Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akkreditering og markedstilsyn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akkreditering og markedstilsyn

Formålet med denne forordning er at få skabt fælles rammer for de eksisterende infrastrukturer for akkreditering i Den Europæiske Union (EU) for derved at lette de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne. Akkreditering er det sidste skridt i den offentlige kontrol i overensstemmelsesvurderingssystemet bærer vidnesbyrd om overensstemmelsesvurderingsorganernes tekniske kompetencer.

Forordningen sætter også rammerne for tilsyn med produkter på det europæiske marked for at garantere, at de møder kravene og dermed sikre et højt niveau i beskyttelsen af offentlige interesser. Den indeholder også regler for CE-mærkning.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr 339/93 (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Forordningen fastsætter klare regler for organiseringen af og gennemførelsen af akkrediteringen i medlemsstaterne, og for overensstemmelsesevalueringsorganer, som er ansvarlige for de evalueringsopgaver, som sikrer konformitet med de gældende krav. Det er vigtigt at sikre et effektivt tilsyn med markedet for at værne om offentlige interesser som f.eks. sikkerhed, arbejdsmiljø, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og sundhed.

Disse regler skal styrke det allerede eksisterende system uden at svække de nugældende regler, bl.a. produktsikkerhedsdirektivet, der generelt har givet gode resultater.

Akkreditering

Nærværende forordning beskriver den europæiske akkrediteringspolitik. Den fastlægger for første gang et fælles juridisk grundlag for akkreditering, og udgør således en fuldstændig, retlig ramme, der regulerer tilrettelæggelsen af akkreditering i Det Europæiske Økonomiske Område (EØO) fra den 1. januar 2010.

Akkreditering anerkendes som den øverste offentlige kontrolinstans til kontrol af overensstemmelsesvurderingsorganer, både frivillig og obligatorisk kontrol. Akkrediteringen har intet kommercielt formål for ikke dermed at svække dens værdi og troværdighed.

Akkrediteringen er således tilrettelagt:

 • Der etableres kun et enkelt akkrediteringsorgan pr. EU-land
 • Akkrediteringsorganer og overensstemmelsesvurderingsorganer konkurrerer ikke indbyrdes
 • Akkreditering varetages af offentlige myndigheder
 • Akkrediteringsorganer udøver deres virksomhed uden fortjeneste for øje, og virksomheden udøves objektivt og uvildigt

Det europæiske akkrediteringssamarbejde (EA) (EN) har ansvar for forvaltningen af den peerevaluering, som omfatter kontrol af de nationale akkrediteringsorganers kompetencer og funktionsmåde. Via peerevalueringsmekanismen sikrer EA høj servicekvalitet i de nationale akkrediteringsorganer og dermed gensidig accept af overensstemmelsescertifikater i hele EU og resten af verden.

Markedstilsyn

Medlemsstaterne skal sikre et effektivt tilsyn med deres marked og skal tilrettelægge og gennemføre en grundig kontrol, der sikrer, at de produkter, der er omfattet af Fællesskabets harmoniseringsforskrifter, opfylder de krav, der stilles til beskyttelse af offentlige interesser på bl.a. sundheds- og sikkerhedsområdet.

De kompetente markedstilsynsmyndigheder i hver medlemsstat fører tilsyn med produkter på fællesmarkedet. De skal bl.a. have til opgave at sikre

 • kontrol af overensstemmelse med krav til produkternes sikkerhed
 • opfølgning af klager eller indberetninger vedrørende risici i forbindelse med et produkt
 • overvågning af ulykker og sundhedsskader, der formodes at være forårsaget af disse produkter
 • verifikation af korrigerende foranstaltninger
 • opfølgning og ajourføring af videnskabelig og teknisk viden på sikkerhedsområdet
 • opfølgning på indberetning af farlige produkter i RAPEX.

Medlemsstaterne skal samarbejde og sikre en effektiv informationsudveksling mellem alle landene, Kommissionen og de berørte fællesskabsagenturer.

Markedstilsynsmyndighederne kontrollerer i passende omfang produkternes egenskaber på basis af dokumentation, fysisk kontrol og laboratorieundersøgelser og kan forlange, at de erhvervsdrivende fremlægger alle nødvendige oplysninger, og få adgang til deres lokaler for bedre at kunne varetage sine tilsynsopgaver i fuld uafhængighed.

Når myndighederne har identificeret et produkt, der frembyder en risiko, advarer de brugerne og træffer de fornødne foranstaltninger. Frembyder produktet en alvorlig risiko, drager medlemsstaterne omsorg for,

 • der oprettes et notat om produktet i RAPEX
 • at produktet tilbagekaldes eller tilbagetrækkes
 • at produktet ændres og risikoen fjernes.

I tilfælde af risiko, skal medlemsstaterne omgående underrette den pågældende erhvervsdrivende samt Kommissionen om sådanne afgørelser, med angivelse af den nærmere begrundelse.

Med hensyn til kontrollen med produkter, der indføres til fællesmarkedet, skal medlemsstaterne tildele toldmyndighederne de nødvendige midler til at sikre en tilstrækkelig kontrol af produkternes sikkerhed, før produkterne frigives til fri omsætning. Såfremt et produkt frembyder en reel alvorlig risiko eller mistænkes herfor, eller de nødvendige ledsagedokumenter mangler, skal toldmyndighederne suspendere frigivelsen af det pågældende produkt.

Markedsovervågningsmyndighederne og toldmyndighederne samarbejder med henblik på at sikre en effektiv kontrol af produkternes sikkerhed.

CE-mærkning er den eneste form for mærkning, som vidner om, at produktet er i overensstemmelse med europæisk lovgivning, hvor denne mærkning er påkrævet. Producenten er ansvarlig for at påføre mærkningen og, at kravene overholdes. Straffeordninger, inklusiv strafferetlige sanktioner, er på plads i tilfælde af uautoriseret brug af mærkningen.

Unionen kan finansiere visse aktiviteter, der iværksættes til gennemførelse af denne forordning.

Denne forordning ophæver forordning (EF) nr. 339/93 fra 1. januar 2010.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Tidsfrist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 765/2008

2.9.2008

-

EUT L 218 af 13.8.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til forordning til Europa-Parlamentet og Rådet om markedstilsyn af produkter og ændringer af Rådets direktiver 89/686/EØF og 93/15/EØF, og direktiverne 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, forordning (EU) nr. 305/2011, forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 fra Europa-Parlamentet og Rådet - [COM(2013) 75 endelig]: Kommissionen foreslår en revision af de nuværende regler, som trådte i kraft med direktiv 2001/95/EF (kendt som DGSP) om general sikkerhed for produkter. Forordning (EF) 765/2008 om markedstilsyn og harmonisering af sektorlovgivning. Overlapningen af regler giver kilde til forvirring for de økonomiske aktører og nationale myndigheder. Forslaget har til hensigt at forenkle det eksisterende overvågningssystem for varer, som ikke har et ernæringsformål på det indre marked for så vidt muligt at samle de anvendte regler for alle produkter. Hovedformålene er som følger:

 • at kombinere alle regler vedrørende markedsovervågning til ét enkelt retligt instrument, som kan anvendes i alle sektorer
 • undgår gentagelser i fremtidige bestemmelser
 • organisere en enkel overvågningsprocedure: forslaget foreslår en meddelelse via Unionens system for hurtig udveksling af information (RAPEX) ved farlige produkter
 • en klar definition af overvågningsproceduren for markedet, som har en tydelig fastlæggelse af kronologien for de forskellige trin i proceduren (overensstemmelse, offentliggørelse af information, meddelelse via RAPEX, etc.)

Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EØS-relevant tekst) [EUT L 218 af 13.8.2008].

seneste ajourføring 12.11.2013

Top