Help Print this page 
Title and reference
OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

OTC-derivater forhandles normalt på privat basis. Oplysningerne er derfor kun tilgængelige for de kontraherende parter, hvilket vanskeliggør vurderingen af arten og alvoren af de tilhørende risici. Med henblik på at afhjælpe disse mangler samt forbedre effektiviteten og sikkerheden af markedet for OTC-derivater fastlægges der med denne forordning bestemmelser om OTC-derivater, centrale modparter (CCP'er) og transaktionsregistre, i tråd med de forpligtelser, der blev aftalt på G20-topmødet i Pittsburgh i september 2009.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning fastlægger rammer for bestemte derivater, f.eks. OTC-derivater , ved at indføre clearing- og bilaterale risikostyringskrav. Den fastlægger også en ramme for indberetningskrav for derivataftaler samt ensartede krav til, hvorledes centrale modparter og transaktionsregistre udøver deres aktiviteter.

Forordningen finder anvendelse på:

 • centrale modparter (CCP'er) og deres clearingmedlemmer
 • finansielle og ikke-finansielle modparter
 • transaktionsregistre
 • handelspladser i visse tilfælde.

Forordningen finder ikke anvendelse på:

 • medlemmer af Det Europæiske Centralbanksystem (ESCB)
 • offentlige organer i Unionen, der forvalter den offentlige gæld
 • Den Internationale Betalingsbank.

OTC-derivater: risikostyring

OTC-derivataftaler, der kan betragtes som egnede til obligatorisk CCP-clearing, skal cleares gennem en central modpart. Med henblik på at vurdere, om OTC-derivaterne skal gennem en obligatorisk clearing, skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) tage hensyn til visse kriterier såsom:

 • standardiseringsgraden af aftalevilkår
 • volumen og likviditet for den relevante OTC-derivatklasse
 • tilgængeligheden af fair, pålidelige og generelt accepterede prisfastsættelsesoplysninger.

ESMA opretter, vedligeholder og ajourfører et offentligt register over OTC-derivater og CCP'er samt varigheden af derivataftaler.

Handelspladsen skal levere data om transaktionerne til enhver CCP på dennes anmodning.

Finansielle og ikkefinansielle modparter skal sørge for at måle, overvåge og reducere operationel risiko og modpartskreditrisiko ved hjælp af formaliserede og solide procedurer.

Centrale modparter: krav og tilsyn

CCP'er er underlagt følgende krav:

 • tilladelse: For at kunne levere clearingydelser skal en central modpart søge tilladelse hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den er etableret. CCP'en har mulighed for at udvide sin virksomhed til andre ydelser og skal have en startkapital på mindst 7,5 mio. EUR.
 • tredjeland: En CCP, der er etableret i et tredjeland, kan kun levere clearingydelser til handelspladser i EU, hvis CCP'en er anerkendt af ESMA.
 • organisation: En CCP skal nedsætte et risikoudvalg bestående af repræsentanter for dens clearingmedlemmer, uafhængige bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for dens kunder. Dette udvalg giver anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring.
 • opbevaring af optegnelser: EN CCP har pligt til at opbevare alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i mindst 10 år.
 • måling og vurdering: En CCP kan måle og vurdere så tæt på realtid som muligt sine likviditets- og krediteksponeringer over for de enkelte clearingmedlemmer og over for en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med.
 • marginer, tab og misligholdelsesfond: En CCP pålægger, anmoder om og opkræver marginer fra sine clearingmedlemmer for at begrænse sine krediteksponeringer. De skal være tilstrækkelige til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont. Der skal oprettes en præfinansieret misligholdelsesfond til at dække tab, som overstiger denne tærskel.

Interoperabilitetsordninger

Efter forhåndsgodkendelse fra de kompetente myndigheder skal CCP'er, der indgår en interoperabilitetsordning:

 • identificere, overvåge og styre de risici, som følger af ordningen
 • nå til enighed om deres respektive rettigheder og forpligtelser
 • identificere, overvåge og effektivt styre kredit- og likviditetsrisici
 • identificere, overvåge og tage højde for eventuelle indbyrdes afhængighedsforhold som følge af aftalen.

Transaktionsregistre

Et transaktionsregister, der er etableret i EU, skal registreres hos ESMA. Et transaktionsregister skal have solide forvaltningsordninger, som omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret ansvarsfordeling.

Indberetningspligt

Der skal på EU-niveau fastsættes fælles dataindberetningskrav om derivater. Alle modpater og CCP'er skal indberette alle detaljer vedrørende derivataftaler til transaktionsregistrene. Oplysningerne indberettes senest den første arbejdsdag efter aftalens indgåelse, ændring eller ophævelse.

Udveksling af oplysninger

For at sikre gennemsigtigheden af OTC-markedet, har de kompetente myndigheder, ESMA og andre relevante myndigheder adgang til oplysninger i transaktionsregistrene.

Besøg nedenstående link for yderligere oplysninger: De finansielle markeders infrastruktur

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201 af 27.7.2012

Ændringsretsakt(er)/supplerende retsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions tidende

Forordning (EU) Nr. 153/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013

Forordning (EU) Nr. 575/2013

28.6.2013.Finder anvendelse fra den 1.1.2014, med undtagelse af visse bestemmelser.

-

EUT L 176 af 27.6.2013

Forordning (EU) Nr. 149/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013

Forordning (EU) Nr. 150/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013

Forordning (EU) Nr. 151/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013

Forordning (EU) Nr. 152/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013

Forordning (EU) Nr. 153/2013

15.3.2013

-

EUT L 52 af 23.2.2013

Forordning (EU) Nr. 876/2013

3.10.2013

-

EUT L 244 af 13.9.2013

Forordning (EU) Nr. 1002/2013

8.11.2013

-

EUT L 279 af 19.10.2013

Forordning (EU) Nr. 1003/2013

22.10.2013

-

EUT L 279 af 19.10.2013

Seneste ajourføring: 12.03.2014

Top