Help Print this page 
Title and reference
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

Den finansielle krise i 2008 afslørede flere mangler ved finansielle tilsyn. For at udbedre disse fejl, har Kommissionen iværksat en række lovgivningsmæssige foranstaltninger, der erstatter det nuværende system med et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), som har til formål at genopbygge EU-borgernes tillid og mindske risiciene for, at det finansielle system destabiliseres.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici.

RESUMÉ

Ved denne forordning etableres Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Det er en del af den pakke af foranstaltninger, der skal reformere det europæiske finanstilsynssystem (ESFS), og under det oprettes tre myndigheder, der skal føre tilsyn med finansielle aktiviteter.

Pakken ændrer desuden den eksisterende lovgivning på det finansielle område med Omnibus-direktivet og inkluderer forordningen om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver.

Tilsynet med Den Europæiske Unions (EU) finansielle system forbedres desuden ved hjælp af:

 • Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder
 • medlemsstaternes kompetente myndigheder eller tilsynsmyndigheder.

Målsætninger for ESRB

ESRB er ansvarligt for makrotilsynet med det finansielle system i EU. Et af udvalgets vigtigste målsætninger er at forebygge og reducere systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen. I denne forbindelse skal ESRB navnlig:

 • indkredse og indsamle alle oplysninger, der er nødvendige for udvalgets arbejde
 • afdække og prioritere systemiske risici
 • udstede advarsler og offentliggøre dem, hvis det er relevant
 • anbefale hvilke foranstaltninger, der skal indføres, når risiciene er afdækket.

ESRB's organisation

ESRB består af:

 • et almindeligt råd, der er ansvarligt for udførelsen af opgaver
 • en styringskomité, som bistår med beslutningstagningen
 • et sekretariat, som er ansvarligt for udvalgets daglige arbejde
 • et rådgivende videnskabeligt udvalg og et rådgivende teknisk udvalg, der yder rådgivning og bistand.

Formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB) varetager formandskabet for ESRB for en periode på fem år. Formanden bistås i sit arbejde af to næstformænd. Første næstformand vælges af og blandt medlemmerne af ECB's Generelle Råd, og den anden næstformand er formanden for Det Fælles Udvalg.

ESRB's medlemmer er forpligtede til at overholde principperne om upartiskhed og tavshedspligt i udøvelsen af deres hverv, selv efter at deres hverv er ophørt.

Det Almindelige Råd holder fire møder om året. Forud for disse møder mødes Styringskomitéen. ESRB's formand kan indkalde til ekstraordinære møder.

ESRB kan, hvis det er relevant, søge rådgivning i den private sektor.

Advarsler og henstillinger

ESRB kan udstede advarsler og rette henstillinger om afhjælpende tiltag, der skal vedtages, herunder også lovgivningsinitiativer. Henstillingerne kan rettes til:

 • EU
 • en eller flere medlemsstater
 • en eller flere europæiske tilsynsmyndigheder
 • en eller flere nationale tilsynsmyndigheder.

Henstillinger vedrørende tiltag, der skal vedtages, udarbejdes i henhold til en farvekode, som indikerer risikoniveauet. Hvis ESRB ser, at dets henstillinger ikke er blevet fulgt, skal det i fortrolighed underrette adressaterne, Rådet og, hvis det er relevant, den berørte europæiske tilsynsmyndighed.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1092/2010

16.12.2010

-

EUT L 331 af 15.12.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde [Den Europæiske Unions Tidende L 331 af 15.12.2010].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 331 af 15.12.2010].

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed). [Den Europæiske Unions Tidende L 54 af 22.2.2014].

Seneste ajourføring: 20.05.2014

Top