Help Print this page 
Title and reference
Spiritus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Spiritus

Harmonisering af bestemmelserne vedrørende salg på det europæiske marked af spiritus bidrager til at beskytte forbrugerne og udvikle sektoren. Disse bestemmelser fremmer teknologisk innovation, samtidig med at de traditionelle produktionsmetoder bevares.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 [se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning fastsætter reglerne for definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spirituosa samt for beskyttelse af deres geografiske betegnelse. Den gælder for alle spirituosa, hvad enten de er produceret i Den Europæiske Union (EU) eller i et tredjeland.

Spirituosa

Spirituosa er alkoholholdige drikke beregnet til konsum. De har per definition organoleptiske egenskaber og et alkoholindhold på mindst 15 % pr. volumen. Spirituosa fremstilles af landbrugsalkohol eller visse destillater, enten direkte ved destillation, udblødning eller tilsætning af smagsstoffer eller ved blanding af en spiritus med en anden drikkevare.

Bilag II til denne forordning indeholder en liste over spirituosa inddelt i kategorier (rom, akvavit, vodka etc.).

Salgsbetegnelse

Spirituosa, som opfylder de specifikationer, som gælder for produkterne i en af de 46 spiritus­kate­go­rier i bilag II, markedsføres under en af betegnelserne i samme bilag. Spirituosa, som ikke opfylder alle specifikationerne, som kræves, for at de kan indlemmes i en af de 46 kategorier i bilag II, markedsføres under betegnelsen ”spiritus”.

Spirituosa, som opfylder specifikationerne for flere kategorier i bilag II, kan sælges under en eller flere af betegnelserne, som er opregnet for disse kategorier.

Salgsbetegnelserne kan kompletteres eller erstattes af en geografisk betegnelse, forudsat at denne ikke vildleder forbrugeren.

Mærkning og præsentation

De generelle regler for præsentation og mærkning af fødevarer gælder for spirituosa.

Denne forordning fastsætter dog specielle regler for mærkning og præsentation. Når de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanol, anføres på etiketten, skal de enkelte former for landbrugsalkohol angives i faldende orden efter de anvendte mængder.

Betegnelserne ”sammenstikning”, ”ved sammenstikning” eller ”sammenstukket” kan kun anvendes, hvis spiritussen er en blanding af to eller flere spirituosa i samme kategori. Disse drikkevarer adskiller sig kun fra hinanden ved små forskelle i deres sammensætning, som skyldes forarbejdningsmetoden, de anvendte destillations­apparater, varigheden af lagring eller ældning eller det geografiske produktions­område.

Varigheden af ældningen eller alderen må kun angives, hvis den vedrører den yngste af alkoholbestanddelene, og såfremt den er under kontrol af en afgiftsmyndighed eller tilsvarende.

Kapsler eller manchetter med indhold af bly må ikke benyttes til forsegling af beholdere, som indeholder spirituosa.

For bedre at oplyse forbrugeren vises betegnelserne, som foreskrives i denne forordning, på et eller flere af Den Europæiske Unions officielle sprog med undtagelse af:

  • udtrykkene i kursiv i bilag II
  • de geografiske betegnelser, som er opført i bilag III.

Geografiske betegnelser

Den geografiske betegnelse identificerer en spiritus som hidrørende fra et område i et land, fra en region eller et sted i dette område, når en egenskab, et omdømme eller anden egenart ved spiritussen overvejende kan tilskrives denne geografiske oprindelse.

Registrering af en geografisk betegnelse

En ansøgning om registrering indleveres til Europa-Kommissionen af den pågældende medlemsstat eller tredjeland. Anmodningen ledsages af en teknisk dokumentation med følgende oplysninger:

  • spiritussens kategori og navn, som indeholder den geografiske betegnelse
  • en beskrivelse af spiritussen
  • definitionen af det geografiske område
  • en beskrivelse af fremstillingsmetoden
  • detaljerede oplysninger, som viser forbindelsen til det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse
  • eventuelle krav, der skal overholdes i henhold til europæiske, nationale og/eller regionale bestemmelser
  • navn og adresse på ansøgeren
  • supplerende forhold vedrørende den geografiske betegnelse og/eller specielle regler vedrørende mærkningen.

Kommissionen kontrollerer inden for tolv måneder fra forelæggelsen af ansøgningen, at denne er i overensstemmelse med denne forordning, hvorefter den offentliggør den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende.

Enhver fysisk eller juridisk person kan inden for seks måneder fra offentliggørelsen af den tekniske dokumentation protestere mod registreringen af den geografiske betegnelse.

Annullering af en geografisk betegnelse

Kommissionen kan annullere registreringen af en geografisk betegnelse, hvis spiritussen ikke længere har de karakteristika, som er beskrevet i den tekniske dokumentation, som ledsager ansøgningen om registrering.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 110/2008

20.2.2008

-

EUT L 39 af 13.2.2008

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr.1334/2008

20.1.2009

-

EUT L 354 af 31.12.2008

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 110/2008 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 936/2009 af 7. oktober 2009 om anvendelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og tredjelande om gensidig anerkendelse af visse former for spiritus [Den Europæiske Unions Tidende L 264 af 8.10.2009]. Ifølge de aftaler, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater samt med De Forenede Mexicanske Stater, skal anvendelse af betegnelserne på visse former for spiritus (bl.a. "Tennessee Whisky eller Tennessee Whiskey", "Bourbon Whisky eller Bourbon Whiskey eller Bourbon som betegnelse for Bourbon Whiskey", "Tequila" og "Mezcal") være i overensstemmelse med de pågældende landes lovgivning.

See also

Seneste ajourføring: 20.01.2011

Top