Help Print this page 
Title and reference
Styrkelse af europæiske investeringsfondes konkurrenceevne - UCITS

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Styrkelse af europæiske investeringsfondes konkurrenceevne - UCITS

UCITS (institutter for kollektiv investering i værdipapirer), som er populære blandt mindre investorer og bidragydere, er klar til yderligere udvikling takket være ændringerne af reglerne for disse fonde under EU-direktiv 2009/65.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) (EØS-relevant tekst) [Se ændringsakt(er)].

RESUMÉ

EU-direktiv 2009/65 om UCITS blev vedtaget den 13. juli 2009 og er gældende fra 1. juli 2011. Det fastsætter EU-dækkende regler for oprettelse og drift af europæiske investeringsfonde.

Investeringsfonde oprettes med det formål at investere investorernes kapital kollektivt igennem en beholdning af finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer og andre værdipapirer. UCITS blev indført i 1980’erne og er en europæisk form for investeringsfond, der tegnede sig for aktiver til en værdi af mere end 5 billioner euro i 2009. Det svarer til halvdelen af EU’s bruttonationalprodukt.

Dette direktiv ændrer reglerne for UCITS. Hovedformålene er at:

 • tilbyde investorerne et bredere udvalg af produkter til en lavere pris igennem et mere effektivt UCITS-marked i EU, bedre investorinformation og et mere effektivt tilsyn med fonde
 • opretholde den europæiske investeringssektors konkurrenceevne ved at justere reglerne til markedsudviklinger.

Teksten indarbejder følgende ændringer:

 • Forbedrede investorinformationer takket være et standardiseret sammenfattende oplysningsskema. Central investorinformation skaber en balance mellem læsbarhed og den informationsmængde, som investorerne kræver.
 • Et ægte europæisk pas til UCITS-administrationsselskaber, der er beregnet til at begrænse det administrative arbejde og gør det muligt for et administrationsselskab placeret i ét EU-land at forvalte fonde i andre lande.
 • Nemmere markedsføring af UCITS i andre lande takket være forenklede administrative procedurer.
 • Nemmere fusioner af UCITS i andre lande, som giver mulighed for en øgning i den gennemsnitlige størrelse af europæiske fonde.
 • Nemmere aktivpooling, som for eksempel resulterer i bedre investorbeskyttelse ved at oprette en ramme til systemet for master-feeder-arrangementer, hvor en fond investerer mere end 85 % af dens aktiver i en anden fond.
 • Et stærkere tilsyn med UCITS og de virksomheder, som driver dem, takket være et forbedret samarbejde mellem de tilsynsførende.

EU-direktiv 2009/65 er den fjerde version af UCITS-lovgivning og erstatter UCITS-direktiv 85/611/EØF.

Forbedringerne blev foretaget i UCITS-direktivet den 1. juli 2010 med Kommissionens vedtagelse af fire gennemførelsesretsakter. Disse har til formål at forbedre investorbeskyttelsen, begrænse det administrative arbejde og gøre EU-investeringsfonde endnu mere konkurrencedygtige.

UCITS-direktivet blev ændret ved EU-direktiv 2013/14/EF den 21. maj 2013. Ændringerne har til formål at beskytte investorer mod overdreven tillid til kreditvurdering i disse institutter for kollektiv investering. Administrations- og investeringsselskaber bliver for eksempel bedt om at foretage deres egne vurderinger og ikke udelukkende eller blindt stole på kreditvurderinger fra kreditvurderingsbureauer.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/65/EF

7.12.2009

30.6.2011

EUT L 302 af 17.11.2009

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/78/EU

4.1.2011

31.12.2011

EUT L 331 af 15.12.2010

Direktiv 2011/61/EU

21.7.2011

22.7.2013

EUT L 174 af 1.7.2011

Direktiv2013/14/EU

20.6.2013

21.12.2014

EUT L 145 af 31.5.2013

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2009/65/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE RETSAKTER

Gennemførelsesforordninger

Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 af Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010 ]. 1. juli 2010 - betingelser for at levere central investorinformation/prospekter i papirform [Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010].

Denne forordning har til formål at standardisere central investorinformation med regler for:

 • hvilke oplysninger, der skal angives for investeringspolitiske mål
 • hvordan risiko og afkast præsenteres (kræver brug af numerisk skala fra 1 til 7)
 • hvordan udgifter præsenteres og forklares.

Den gælder også for særlige UCITS-strukturer, som består af to eller flere investeringsafdelinger.

Kommissionens forordning (EU) nr. 584/2010 af Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010 ]. 1. juli 2010 -standardanmeldelsesskrivelse erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder [Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010].

Denne forordning har til formål at harmonisere proceduren for anmeldelse om markedsføring af UCITS-enheder i en anden medlemsstat.

Den specificerer form og indhold af standardanmeldelsesskrivelsen, der skal anvendes af UCITS. Den definerer desuden form og indhold for erklæringen, der skal anvendes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for at bekræfte, at UCITS’en opfylder kravene, som er vedtaget i direktiv 2009/65/EF. Forordningen fastlægger også en detaljeret procedure for den elektroniske overførsel af anmeldelsesfilen mellem kompetente myndigheder.

Den fastlægger også procedurer for tilsynet med fondforvalteres grænseaktiviteter.

Direktiver

EU- direktiv 2010/43/EU af Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010 ]. 1. juli 2010 om organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab [Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010].

EU- direktiv 2010/44/EU af Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010 ]. 1. juli 2010 om visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure [Den Europæiske Unions Tidende L 176 af 10.7.2010].

Forslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om UCITS for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner. [COM(2012) 350 final - ikke udgivet i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 21.01.2014

Top