Help Print this page 
Title and reference
EU-fiskerikontrolagenturet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-fiskerikontrolagenturet

Rådet har i 2005 stadfæstet oprettelsen af et EU-fiskerikontrolagentur. Agenturets formål er at varetage den operative koordinering af medlemsstaternes fiskeriinspektion og -kontrol og hjælpe dem med at anvende den fælles fiskeripolitiks.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Agenturets kommissorium og opgaver

Agenturet er et teknisk og administrativt EU-organ med følgende kommissorium:

  • koordinere medlemsstaternes fiskerikontrol og –inspektion
  • koordinere anvendelsen af de nationale kontrol- og inspektionsressourcer, som medlemsstaterne har slået sammen
  • bistå medlemsstaterne med at indberette oplysninger om fiskeri og kontrol og inspektion til Kommissionen og tredjemand
  • bistå medlemsstaterne i at løse opgaverne og opfylde deres forpligtelser ifølge reglerne i den fælles fiskeripolitik
  • bistå EU-landene og Kommissionen i harmoniseringen af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik i hele EU, særligt via specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer, programmer til kontrol af ulovligt, ikke-rapporteret og ikke-reguleret fiskeri og internationale kontrol- og inspektionsprogrammer
  • bidrage til medlemsstaternes og Kommissionens forskning i og udvikling af kontrol- og inspektionsteknik
  • bidrage til uddannelse af fiskeriinspektører og erfaringsudveksling mellem EU-landene
  • koordinere bekæmpelsen af ulovligt, ikke-rapporteret og ikke-reguleret fiskeri

Efter anmodning fra Kommissionen skal agenturet endvidere udføre opgaver i forbindelse med EU's og EU-landenes internationale forpligtelser. Det skal bistå EU og EU-landene i forhold til tredjelande og internationale regionale fiskeriorganisationer, som EU er medlem af. Agenturet kan også samarbejde med tredjelande inden for rammerne af internationale regionale organisationer eller bilaterale fiskeriaftaler. Det kan også på medlemsstaternes vegne udføre opgaver i henhold til internationale fiskeriaftaler.

Desuden kan agenturet levere kontraktlige tjenesteydelser til EU og EU-landene, herunder chartre og drive overvågningsfartøjer.

Operativ koordinering

Agenturet koordinerer gennemførelsen af kontrol- og inspektionsprogrammer ifølge fælles ressourceanvendelsesplaner.

De fælles ressourceanvendelsesplaner udarbejdes af agenturet i samråd med de berørte EU-lande.

Den administrerende direktør for agenturet sender de berørte medlemsstater og Kommissionen udkastet til en samlet plan. Planen godkendes, hvis der ikke modtages indvendinger inden for 15 arbejdsdage. Rejses der indvendinger, overgiver direktøren sagen til Kommissionen, der kan foretage de fornødne justeringer før vedtagelse af planen.

Planerne implementerer de kriterier, referencepunkter, prioriteter og fælles procedurer, som Kommissionen har fastsat i kontrol- og inspektionsprogrammerne. De tilrettelægger anvendelsen af de nationale kontrol- og inspektionsressourcer og af de menneskelige og materielle ressourcer i de perioder og områder, hvor de skal anvendes.

De fælles ressourceanvendelsesplaner fastsætter også de omstændigheder, hvorunder en medlemsstats kontrol- og inspektionsressourcer må bevæge sig ind i farvande, som hører under en anden medlemsstats overhøjhed.

Agenturet foretager en årlig vurdering af, hvor effektiv hver enkelt fælles ressourceanvendelsesplan er, og foretager på grundlag af foreliggende dokumentation en analyse af, om der er risiko for, at fiskeriaktiviteterne ikke er i overensstemmelse med de gældende bevarings- og kontrolforanstaltninger.

Med vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik er agenturet blevet tildelt nye kompetencer med henblik på at styrke effektiviteten.

Erhvervelse, leje og chartring af udstyr

Agenturet kan fremover erhverve, leje eller chartre det udstyr, der er nødvendigt for implementeringen af de fælles ressourceanvendelsesplaner samt kontrol- og inspektionsprogrammer.

EF-inspektører

Ud over de menneskelige ressourcer, der er tilført af EU-landene inden for rammerne af de specifikke eller internationale kontrol- og inspektionsprogrammer kan agenturets agenter udsendes som EF-inspektører i internationale farvande.

Hasteudvalg

På eget initiativ eller på opfordring fra to EU-lande kan agenturet nedsætte et hasteudvalg, i tilfælde hvor den fælles fiskeripolitik udsættes for alvorlige risici, som ikke kan afbødes med de eksisterende midler.

Hasteudvalget har til opgave at indsamle og bearbejde alle nødvendige data samt fastlægge mulige handlinger for at forhindre risici i forhold til den fælles fiskeripolitik hurtigst muligt.

Flerårigt arbejdsprogram

Agenturets flerårige arbejdsprogram fastlægger fremover for en 5-årig periode overordnede mål, kompetenceområde, opgaver, performanceindikatorer og prioritet for hver af agenturets aktiviteter.

Samarbejde på området for maritime anliggender

Agenturet bidrager til gennemførelsen af EU’s integrerede havpolitik. Særligt har den ansvar for indgåelse af administrative aftaler med andre organer efter godkendelse fra bestyrelsen.

Intern struktur og funktion

Agenturet er et EU-organ med sæde i Vigo i Spanien.

Agenturets personale består af tjenestemænd, som er midlertidigt udpeget eller udlånt, og af øvrige ansatte, som agenturet ansætter efter behov.

Agenturet har en bestyrelse, der vedtager de procedurer, der er nødvendige, for at agenturet kan udføre sine opgaver. Den består af seks repræsentanter for Kommissionen, og af en repræsentant for hver medlemsstat, som udpeges på grundlag af vedkommendes erfaring.

Bestyrelsen udnævner den administrerende direktør for en periode på fem år, som kan forlænges én gang med yderligere fem år.

Den administrerende direktør står for at forvalte agenturet og gennemføre den fælles fiskeripolitiks principper. Vedkommende vedtager agenturets arbejdsprogram og endelige budget for det nye år og den almindelige beretning for det foregående år.

Budget

Agenturets midler stammer fra tre kilder, nemlig EU-budgettet, gebyrer for tjenesteydelser, som agenturet har leveret til medlemsstaterne, og gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenesteydelser, som det har leveret.

Evaluering

Bestyrelsen lader senest fem år efter, at agenturet har indledt sin virksomhed, og derefter hvert femte år foretage en uafhængig ekstern evaluering af forordningens gennemførelse.

Ved hver evaluering vurderes forordningens virkning, samt om agenturet og dets arbejdsmetoder har været nyttige, relevante og effektive med hensyn til at sikre en ensartet anvendelse af den fælles fiskeripolitik.

Baggrund

Som følge af reformen af den fælles fiskeripolitik i 2002 er det blevet et centralt element i den fælles fiskeripolitik, at der gennemføres harmoniserede betingelser for anvendelsen af reglerne. Der er således brug for en permanent struktur, dvs. et EU-fiskerikontrolagentur, der skal sikre, at medlemsstaternes fiskerikontrol og -inspektion koordineres.

I overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Europæiske Revisionsret (særrapport nr. 7/2007) er agenturets kompetenceområde efterfølgende blevet væsentligt styrket ved Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Det drejede sig således om at styrke agenturets rolle med hensyn til kontrol- og inspektion, særligt i forbindelse med de fælles ressourceanvendelsesplaner og kontrol- og inspektionsprogrammer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 768/2005

10.6.2005

-

EUT L 128 af 21.5.2005

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1224/2009

1.1.2010

-

EUT L 343 af 22.12.2009

Seneste ajourføring: 27.05.2010

Top