Help Print this page 
Title and reference
Alternativ konfliktløsning: mægling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alternativ konfliktløsning: mægling

Direktivet skal gøre det lettere at benytte mægling til at løse konflikter på tværs af grænserne på det civil- og handelsretlige område.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område.

RESUMÉ

Med dette direktiv opfordrer Den Europæiske Union (EU) til mindelig løsning af tvister, især gennem brug af mægling. Direktivet kræver, at medlemsstaterne bemyndiger domstolene til at opfordre parterne til at anvende mægling, uden at brugen af mægling dog gøres obligatorisk.

Omfang

Direktivet finder anvendelse på tvister på tværs af grænserne på det civil- og handelsretlige område, med undtagelse af spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender, og på statens ansvar for handlinger og undladelser under udøvelse af statsmagten. Direktivet finder ikke anvendelse i Danmark.

Fuldbyrdelse af aftaler, der er indgået takket være mægling

Selv om der er større vilje til frivilligt at opfylde mæglingsaftaler, fastsættes det i direktivet, at alle medlemsstater skal indføre en procedure, hvorved en indgået aftale efter anmodning fra de berørte parter kan bekræftes af en domstol eller en offentlig myndighed ved en dom, en afgørelse eller et bekræftet dokument.

En sådan procedure sikrer, at en mæglingsaftale kan anerkendes og fuldbyrdes i hele EU på samme vilkår, som gælder for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område og på området for ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar.

Afbrydelse af forældelsesfristen

Medlemsstaterne skal sørge for, at parter i en mægling ikke hindres i at anlægge sag eller benytte voldgift efter mæglingen, fordi en forældelsesfrist er udløbet.

Mæglingen skal være fortrolig og af høj kvalitet

Hverken mægleren eller andre personer, der er involveret i mæglingen, må benytte oplysninger, som de har fået som led i en mægling, som bevis i en retssag. Dette er kun tilladt i følgende sager:

  • hvor det er begrundet i beskyttelsesværdige hensyn, også kaldet ordre public-hensyn, f.eks. for at sikre beskyttelsen af en persons fysiske integritet
  • hvor fremlæggelsen af indholdet af den aftale, der er resultatet af mæglingen, er nødvendig for gennemførelsen eller fuldbyrdelsen af aftalen.

Medlemsstaterne skal også opfordre til, at der uddannes mæglere og udarbejdes og anvendes frivillige adfærdskodekser for professionen.

Kontekst

Dette direktiv er en opfølgning på grønbogen fra 2002 om alternativ konfliktløsning og på adfærdskodeksen for mæglere fra oktober 2004.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/52/EF

12.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

EUT L 136 af 24.5.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - På vej mod en europæisk horisontal ramme for kollektive retsmidler [ COM(2013) 401 final -ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelsen fremlægger de hovedsynspunkter, der kom frem under en offentlig høring, der var arrangeret af Kommissionen i 2011, med titlen På vej mod en europæisk horisontal ramme for kollektive retsmidler. Den fremlægger desuden Kommissionens holdning til visse grundlæggende aspekter, og den ledsages af en henstilling fra Kommissionen, der opfordrer alle medlemsstater til at indføre nationale kollektive søgsmålsordninger, der er inspireret af flere EU-principper.

Kommissionen skønner desuden, at konfliktløsning efter fælles overenskomst, der blandt andet omfatter mægling, kan have en yderligere positiv indvirkning på søgsmål. Den opfordrer således medlemsstaterne til at indføre disse kollektive søgsmålsordninger.

Seneste ajourføring: 27.03.2014

Top