (EU) nr. 600/2014

2.7.2014

-

EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84-148

Forordning (EU) nr. 1317/2014

15.12.2014

-

EUT L 355 af 12.12.2014, s. 6-7

Direktiv (EU) 2015/849

25.6.2015

26.6.2017

EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73-117

Forordning (EU) nr. 2015/880

12.6.2015

-

EUT L 143 af 9.6.2015, s. 7-8

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 85, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre, vedrørende de fremskridt og bestræbelser, som CCP’erne har gjort for at udvikle tekniske løsninger til pensionsordningers overførsel af ikke-kontant sikkerhed som variationsmarginer, såvel som behovet for eventuelle foranstaltninger, der kan lette en sådan løsning (COM(2015) 39 final af 3.2.2015).

Seneste ajourføring: 26.06.2015

Top