Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikation og registrering af får og geder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Identifikation og registrering af får og geder

Den Europæiske Union implementerer et system til identifikation og registrering af får og geder. Dette system er en fordel for sporbarheden. Det gør det blandt andet muligt at identificere det enkelte dyr og spore det tilbage til oprindelsesbedriften.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

En ordning for individuel sporbarhed gør det muligt at følge det enkelte får eller den enkelte ged fra fødslen og under handel med dyret inden for Fællesskabet.

Identifikation

Alle får og geder, som fødes på bedrifter i EU, identificeres ved hjælp af:

  • Et første identifikationsmiddel bestående af en elektronisk transponder eller et øremærke godkendt af de nationale kompetente myndigheder. Mærket, som placeres på et øre, skal være af et uforanderligt materiale, uforfalskeligt og læsbart gennem hele dyret liv og må ikke påføre dyret lidelser. Mærket skal være let synligt på afstand og indeholde en kode for den medlemsstat, hvor bedriften ligger, samt en individuel kode.
  • Et andet identifikationsmiddel, som kan være en elektronisk transponder til de dyr, som allerede har et øremærke som første identifikationsmiddel eller et øremærke, et mærke på koden eller en tatovering for de dyr, som allerede har en elektronisk transponder som første identifikationsmiddel (tatovering kan ikke benyttes til dyr, der er genstand for handel inden for EU).

Medlemsstaterne kan godkende et alternativt system for dyr, der skal slagtes inden de er tolv måneder gamle, og som ikke er bestemt til samhandel inden for Fællesskabet eller eksport til tredjeland. I sådanne tilfælde skal dyrene blot bære et øremærke med landekode og en kode, der identificerer oprindelsesbedriften.

Identifikationen skal foretages senest seks måneder efter dyrets fødsel og før det forlader oprindelsesbedriften. Medlemsstaterne kan dog forlænge denne frist til ni måneder for dyr, der holdes i ekstensive driftssystemer og i det fri. Er der tale om dyr, der er importeret fra tredjelande, skal identifikationen finde sted på bestemmelsesbedriften inden for en frist på højst 14 dage.

Register, flytningsdokument og databaser

Hver person, som er ansvarlig for dyr, også selv om det kun er midlertidigt, skal føre register med visse oplysninger, der er anført i flytningsdokumentet, der ledsager alle dyr, når de flyttes.

Flytningsdokumenter kan variere fra den ene medlemsstat til den anden. Visse lande kan kræve supplerende oplysninger. som tilføjes de obligatoriske oplysninger, som er fastsat i nærværende forordning. Flytningsdokumenterne opbevares i mindst tre år. De er valgfri, hvis medlemsstaten har en fuldt operationel, centraliseret, elektronisk database. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal underrettes om den til enhver tid anvendte model for flytningsdokumentet.

De nationale kompetente myndigheder skal føre et centralt register med oplysninger om alle bedrifter på den pågældende stats område. Disse oplysninger vedrører bedriften, personer med ansvar for dyrene, aktiviteten, produktionstypen og de pågældende arter.

Fra 1. januar 2008 er en database med visse oplysninger om bedrifterne og om flytning af dyrene obligatorisk i alle medlemsstater. Opdrætteren skal underrette den kompetente myndighed om flytning af dyr inden for en frist på syv dage.

Fra den 31. december 2009 er anvendelsen af et elektronisk identifikationssystem obligatorisk. Denne forpligtelse gælder dog ikke dyr født før den dato og indtil 31. december 2014. I medlemsstater, hvor der er højst 600.000 får og geder, kan disse elektroniske ordninger gøres frivillige for dyr, som ikke handles inden for Fællesskabet.

For at sikre overholdelse af forordningen udføres kontrol af medlemsstaterne og af Kommissionens udsendte eksperter. Desuden anvendes sanktioner i tilfælde af overtrædelse.

Komité

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed bistår Kommissionen.

Kontekst

Denne forordning er således udformet for at styrke EU-retten mere effektiv med hensyn til identifikation og registrering af får og geder. Der blev gjort lignende bestræbelser inden for kvægsektoren med vedtagelsen af forordningen om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 21/2004

29.1.2004

-

EUT L 5 af 9.1.2004

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363 af 20.12.2006

Forordning (EF) nr. 1560/2007

22.12.2007

-

EUT L 340 af 22.12.2007

Implementering af forordning (EU) nr. 45/2012

9.2.2012

-

EUT L 17 af 20.1.2012.

Ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 21/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til dokumentationsformål.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2006/968/EF af 15. december 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder[EUT L 401 af 30.12.2006, s. 41].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder [EUT L 280 af 12.10.2006].

Kommissionens forordning (EU) nr. 506/2010 af 14. juni 2010 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår får og geder, der holdes i zoologiske haver [Den Europæiske Unions Tidende L 149 af 15.06.2010].

Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse [Den Europæiske Unions Tidende L 158 af 10.06.2013].

Seneste ajourføring: 21.04.2014

Top