Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protokollen om bekæmpelse af menneskehandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protokollen om bekæmpelse af menneskehandel

EU tiltræder protokollen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, der har til formål at bekæmpe og retsforfølge menneskehandel. Protokollen tager især sigte på beskyttelse af kvinder og børn mod seksuel udnyttelse, slaveri og tvangsarbejde

DOKUMENT

Rådets afgørelse nr. 2006/618/EF og 2006/619/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

RESUMÉ

På baggrund af disse afgørelser ratificerer Rådet på EU's vegne protokollen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (es de en fr), der blev vedtaget den 15. november 2000 af FN's Generalforsamling og omhandler menneskehandel. Bilag II til afgørelserne angiver Fællesskabets kompetence med hensyn til de spørgsmål, som protokollen omhandler.

Protokollen tager sigte på:

  • at forebygge og bekæmpe menneskehandel *, særligt handel med kvinder og børn *, hvis bagmænd er en grænseoverskridende organiseret, kriminel gruppe
  • at beskytte og yde hjælp til ofrene for denne form for udnyttelse *
  • at fremme det internationale samarbejde på området.

Alle de stater, der er tiltrådt protokollen, skal foretage de nødvendige foranstaltninger for, at bagmænd samt meddelagtige i forbindelse med menneskehandel kan pålægges strafferetlige sanktioner.

Uoverensstemmelser mellem de tiltrådte stater med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af protokollen skal løses via forhandling og, hvis det er nødvendigt, via voldgift. I det sidste tilfælde kan én af parterne forelægge sagen for Den Internationale Domstol, hvis en løsning ikke er blevet fundet inden for seks måneder.

Forebyggelse af menneskehandel

De tiltrådte stater skal vedtage foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel i samarbejde med de kompetente civilsamfundsorganisationer. Foranstaltningerne kan omfatte oplysnings- og mediekampagner samt sociale og økonomiske initiativer.

Det er vigtigt, via det bi- og multilaterale samarbejde, ligeledes at fokusere på de faktorer, der er medvirkende til at gøre personer til ofre for menneskehandel, så som fattigdom, underudvikling og ulige muligheder.

Beskyttelse af ofre for menneskehandel

De tiltrådte stater skal beskytte ofrenes privatliv og identitet samt oplyse dem om de retlige og administrative procedurer, der kan anvendes. De tiltrådte stater skal ligeledes varetage ofrenes fysiske, psykiske og sociale rehabilitering f.eks. ved at tilbyde dem en bolig, nødvendig pleje, arbejde, uddannelse og undervisning.

Enhver tiltrådt stat skal tillade ofrene at blive på sit område, enten midlertidigt eller permanent under hensyntagen til de humanitære og menneskelige vilkår. Desuden skal ofrene modtage støtte til i sikkerhed at kunne vende tilbage til deres hjemland eller at rejse til et andet land.

Samarbejde

De tiltrådte staters kompetente myndigheder skal udveksle oplysninger om den type rejsedokumenter, som anvendes med henblik på menneskehandel samt om de metoder, som de organiserede kriminelle grupper anvender. De tiltrådte stater skal også medvirke til at styrke samarbejdet mellem deres grænsekontroltjenester.

Baggrund

De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 15. november 2000, trådte i kraft den 23. september 2003.

Konventionen suppleres af tre protokoller: protokollen om bekæmpelse af menneskehandel, der trådte i kraft den 25. december 2003; protokollen om bekæmpelse af menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen, der trådte i kraft den 28 januar 2004; protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben, der trådte i kraft den 3. juli 2005.

Dokumentets nøglebegreber

  • Ved "menneskehandel" forstås det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende.
  • Begrebet udnyttelse omfatter mindst udnyttelse af en andens prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende former for udnyttelse af arbejdskraft eller fjernelse af organer
  • ved "barn" forstås enhver person under 18 år.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/618/EF og 2006/619/EF [høringsprocedure CNS/2003/0197]

24.7.2007

-

EUT L 262 af 22.9.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse nr. 2004/579/EF ( es de en fr)af 29. april 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet [EUT L 261 af 6.8.2004].

Rådets afgørelse nr. 2006/616/EF og 2006/617/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen om menneskesmugling til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet [EUT L 262 af 22.9.2006].

Rådets afgørelse nr. 2001/748/EF af 16. oktober 2001 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, der er knyttet til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet [EUT L 280 af 24.10.2001].

Seneste ajourføring: 17.03.2008

Top