Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s turismestatistikker

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

EU’s turismestatistikker

Turisme er en central sektor i økonomien i Den Europæiske Union (EU), og derfor indsamles der statistikker som en hjælp til politiske beslutningstagere samt til personer, der arbejder eller opererer i sektoren.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF

RESUMÉ

Turisme er en central sektor i økonomien i Den Europæiske Union (EU), og derfor indsamles der statistikker som en hjælp til politiske beslutningstagere samt til personer, der arbejder eller opererer i sektoren.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger fælles regler og metoder for udvikling, udarbejdelse og udbredelse af europæiske statistikker om turisme. Den er nært forbundet med forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal indsamle, udarbejde, behandle og fremsende harmoniserede statistikker om udbud og efterspørgsel i turisme.

Data, der skal indsamles

EU-landene skal indsamle data om intern (dvs. indenlandsk og indadgående) turisme, hvad angår turistindlogeringsvirksomheders kapacitet (dvs. at tilbyde indlogeringstjenester til kortvarige ophold mod betaling). De indsamlede data omfatter antallet af:

  • virksomheder
  • sengepladser
  • værelser.

Nogle af disse variabler indsamles både på nationalt plan og på subnationalt eller regionalt plan (nomenklatur for statistiske regionale enheder - NUTS - niveau 2) og gælder for:

  • typen af indlogering (hoteller, turistindlogering, campingpladser)
  • typen af lokalitet (tætbefolket område, område med gennemsnitlig befolkningstæthed eller tyndtbefolket område, kystzone eller ikkekystzone)
  • størrelse (små, mellemstore eller store virksomheder).

EU-landene skal også indsamle data om virksomheder, som har værelser, der er tilgængelige for bevægelseshæmmede personer, herunder kørestolsbrugere.

Der indsamles også oplysninger om virksomhedernes belægning som for eksempel antallet af overnatninger og ankomster af hjemmehørende og ikkehjemmehørende turister samt belægningsgrad for værelser og sengepladser. Som det er tilfældet med kapacitetsstatistikker, indsamles nogle af disse variabler også på regionalt NUTS-niveau 2.

EU-landene indsamler data om national turisme (indenlandsk og udadgående turisme). Disse data omhandler efterspørgsel efter deltagelse i turisme og kendetegnene for rejser. Disse oplysninger er baseret på variabler såsom længde af og bestemmelsessted for rejser i personligt øjemed samt sociodemografiske variabler som f.eks. aldersgruppe, uddannelsesniveau (frivilligt), beskæftigelsessituation (frivilligt) osv.

Hvert tredje år sammenstiller EU-landene også data, der viser hovedårsagerne til manglende deltagelse i turisme i personligt øjemed (økonomiske årsager, manglende tid, helbredsgrunde osv.).

Endelig indsamler EU-landene data om turismeefterspørgsel efter endagsture inden- eller udenlands. Disse data er baseret på variabler, der relaterer til:

  • antallet af endagsture (i personligt eller erhvervsmæssigt øjemed)
  • udgifter
  • bestemmelsesland
  • sociodemografiske variabler.

En gang om året sender EU-landene en rapport til Eurostat om kvaliteten af de indsamlede data. Eurostat skaber og opdaterer derefter sin metodehåndbog med retningslinjer om de udarbejdede statistikker.

Datakilder

EU-landene kan udarbejde de nødvendige statistiske data ved at bruge en kombination af de følgende forskellige kilder: undersøgelser, andre egnede kilder (herunder administrative data) og egnede procedurer for statistisk beregning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 11. august 2011.

For yderligere oplysninger henvises til:

REFERENCE

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 692/2011

11.8.2011

-

EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17-32

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 253/2013

10.4.2013

-

EUT L 79, 21.3.2013, s. 5-6

seneste ajourføring 06.08.2015

Top