Help Print this page 
Title and reference
Aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Aktionærer i børsnoterede selskaber bør kunne gøre effektiv brug af deres rettigheder i hele EU. Derfor fastsætter dette direktiv fælles standarder for aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber, hvis aktier der er knyttet stemmeret til i forbindelse med generalforsamlinger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber.

RESUMÉ

Dette direktiv fastlægger minimumsstandarder for at lette udøvelsen af aktionærrettigheder på børsnoterede selskabers generalforsamlinger, navnlig på tværs af grænserne. Det tager ligeledes sigte på at udnytte de muligheder, som den moderne teknologi frembyder.

Direktivet gælder for alle selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en EU-medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked *. Medlemsstaterne kan imidlertid fra dette direktivs anvendelsesområde udelukke institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), selskaber, hvis eneste formål er kollektiv investering af kapital fra offentligheden og andelsselskaber.

Hvad angår de oplysninger, som skal forelægges forud for generalforsamlingen, skal selskaberne:

  • udsende indkaldelsen senest den 21. dag før generalforsamlingens afholdelse;
  • i indkaldelse give de væsentligste oplysninger (hvor og hvornår generalforsamlingen finder sted, forslaget til dagsorden, beskrivelse af procedurerne for deltagelsen i og stemmeafgivningen på generalforsamlingen osv.);
  • offentliggøre indkaldelsen på selskabets hjemmeside, den komplette tekst til beslutningsforslag og de væsentligste praktiske oplysninger (det samlede antal aktier og stemmerettigheder, de dokumenter, der skal forelægges, bemærkninger til hver enkelt punkt på dagsordenen, evt. formularer til stemmeafgivning).

Aktionærerne bør på egen hånd eller i forening kunne sætte punkter på dagsordenen, som medfører en revideret dagsorden, og fremsætte beslutningsforslag. Denne rettighed kan dog begrænses til aktionærer, der besidder en minimumsandel på 5 % af aktiekapitalen. Endvidere bør medlemsstaten fastsætte en bestemt tidsfrist for udøvelsen af disse rettigheder.

Aktionærerne kan stille spørgsmål vedrørende punkter på dagsordenen, og selskabet skal besvare deres spørgsmål. Disse rettigheder hindrer imidlertid ikke, at der træffes de foranstaltninger, der nødvendige for at sikre identifikation af aktionæren eller afholdelsen af generalforsamlingen i god ro og orden.

Som følge af dette direktiv kan deltagelse og stemmeafgivelse på generalforsamlingen ikke gøres til genstand for andre særlige begrænsninger end registreringsdatoen. De personer, der har status som aktionærer på registreringsdatoen, kan stemme ved generalforsamlingen. Hver medlemsstat fastsætter én bestemt registreringsdato, der gælder for alle børsnoterede selskaber, som etableret på dens område, men kan dog fritage selskaber, der udsteder aktier på navn, og som derfor er i stand til at identificere alle aktionærerne på dagen for generalforsamlingen. Registreringsdatoen må højst være 30 dage forud for generalforsamlingen og mindst otte dage efter fristen for generalforsamlingens indkaldelse.

Stemmeregler

Medlemsstaterne bør ophæve alle restriktioner for aktionærernes deltagelse i generalforsamlinger ad elektronisk vej.

Hver aktionær kan stemme ved fuldmagt ved at give en fuldmagt til enhver fysisk eller juridisk person med henblik på deltagelse ved en generalforsamling på aktionærens vegne. Medlemsstaterne skal ophæve alle restriktioner vedrørende de personer, der kan få fuldmagt fra en aktionær, undtagen kravet om rets- og handleevne. Medlemsstaterne kan imidlertid pålægge visse restriktioner eller forpligtelser i tilfælde af potentielle interessekonflikter mellem fuldmægtigen og aktionæren. Antallet af fuldmægtige og perioden for deres udpegelse kan ligeledes begrænses.

Medlemsstaterne kan tillade selskaberne at udpege (og tilbagekalde udpegelsen af) deres fuldmægtig ad elektronisk vej. Medlemsstaterne kan ikke underlægge fuldmagten andre formelle krav end det, at den skal være skriftlig.

Når den nationale lovgivning gør det til en forudsætning for udøvelsen af stemmerettigheden, at der i forvejen er offentliggjort visse oplysninger, kan disse, såfremt en aktionær handler i erhvervsmæssig sammenhæng for en klient, ikke være mere videregående, end hvad der er strengt nødvendigt for at identificere klienten og det antal aktier med stemmerettigheder, som denne klient besidder.

Medlemsstaterne kan tillade selskaberne at give deres aktionærer mulighed for at stemme skriftligt forud for generalforsamlingen.

Selskaberne skal for hver beslutning give en fuldstændig redegørelse for afstemningen. Medlemsstaterne kan dog i tilfælde af, at ingen aktionær ønsker en sådan redegørelse, tillade selskaber at fastsætte, at det kun er nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning. Selskabet skal på sin hjemmeside offentliggøre generalforsamlingens afstemningsresultater senest 15 dage efter dens afholdelse.

Kontekst

Kommissionen har i sin meddelelse fra 2003 med titlen "Om modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union - vejen frem" [KOM(2003) 284 endelig] foreslået initiativer til at forbedre aktionærernes rettigheder i børsnoterede selskaber og til løsning af problemerne med hensyn til grænseoverskridende afstemning. Direktiv 2004/109/EF har gjort det muligt at give nogle svar på, hvilke oplysninger udstederne bør offentliggøre på markedet . Nærværende direktiv tager sigte på at øge beskyttelsen af investorerne ved at lette deres adgang til oplysninger og udøvelsen af deres rettigheder, navnlig på tværs af landegrænserne.

Dokumentets nøglebegreber

  • Reguleret marked: et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som inden for systemet sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/36/EF [vedtagelse: fælles beslutning COD/2005/0265]

3.8.2007

3.8.2009(artikel 10, stk. 3: 3.8.2012)

EUT L 184 af 14.7.2007

Seneste ajourføring: 14.04.2008

Top