Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU-retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Disse retningslinjer tilstræber at forbedre den støtte og beskyttelse, som Den Europæiske Union (EU) giver menneskerettighedsforkæmpere i ikke-EU-lande, for at de kan virke frit.

DOKUMENT

At sikre beskyttelse – Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere. Rådet for almindelige anliggender i samling den 8. december 2008 [Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Menneskerettighedsforkæmpere * spiller en afgørende rolle ved at fremme de grundlæggende menneskerettigheder og beskytte ofre for overtrædelser af disse rettigheder samt ved at:

 • dokumentere overtrædelser
 • bistå ofre for sådanne overtrædelser ved at yde retshjælp, psykologhjælp, lægehjælp eller anden form for støtte
 • bekæmpe straffrihed for gerningsmændene bag disse overtrædelser
 • øge bevidstheden om menneskerettighederne og om dem, der kæmper for dem, på nationalt, regionalt og internationalt plan.

Menneskerettighedsforkæmpere udsættes imidlertid ofte selv for angreb og trusler og oplever, at deres rettigheder overtrædes. Det er derfor vigtigt at garantere deres sikkerhed og beskytte deres rettigheder. Beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere har altid været et vigtigt aspekt i EU’s eksterne politik om menneskerettigheder. Med disse retningslinjer tilstræber EU yderligere at forbedre sin indsats på dette område inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP).

Menneskerettighedsgruppen i Rådet (COHOM) indkredser sammen med andre relevante arbejdsgrupper de situationer, hvor der er behov for EU-aktioner på baggrund af relevante rapporter:

 • regelmæssige rapporter fra EU’s missionschefer (HoMs) * om menneskerettighedssituationen og med oplysninger om menneskerettighedsforkæmpernes vilkår i det land, hvor de er akkrediteret
 • anbefalinger fra HoMs baseret på møder med lokale menneskerettighedsgrupper eller på presserende lokale tiltag
 • rapporter og anbefalinger fra De Forenede Nationers (FN’s) særlige rapportør for menneskerettighedsforkæmpere, andre af FN’s særlige rapportører, traktatfæstede organer, Europarådets kommissær for menneskerettigheder og ikke-statslige organisationer.

EU-missioner opfordres særligt til at:

 • udarbejde lokale strategier for gennemførelse af EU-retningslinjer i værtslandet
 • organisere mindst et årligt møde mellem menneskerettighedsforkæmpere og diplomater for at drøfte deres situation og EU-politikken for at støtte deres arbejde
 • udpege en forbindelsesofficer til menneskerettighedsforkæmpere, så der er en let genkendelig kontakt for menneskerettighedsforkæmperne i værtslandet
 • sørge for tæt koordination og udveksling af oplysninger om menneskerettighedsforkæmpere
 • opretholde relevante forbindelser til menneskerettighedsforkæmpere
 • udtrykke synlig anerkendelse af menneskerettighedsforkæmpere og deres arbejde via medier, offentlighed og ved hjælp af besøg eller invitationer
 • besøge internerede menneskerettighedsforkæmpere og overvære deres retssager.

Retningslinjerne omfatter endvidere en aktiv indsats i forbindelserne med ikke-EU-lande og multilaterale fora:

 • Kommissionens næstformand/den højtstående repræsentant for FUSP, EU’s særlige repræsentanter og udsendinge eller repræsentanter for Kommissionen eller EU-lande deltager i møder med menneskerettighedsforkæmpere, når de aflægger besøg i ikke-EU-lande
 • Den politiske dialog – baseret på et nært samarbejde med menneskerettighedsforkæmpere – mellem EU, ikke-EU-lande og regionale organisationer skal også omfatte menneskerettighedsforkæmperes situation
 • HoMs påminder myndighederne i ikke-EU-lande om deres ansvar for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, som er i fare
 • EU samarbejder med andre ligesindede lande, navnlig i FN’s Menneskerettighedsråd og i FN’s Generalforsamling
 • Under de universelle regelmæssige gennemgange opfordrer EU landene til at bringe deres lovgivning på linje med FN’s erklæring om menneskerettighedsforkæmpere
 • EU medvirker til at styrke de eksisterende samt oprette nye regionale organer, der beskytter menneskerettighedsforkæmpere.

EU og dens lande støtter endvidere de særlige procedurer under FN’s Menneskerettighedsråd, navnlig ved at:

 • tilskynde landene til, at de som princip godkender anmodninger om landebesøg i forbindelse med FN's særlige procedurer
 • fremme anvendelse af FN’s temaarrangementer i de lokale fællesskaber af menneskerettighedsforkæmpere
 • støtte bevilling af tilstrækkelige midler til FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder.

Endelig omfatter retningslinjerne praktisk støtte til menneskerettighedsforkæmpere i forbindelse med udviklingspolitikken, herunder det europæiske financieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder, for eksempel ved at:

 • yde bistand til menneskerettighedsforkæmpere og relaterede ngo’er i ikke-EU-lande i forbindelse med programmer til at opbygge handlekraft og skabe bevidsthed
 • støtte oprettelse af nationale organer til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder samt etableringen af internationale netværk af menneskerettighedsforkæmpere
 • tilstræbe garanti for, at menneskerettighedsforkæmpere i ikke-EU-lande har adgang til udenlandske ressourcer
 • lave uddannelsesprogrammer i menneskerettigheder, som fremmer FN-erklæringen om menneskerettigheder
 • yde hurtig hjælp og beskyttelse til menneskerettighedsforkæmpere i ikke-EU-lande, som er i fare.

En evaluering af gennemførelsen og opfølgningen af disse retningslinjer varetages af COHOM i samarbejde med Rådets andre relevante arbejdsgrupper og indebærer navnlig at:

 • integreringen af aspektet vedrørende menneskerettighedsforkæmpere i de relevante EU-politikker og -aktioner fremmes
 • retningslinjernes gennemførelse evalueres regelmæssigt, og at der samtidig aflægges rapport til Rådet om de fremskridt, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen
 • andre former for samarbejde med FN, andre internationale og regionale organer til støtte for menneskerettighedsforkæmpere fortsat udforskes.

Dokumentets nøglebegreber

 • Menneskerettighedsforkæmpere: enkeltpersoner, samfundsgrupper og -organer, der ved fredelige midler fremmer og beskytter universelt anerkendte menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, dvs. borgerrettigheder, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder rettigheder for medlemmer af indfødte samfund.
 • EU-missioner: EU-landenes ambassader og konsulater og EU-delegationer.

Seneste ajourføring: 28.09.2010

Top