Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Øget sprængstofsikkerhed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Øget sprængstofsikkerhed

Det er magtpåliggende for Den Europæiske Union at sikre, at terrororganisationer og -grupper ikke får adgang til redskaber, der kan benyttes til attentater. I denne meddelelse udarbejder Europa-Kommissionen en handlingsplan, der har til formål at øge sprængstofsikkerheden og hindre, at sprængstoffer bliver anvendt mod borgerne. Planen tager udgangspunkt i principperne om forebyggelse, sporing og reaktion fra såvel medlemsstaternes, EU-institutionernes og erhvervslivets side.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 6. november 2007 om øget sprængstofsikkerhed [KOM(2007) 651 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I meddelelsen opstiller Europa-Kommissionen en handlingsplan, der skal øge sprængstofsikkerheden og gøre det vanskeligt for terrorister at fremstille eksplosive anordninger.

Konkrete tiltag til forebyggelse, sporing og reaktion:

Med udgangspunkt i nøgleprincipperne om forebyggelse, sporing og reaktion er der i bilaget til meddelelsen opstillet en række konkrete foranstaltninger, der bør iværksættes inden for bestemte tidsfrister af de ansvarlige organer. Foranstaltningerne er rettet mod:

  • udgangsstoffer for sprængstoffer: forebyggelse bør sikres hele vejen gennem forsyningskæden (oplagring, transport, sporbarhed) ved at kontrollere de kemikalier, som kan ændres til sprængstofforbindelser. Samtidig bør personale, der arbejder med fremstilling, oplagring og salg af udgangsstoffer, bevidstgøres og uddannes til at kunne udpege mistænkelige transaktioner. Det overvejes også at indføre fælles strafferetlige sanktioner for spredning af oplysninger om bombefremstilling over internettet
  • sporing: i tilfælde af at forebyggelsesforanstaltningerne slår fejl, bør der anlægges en bred tilgang til sporing af sprængstoffer, bl.a. ved at udarbejde minimumsstandarder for sporingsarbejdet eller anvende særlig sporingsteknologi på bestemte lokaliteter
  • reaktion: i tilfælde af at forebyggelses- og sporingsarbejdet slår fejl, påhviler det helt klart medlemsstaterne at gribe ind, idet EU yder al den nødvendige støtte. Der bør desuden oprettes et europæisk netværk for ammunitionsrydning med det formål at forbedre informationsudvekslingen og den gensidige tillid i EU, udbrede bedste praksis, afholde fælles uddannelsesaktioner og holde alle aktører løbende underrettet om den seneste udvikling på området.

Da EU's og befolkningernes sikkerhed afhænger af et effektivt samarbejde og god koordinering mellem medlemsstaterne, EU-institutionerne og alle andre aktører, finder Europa-Kommissionen det nødvendigt at følge ovennævnte tiltag op med en række horisontale foranstaltninger, der skal sikre:

  • bedre og hurtigere udveksling af information og bedste praksis via varslingssystemet for sprængstoffer samt et europæisk bombedatasystem, som skal være tilgængeligt døgnet rundt for politi, toldmyndigheder, grænsevagter, efterretningstjeneste, hæren eller de nationale forsvarsstyrker
  • øget forskning i sprængstofrelaterede emner for at imødegå sikkerhedstrusler: Kommissionen mener, at det er af største vigtighed at investere i forskning og har udpeget flere forskningsområder, f.eks. sporing af improviserede eksplosive anordninger i lufthavne eller sporing af inhibitorer, der kan tilsættes udgangsstoffer for sprængstoffer.

Overvågning og finansiering af handlingsplanen

Kommissionen understreger vigtigheden af at overvåge resultaterne af gennemførelsen af handlingsplanen og opfordrer medlemsstaterne til mindst en gang om året at fremsende oplysninger om de fremskridt, der er konstateret.

Det 7. rammeprogram rummer visse finansieringsmuligheder for forskningsprojekter inden for sprængstofsikkerhed, f.eks. via programmet for forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, hvortil der i perioden 2007-2013 var afsat et budget på ca. 745 mio. EUR.

Kontekst og den seneste udvikling

Den 25. marts 2004, umiddelbart efter terrorangrebene i Madrid, slog Det Europæiske Råd fast, at der er behov for at sikre, at terrororganisationer og -grupper ikke får adgang til de redskaber, de benytter sig af, og navnlig skydevåben, sprængstoffer, bombefremstillingsudstyr og den teknologi, som benyttes i forbindelse med udførelsen af terrorhandlinger. I forlængelse af Det Europæiske Råds erklæring vedtog Kommissionen en meddelelse om foranstaltninger til at skabe større sikkerhed med hensyn til sprængstoffer, detonatorer, udstyr til fremstilling af bomber og våben [KOM(2005) 329]. En af de foranstaltninger, der er nævnt i meddelelsen, er udarbejdelsen af en EU-handlingsplan for øget sprængstofsikkerhed. Med denne meddelelse har Kommissionen fulgt dette op.

Desuden vedtog Kommissionen i december 2007 en række strategiske retningslinjer og prioriteter vedrørende øget sprængstofsikkerhed (EN)(pdf). På et møde i april 2008 vedtog medlemsstaternes justitsministre en EU-handlingsplan (EN) (pdf), som i stor udstrækning er baseret på denne meddelelse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2007/125/JAI af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder [EUT L 58 af 24.2.2007].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 154 af 14.6.2007].

Seneste ajourføring: 10.06.2008

Top