Help Print this page 
Title and reference
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU's Ydre Grænser - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU's Ydre Grænser

Fri bevægelighed i et grænseløst Schengenområde er en fundamental rettighed for borgerne i Den Europæiske Union. Med ophævelsen af Unionens interne grænser opstod behovet for at administrere de eksterne grænser bedre for at sikre reguleringen af befolkningsvandringer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1168/2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser.

RESUMÉ

Frontex, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser blev operationelt i 2005. Dets rolle er at forbedre den integrerede forvaltning af Unionens ydre grænser og styrke samarbejdet mellem de nationale grænsemyndigheder. Det har sæde i Warszawa, Polen.

I 2011 efter en evaluering af agenturets arbejde, og som svar på opfordringer fra Rådet og Det Europæiske Råd om at styrke dets rolle og operationelle kapacitet vedrørende kampen mod illegal indvandring (inkluderet i den europæiske pagt om indvandring og asyl indført i 2008 og i Stockholmprogrammet indført i 2009), blev den oprindelige retsakt om oprettelsen af Frontex ændret for dermed at give agenturet mulighed for at øge samarbejdet.

Opgaver

Frontex' hovedopgaver er:

  • planlægning og koordination af fælles aktioner ved grænserne til vands, til lands og i luften udført ved hjælp af medlemslandenes personale og udstyr
  • koordination af fælles tilbagesendelsesaktioner af udenlandske statsborgere
  • udarbejdelse af fælles uddannelsesstandarder og værktøjer for nationale grænsevagter
  • udførelse af risikoanalyse (f.eks. regelmæssig vurdering af landes kapacitet til at håndtere trusler og pres ved deres eksterne grænser)
  • at bistå medlemslande, som har brug for øget teknisk og operationel assistance ved de ydre grænser (f.eks. ved humanitære nødsituationer og redningsaktioner til søs eller når bestemte lande står overfor specifikt og uforholdsmæssigt stort pres ved deres grænser)
  • oprettelse af europæiske grænsepolititeams (EBGT’er), som indsættes ved fælles operationer, pilotprojekter og hurtige indgreb
  • udvikling af et udrykningsberedskab: Dette involverer EBGT’erne samt en database over tilgængeligt udstyr og ressourcer til anvendelse i tilfælde af en krisesituation.

Operationel plan

En operationel plan (udarbejdet forud for fælles operationer og pilotprojekter) skal inkludere opgaver og ansvar, sammensætning af teams, kommando- og kontrolbestemmelser, evaluering og hændelsesrapportering og den relevante jurisdiktion (f.eks. i forbindelse med operationer til søs), etc.

Grundlæggende rettigheder

Det kræves, at Frontex indfører en effektiv mekanisme til overvågning af respekten for grundlæggende rettigheder i alle sine aktiviteter.

Samarbejde

Frontex kan samarbejde med Europol, Det Europæiske Asylstøttekontor, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og andre af Unionens organer, tredjelandes myndigheder og internationale organisationer.

Personlige oplysninger

Frontex har ret til at overføre personlige oplysninger til Europol eller andre af EU's retshåndhævende myndigheder vedrørende personer, som mistænkes for indblanding i grænseoverskridende kriminel aktivitet, illegale indvandringsaktiviteter eller menneskehandel.

Udstyr

Frontex kan købe/lease sit eget udstyr (biler, køretøjer, helikoptere, etc.) eller købe det sammen med en medlemsstat.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1168/2011

12.12.2011

-

EUT L 304 af 22.11.2011

Seneste ajourføring: 15.01.2014

Top