Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Styrkelse af EU’s investeringsfondes globale konkurrenceevne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Styrkelse af EU’s investeringsfondes globale konkurrenceevne

Direktiv 2009/65/EF - styrkelse af EU’s investeringsfondes (investeringsinstitutter) globale konkurrenceevne

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

RESUMÉ

Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) er investeringsfonde*, der er reguleret af Den Europæiske Union (EU). Direktivet fastsætter de vigtigste rammebestemmelser, der regulerer investeringsinstitutter.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger fælles regler for investeringsfonde i EU og muliggør derved investeringsinstitutters grænseoverskridende tilbud af produkter.

HOVEDPUNKTER

Hovedformålene med direktivet er at:

  • tilbyde investorerne et bredere udvalg af produkter til en lavere pris igennem et mere effektivt marked for investeringsinstitutter i EU, bedre investorinformation og et mere effektivt tilsyn med fonde
  • fastholde den europæiske investeringssektors konkurrenceevne ved at tilpasse reglerne til markedsudviklingen.

Direktivet fastlægger navnlig regler om:

  • investorinformation via et standardiseret sammenfattende oplysningsskema for at gøre det nemmere for forbrugeren at forstå produktet
  • et ægte europæisk pas til administrationsselskaberne for investeringsinstitutterne, således at et administrationsselskab placeret i ét EU-land kan administrere fonde i andre EU-lande
  • markedsføring af investeringsinstitutter i andre lande, dvs. via forenklede administrative procedurer
  • fusioner af investeringsinstitutter i andre lande
  • et stærkere tilsyn med investeringsinstitutter og de virksomheder, som administrerer dem, dvs. via et forbedret samarbejde mellem de nationale myndigheder, der fører tilsyn med finansielle tjenesteydelser.

Direktiv 2009/65/EF er den fjerde version af lovgivning om investeringsinstitutter og erstatter direktivet om investeringsinstitutter 85/611/EØF.

Direktiv 2009/65/EF blev ændret ved direktiv 2014/91/EU (investeringsinstitutter V), der indførte nye regler om investeringsinstitutters depositarer (den enhed, der opbevarer aktiver), f.eks. enheder, der kan påtage sig denne rolle, deres opgaver, delegeringsordninger og depositarernes ansvar.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Den 7. december 2009.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

* Investeringsfonde: investeringsprodukter, der oprettes alene med det formål at samle investorernes kapital og investere denne kapital kollektivt igennem en beholdning af finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer og andre værdipapirer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/65/EF

7.12.2009

30.6.2011

EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32-96

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120-161

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1-73

Direktiv 2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUT L 145 af 31.5.2013, s. 1-3

Direktiv 2014/91/EU

17.9.2014

18.3.2016

EUT L 257 af 28.8.2014, s. 186-213

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2009/65/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 1-15).

Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 16-27).

Kommissionens direktiv 2010/43/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 42-61).

Kommissionens direktiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure (EUT L 176 af 10.7.2010, s. 28-41).

seneste ajourføring 15.09.2015

Top