Help Print this page 
Title and reference
Mindskning af CO2-udslip fra nye personbiler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mindskning af CO2-udslip fra nye personbiler

Vejtransportsektoren er en af de mest forurenende, hvad angår udledningen af drivhusgasser inden for den Europæiske Union (EU). For at mindske udledningen inden for denne sektor, fastsætter denne forordning nogle grænser for nye personbiler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EØS-relevant tekst) (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

RESUMÉ

Denne forordning opstiller normer for kontrollen af CO2-udledningen fra nye personbiler. Grænseværdien fastsat i forordningen er på 130 g CO2/km. Fra 2020 og fremover skal dette niveau nedsættes til 95 g CO2.

Typer af køretøjer berørt af forordningen

Forordningen gælder køretøjer i kategorien M1 som defineret i bilag II i direktivet for godkendelse af motorkøretøjer som er indregistreret for første gang inden for den Europæiske Union (EU) uden forinden at have været indregistreret i et tredjeland.

Målsætninger for specifikke udledninger

Køretøjsfabrikanterne har målsætninger for de gennemsnitlige CO2-udslip, formlerne for disse målsætninger er listet i bilag I til denne forordning.

Følgende procentsatser for personbiler bruges til at afgøre de gennemsnitlige specifikke CO2-udslip for hver fabrikant.

 • 65 % i 2012
 • 75 % i 2013
 • 80 % i 2014
 • 100 % fra 2015.

Denne forordning indeholder særlige bestemmelser for køretøjer der kører på brændstof indeholdende 85 % ethanol (E85). For at afgøre om en fabrikant opnår sin målsætning hvad angår CO2-udslip, skal procentdelen af specifikke udledninger for denne type køretøjer nedsættes med 5 % indtil 31. december 2015. Denne målsætning for en nedsættelse er kun gældende, hvis mindst 30 % af servicestationerne i den medlemsstat hvor køretøjet er registreret, kan tilbyde denne type biobrændstof.

For at tilskynde bilsektoren til at investere i nye teknologier, skal særlige tillæg opmuntre til udviklingen af biler som udleder mindre end traditionelle biler. Til beregningen af gennemsnitlige specifikke CO2-udslip, tæller hver ny personbil, som har specifikke CO2-udslip under 50 g/km for:

 • 3,5 biler i 2012
 • 3,5 biler i 2013
 • 2,5 biler i 2014
 • 1,5 biler i 2015
 • 1 bil fra 2016.

Grupper af fabrikanter

For at overholde målsætningerne hvad angår specifikke udledninger, har fabrikanterne mulighed for at danne en gruppe. For at danne en gruppe sendes en informationsmappe til Kommissionen indeholdende en liste af deltagende fabrikanter, navnet på fabrikanten, som er udnævnt til administrator for gruppen, sammen med et bevis for, at denne har kompetence til at varetage sin funktion.

Overvågning og rapportering om gennemsnitlige udslip

Medlemsstaterne skal for hvert kalender indsamle en komplet dataserie for hver ny personbil, der indregistreres inden for deres territorium (herunder navn på fabrikant, nummer på typegodkendelse, de specifikke CO2-udledninger etc.) og videregive denne information til Kommissionen inden den 28. februar:

 • de kilder, der er anvendt til at indhente ovennævnte data
 • det samlede antal nye indregistreringer af nye personbiler, der skal typegodkendes
 • det samlede antal nye indregistreringer af nye, individuelt godkendte personbiler
 • det samlede antal nye indregistreringer af nye personbiler, der er godkendt nationalt i små serier
 • procentdelen af tankstationer, der tilbyder E85 inden for deres territorium.

Kommissionen fører et centralregister for disse data - tilgængeligt for offentligheden - og laver for hver fabrikant en midlertidig beregning af:

 • de gennemsnitlige specifikke CO2-udslip for det foregående kalenderår
 • målsætningen for specifikke udslip for det foregående kalenderår
 • forskellen mellem det gennemsnitlige specifikke CO2-udslip for det foregående kalenderår og målsætningen for specifikke udslip for indeværende år.

Tillæg for overskydende udslip

Fra 2012 skal fabrikanten betale et tillæg for emissionsoverskridelser, hvis målsætningen for den specifikke udledning overskrides. Fra 2019 vil dette tillæg blive beregnet anderledes.

Dispensation for visse fabrikanter

En fabrikant kan indsende en begæring om dispensation til Kommissionen i følgende tilfælde:

 • den producerer mindre end 10 000 nye personbiler, som er indregistreret inden for EU
 • den tilhører ikke en gruppe af sammenhørende fabrikanter
 • den tilhører en sammenslutning af fabrikanter, der tilsammen repræsenterer mindre end 10 000 nye indregistrerede personbiler i EU
 • den tilhører en gruppe sammenhørende af fabrikanter, men bruger eget fabrikationsanlæg og eget udviklingscenter.

Kommissionen kan give dispensation for en periode på op til fem år.

Øko-innovationer

Leverandører og fabrikanter har mulighed for at anvende innovationsteknologier for at mindske CO2-udslippet. Det samlede bidrag fra disse teknologier må højst være på 7 g CO2/km.

Denne forordning ophæver afgørelse nr. 1753/2000/EF.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 443/2009

8.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009

Ændringsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 397/2013

8.5.2013

-

EUT L 120 af 1.5.2013

Forordning (EU) nr. 333/2014

-

-

EUT L 103 af 5.4.2014

TILHØRENDE DOKUMENT(ER)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

Denne forordning fastsætter en række retningslinjer for indsamling og rapportering af data for alle nye personbiler. Disse data skal bidrage til at fastsætte målsætningen for specifikke CO2-udslip, samt gøre det muligt at evaluere om fabrikanterne overholder denne målsætning.

Disse data er baseret på informationer indeholdt i overensstemmelsescertifikatet for den pågældende personbil. Disse data omhandler ligeledes køretøjer som:

 • kun producerer et mindre CO2-udslip
 • drives på ethanol
 • er udstyret med innovationsteknologier

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 396/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til krav til overvågning af CO2-emissioner fra nye personbiler.

Denne gennemførelsesforordning har til formål at tilpasse forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler til de ændringer, der er foretaget i bilag II til forordning (EF) nr. 443/2009.

Seneste ajourføring: 07.02.2014

Top