Help Print this page 
Title and reference
Tekstilprodukter: tekstilfiberbetegnelser og etikettering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tekstilprodukter: tekstilfiberbetegnelser og etikettering

Den Europæiske Union (EU) har en lov om fiberbetegnelser samt etikettering og mærkning af tekstilers fibersammensætning for at sikre, at forbrugerne informeres korrekt, samt at beklædnings- og tekstilmarkedet fungerer problemfrit.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har en lov om fiberbetegnelser samt etikettering og mærkning af tekstilers fibersammensætning for at sikre, at forbrugerne informeres korrekt, samt at beklædnings- og tekstilmarkedet fungerer problemfrit.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger regler om:

tekstilfiberbetegnelser med hensyn til definition og brug ved angivelse af tekstilprodukters fibersammensætning

etikettering af tekstilprodukter, som indeholder ikketekstildele af animalsk oprindelse

analysemetoder til at kontrollere oplysningerne på etiketter eller mærker.

VIGTIGSTE PUNKTER

Retsakten omfatter:

produkter, som udelukkende består af tekstilfibre

produkter, som behandles på samme måde som tekstilprodukter, for eksempel produkter, hvor tekstilfibrenes vægtandel udgør mindst 80 %.

Undtagelse: produkter, som overgives til personer, der arbejder fra eget hjem, selvstændige virksomheder eller selvstændige skræddere.

Fiberbetegnelser

Beskrivelsen af fibersammensætningen i tekstilprodukter skal anvende de tekstilfibre, der er anført i forordningens bilag I.

Fabrikanter kan anmode Europa-Kommissionen om at medtage en ny fiberbetegnelse i forordningens bilag I. De skal indsende en teknisk fil, som er udarbejdet i overensstemmelse med bilag II, hvor mindstekravene er beskrevet.

Angivelse af sammensætningen

Anvendelse af udtrykkene »100 %«, »ren« eller »hel-« må kun anvendes for tekstilprodukter, som består af en enkelt tekstilfiber.

Udtrykket »ren, ny uld« (og de udtryk, der er angivet i bilag III), må kun anvendes på mærker for produkter, der udelukkende består af en uldfiber, som ikke tidligere har været indarbejdet i et færdigt produkt, og som ikke har været spundet.

Produkter, der består af flere fibre, skal etiketteres med betegnelsen og vægtprocenten af alle indeholdte fibre i rækkefølge efter faldende vægt.

Tilstedeværelsen af ikketekstildele af animalsk oprindelse (for eksempel en læderrem på en stoftaske) i tekstilprodukter skal angives med formuleringen »indeholder ikketekstildele af animalsk oprindelse«.

Etikettering og mærkning af tekstilprodukter

Etiketteringen og mærkningen af tekstilprodukter, der skal sælges til forbrugere, skal være holdbar, let læselig, synlig og tilgængelig og angive fibersammensætningen. Ansvaret for etikettering eller mærkning påhviler dem, der sælger produkterne.

På produkter med 2 eller flere tekstilkomponenter, som ikke har samme fibersammensætning, skal sammensætningen af de enkelte komponenter angives.

Etiketteringen skal forefindes på det eller de officielle sprog i det land, hvor produktet sælges.

Etikettering kræves ikke for produkter, der er anført i bilag V.

Markedsovervågning

EU-landenes markedsovervågningsmyndigheder skal kontrollere fibersammensætningen af tekstiler i henhold til metoderne i bilag VIII.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

7. november 2011.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for lovgivning om tekstiler og beklædning.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1007/2011

7.11.2011

-

EUT L 272 af 18.10.2011, s. 1-64

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1007/2011 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 23.04.2015

Top