Help Print this page 
Title and reference
EU-retningslinjer vedrørende børns rettigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-retningslinjer vedrørende børns rettigheder

EU udstikker retningslinjer, der udgør grundlaget for beskyttelse af børns rettigheder i den eksterne politik. Formålet med retningslinjerne er at fremme en samlet tilgang til børns rettigheder, at styrke den igangværende indsats og at forbedre sammenhængen mellem aktiviteterne på området. EU vil arbejde aktivt frem mod sin målsætning i sine forbindelser med tredjelande og i internationale fora.

DOKUMENT

EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder (EN). Vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union af 10. december 2007 [ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

På trods af de adskillige forhåndenværende instrumenter, standarder og internationale tilsagn i forbindelse med børns rettigheder, og de fremskridt, der er gjort på området, står den daglige virkelighed for millioner af børn over hele verden i skarp kontrast til disse tilsagn og mål.

Mange børn står over for alvorlige trusler og manglende mulighed for adgang til uddannelse, sundhedspleje og endda social omsorg. De er ofre for de værste former for børnearbejde, vold, seksuelt misbrug, sygdomme, væbnede konflikter og udsættes for forskelsbehandling, marginalisering og udstødelse. Piger står over for specifikke risici og har behov for særlig opmærksomhed.

Disse retningslinjer skal derfor styrke EU’s indsats for fremme og beskyttelse af børns rettigheder i de eksterne forbindelser og tilgodese en samlet og strategisk tilgang til området. De supplerer EU-retningslinjerne om børn i væbnede konflikter.

For at realisere sin målsætning vil EU anvende operationelle redskaber, såsom:

 • politisk dialog gennem inddragelse af børns rettigheder i forbindelse med forhandlinger og drøftelser i internationale eller regionale organisationer samt med tredjelande
 • tiltag, der gør det muligt at reagere på aktuelle udviklinger, som påvirker børns rettigheder, og at minde tredjelande om nødvendigheden af at træffe effektive foranstaltninger til at beskytte børn
 • bilateralt og multilateralt samarbejde med henblik på at iværksætte programmer for humanitær og udviklingsorienteret bistand med fokus på børns rettigheder, eller at rejse spørgsmålet om børns rettigheder inden for alle områder af EU's eksterne foranstaltninger
 • partnerskaber og samordning med internationale interessenter, f.eks. FN, regionale organisationer, det europæiske forum vedrørende børns rettigheder, forskningsinstitutter, offentlig-private partnerskaber, men også civilsamfundet og internationale finansieringsinstitutter.

Retningslinjerne omhandler foranstaltninger, der skal træffes inden for forbindelserne med tredjelande og i internationale fora.

Gennemførelse

For at gennemføre de operationelle retningslinjer i forbindelserne med tredjelande foreslår EU at iværksætte generelle foranstaltninger, f.eks. ved at:

 • opfordre tredjelande til at tiltræde relevante internationale instrumenter og normer og til at samarbejde med de forskellige eksisterende mekanismer, såsom FN’s menneskerettighedsmekanismer, samt de regionale mekanismer, og deriblandt Europårådsmekanismerne
 • styrke kapaciteten til fremme og beskyttelse af børns rettigheder på internationalt plan, ved at udvikle strategier, støtte udvikling eller styrkelse af statslige mekanismer
 • forbedre opfølgningsprocesserne og strukturerne, såsom databaser og opfølgningssystemer, samt at fremme forskning i børns rettigheder, oprette uafhængige nationale institutioner og fremme civilsamfundets deltagelse
 • fremme tildelingen af ressourcer til fremme og beskyttelse af børns rettigheder
 • tilskynde til og støtte revision af nationale retsregler for at sikre, at de er forenelige med de relevante internationale normer og instrumenter til fremme og beskyttelse af børns rettigheder
 • hindre krænkelser af børns rettigheder og sætte en stopper for straffrihed i forbindelse hermed
 • sætte børn i stand til at deltage mere effektivt i beslutningstagningen og gennemførelsen af politikker, der angår dem, og gøre det lettere for dem at deltage
 • sætte familier og andre, der har børn i deres varetægt, i stand til bedre at udfylde deres rolle fuldt ud for så vidt angår børns rettigheder
 • støtte udviklingen af oplysningsprogrammer om børns rettigheder ved at fremme kampagner eller inddrage børns rettigheder i skolernes læseplaner.

Inden for rammerne af retningslinjerne ydes der en specifik indsats under de prioriterede områder på grundlag af særskilte gennemførelsesstrategier. De prioriterede områder udvælges for en periode på to år. Det første af disse prioriterede områder omhandler "Alle former for vold mod børn". Oplysninger om målsætninger, den operationelle del og landespecifikke gennemførelsesstrategier, redskaber til brug for indsatsen, opfølgning og evaluering af gennemførelsen findes i bilag I til retningslinjerne.

Rådets Menneskerettighedsgruppe (COHOM) vil tage gennemførelsen og opfølgningen af retningslinjerne op til revision i tæt samordning og samarbejde med andre relevante rådsgrupper.

Kontekst

EU har i henhold til de internationale og europæiske traktater givet tilsagn om at overholde menneskerettighederne generelt og i særlig grad børns rettigheder. EU tilslutter sig dermed FN's konvention om barnets rettigheder, medvirker til at fremme gennemførelsen af årtusinderklæringen og årtusindudviklingsmålene (MGDs) og støtter FN’s handlingsplan "A World Fit for Children" (EN).

EU har i årevis været engageret i en mangesidet indsats, der navnlig fokuserer på børn i væbnede konflikter, drøftelser om børns rettigheder i den politiske dialog med tredjelande og inden for rammerne af EU’s udvidelsesproces. Derudover har EU oprettet det europæiske intiativ for demokrati og menneskerettigheder til fremme af projekter på området. EU inddrager desuden overholdelsen af børns rettigheder i sin udviklingspolitik, som fastsat i den europæiske konsensus om udvikling.

Seneste ajourføring: 09.12.2010

Top