Help Print this page 
Title and reference
Strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

Den Europæiske Unions (EU) strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD) er et centralt element i EU's udenrigspolitik. Formålet med strategien er at begrænse, og endda fjerne, udviklingsprogrammerne til spredning af disse våben og de missiler, der transporterer dem.

DOKUMENT

EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 12. december 2003 (dok 15708/03, ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

RESUMÉ

Spredningen af WMD'er, især nukleare, kemiske og biologiske våben og deres fremføringsmekanismer (mellem- og langdistanceraketter, krydsermissiler og ubemandede luftfartøjer (UAV'er)), udgør en voksende trussel på internationalt plan. Det øger specielt risikoen for, at visse lande benytter disse våben, eller at de bliver erhvervet af terrorgrupper.

Ikke-spredning udgør derfor et grundlæggende mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), navnligt siden vedtagelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben i 2003.

Rådet har flere gange opdateret strategien, hvis formål er at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne spredningsprogrammer over hele verden. De overordnede retningslinjer for EU's politik er dog fortsat de samme:

  • at styrke en effektiv multilateralisme: systemet med multilaterale traktater udgør det juridiske grundlag for EU's indsats inden for ikke-spredning. Deres generelle anvendelse er således et vigtigt mål, på samme måde som forbedringen af verifikationsmekanismerne til afsløring af de nævnte normer
  • at fremme et stabilt regionalt og internationalt klima: den vedrører navnligt styrkelse af programmerne, der er rettet mod at bidrage til nedrustning og integrering af ikke-spredningsmålet i alle EU's politiske, diplomatiske og økonomiske tiltag og programmer
  • at arbejde tæt sammen med centrale partnere såsom USA, Rusland, Det Forenede Kongerige eller NATO, der er lande eller internationale organisationer, der spiller en vigtig rolle med hensyn til ikke-spredning.

Der er integreret flere foranstaltninger i rammerne for FUSP vedrørende anvendelsen af handlingsplanen, der er beskrevet i den strategi, der blev vedtaget i 2003. Rådet for eksterne forbindelser arrangerer hvert semester en debat om gennemførelsen af EU's strategi om WMD'er, og fremskridtet evalueres i halvårsrapporterne.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner og nye EU-aktionslinjer i bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, den 17. december 2008 (Dok. 17172/08), ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Rådets afgørelse 2008/974/FUSP af 18. december 2008 til støtte for den internationale Haag-adfærdskodeks mod spredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (Den Europæiske Unions Tidende L 345 af 23.12.2008).

Rådets afgørelse 2010/430/FUSP af 26. juli 2010 om oprettelse af et europæisk net af uafhængige ikke-sprednings-tænketanke til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (Den Europæiske Unions Tidende L 202 af 4.8.2010).

Rådets afgørelse 2012/423/FUSP af 23. juli 2012 til støtte for ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben og af Rådets fælles holdning 2003/805/FUSP (Den Europæiske Unions Tidende L 196 af 24.7.2012).

Rådets konklusioner om sikring af den fortsatte videreførelse af en effektiv EU-politik med hensyn til de nye udfordringer i forbindelse med spredning af masseødelæggelsesvåben (WMD) og deres fremføringsmidler. Den 21. oktober 2013 (Dok. 15104/13) (ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Rådets afgørelse 2013/668/FUSP af 18. november 2013 til støtte for Verdenssundhedsorganisationens aktiviteter med hensyn til biosikkerhed og biosikring inden for rammerne af Den Europæiske Unions strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 20.11.2013).

Halvårlig situationsrapport 2013/II om gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (Den Europæiske Unions Tidende C 54 af 25.2.2014).

Rådets afgørelse 2014/129/FUSP af 10. marts 2014 om fremme af det europæiske net af uafhængige ikkespredningstænketanke til støtte for gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (Den Europæiske Unions Tidende L 71 af 12.3.2014).

Seneste ajourføring: 30.05.2014

Top