Help Print this page 
Title and reference
Betalingstjenester i Den Europæiske Union

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Betalingstjenester i Den Europæiske Union

Forbrugerne har brug for at være sikre på, at de betalinger, de foretager i Den Europæiske Union (EU), sker på en nem, effektiv og sikker måde. For at opfylde dette mål har EU fastlagt ensartede principper for betalingstjenester*, der erstatter EU-landenes nationale regler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF.

RESUMÉ

Forbrugerne har brug for at være sikre på, at de betalinger, de foretager i Den Europæiske Union (EU), sker på en nem, effektiv og sikker måde. For at opfylde dette mål har EU fastlagt ensartede principper for betalingstjenester*, der erstatter EU-landenes nationale regler.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastlægger regler for betalingstjenester, såsom pengeoverførsler, direkte debiteringer og kortbetalinger. Disse regler omfatter oplysningskrav for betalingsformidlere samt rettigheder og forpligtelser knyttet til brugen af betalingstjenesterne.

HOVEDPUNKTER

Godkendelse

En institution, der tilbyder betalingstjenester, skal indhente en godkendelse til at tilbyde betalingsaktiviteter i EU. Hvert enkelt EU-land har et nationalt organ, der er ansvarlig for at udstede godkendelser. Institutionen får alene en godkendelse, hvis den har solide forvaltningsordninger for virksomheden og en vis mængde kapital.

Oplysningskrav

Betalingsformidlere skal levere en række tydelige oplysninger til brugerne af deres tjenester.

Før gennemførelse af en betalingstjeneste skal de formidle oplysninger om honorarer, klageprocedurer og alle gebyrer, der skal betales, på en letforståelig måde.

Efter gennemførelsen af en betalingstransaktion skal de levere oplysninger til betaleren. Disse omfatter:

referencen til betalingstransaktionen og betalingsmodtageren

det samlede beløb

de gebyrer og provisioner, der er knyttet til transaktionen.

De skal formidle oplysningerne til betalingsmodtageren, når transaktionen er gennemført.

Loven fastlægger også specifikke regler om de oplysninger, som betalingsformidlere skal give, når transaktionen er omfattet af en kontrakt, der regulerer den fremtidige gennemførelse af efterfølgende betalingstransaktioner.

Rettigheder og forpligtelser

En betalingstransaktion i euro eller i et EU-lands valuta, hvis landet står uden for euroen, gennemføres i løbet af én arbejdsdag.

Betalingsformidlere er fuldt ud ansvarlige over for betaleren for den korrekte gennemførelse af betalingstransaktionerne. Hvis en transaktion ikke gennemføres eller er fejlbehæftet, skal betalerens betalingsformidler rette den eller refundere det relevante beløb til betaleren. I tilfælde af misbrug af et betalingsinstrument forårsaget af en anden end betaleren, såsom et kreditkort, bærer betaleren tabet op til maks. 150 EUR.

Loven fastlægger også regler for refusion, hvis betalingstransaktioner er blevet forkert godkendt.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Den 25. december 2007.

VIGTIGT BEGREB

Betalingstjenester er forretningsaktiviteter, som:

gør det muligt at indsætte eller hæve kontanter på en betalingskonto, samt driften af den pågældende konto

gennemfører betalingstransaktioner (f.eks. stående ordrer, direkte debiteringer osv.), både på betalingskonti eller elektronisk

udarbejder og/eller erhverver betalingsinstrumenter

pengeoverførsel.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om betalingstjenester.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/64/EF

25.12.2007

1.11.2009

EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1-36

Berigtigelse

-

-

EUT L 187 af 18.7.2009, s. 5-5

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/111/EF

7.12.2009

31.10.2010

EUT L 302 af 17.11.2009, s. 97-119

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU af 23. juli 2014 om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 214-246).

Seneste ajourføring: 15.04.2015

Top