Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

I medfør af denne forordning indføres der et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav. Ved at opstille mindstestandarder sikrer dette instrument, at retsafgørelser, retsforlig og officielt bekræftede dokumenter vedrørende ubestridte krav frit kan cirkulere i Den Europæiske Union.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningen skaber et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for krav, der ikke bestrides af debitor. Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument er en attest, hvorved retsafgørelser, retsforlig og officielt bekræftede dokumenter vedrørende ubestridte krav kan anerkendes og automatisk fuldbyrdes i en anden medlemsstat uden nogen mellemliggende procedure.

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område. Den omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender. Den finder anvendelse i alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Et krav anses for ubestridt, hvis:

  • debitor udtrykkeligt har vedgået sig kravet ved at anerkende det eller ved at acceptere et forlig, der er godkendt af en ret eller indgået for en ret under en retssag, eller
  • debitor aldrig har gjort indsigelse mod kravet under retssagen ved at foretage de relevante processuelle handlinger i henhold til domsstatens lovgivning, eller
  • debitor ikke har givet møde eller været repræsenteret i et retsmøde om det pågældende krav efter oprindelig at have gjort indsigelse mod kravet under retssagen, eller
  • debitor udtrykkeligt har vedgået sig kravet i et officielt bekræftet dokument.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Retsafgørelsen om et ubestridt krav attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument af den medlemsstat, som har afsagt afgørelsen (domsstaten). Attesteringen foretages ved hjælp af en standardformular. Det kan forekomme, at den kun vedrører en del af retsafgørelsen, i hvilket tilfælde den betegnes "europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for delkrav".

Mindstestandarder

For at retsafgørelsen om et ubestridt krav kan attesteres som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal retssagen i domsstaten opfylde visse processuelle betingelser.

Kun de former for forkyndelse, der er nævnt i forordningen, er således tilladt, for at dommen kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Det indledende processkrift bør desuden præcist angive oplysninger vedrørende:

  • kravet (personlige oplysninger om parterne, beløb, eventuelle renter og rentepåligningsperiode m.m.)
  • procedurebestemmelser for at gøre indsigelse over for kravet (frist for svar, formelle betingelser m.m.).

Endelig skal det i domsstatens lovgivning fastsættes, at man har ret til at anmode om prøvelse af retsafgørelsen i særlige tilfælde.

Fuldbyrdelse

Fuldbyrdelsesprocedurerne gennemføres efter bestemmelserne i gældende lov i den medlemsstat, hvor afgørelsen søges fuldbyrdet (fuldbyrdelsesstaten). Kreditor skal tilvejebringe følgende for de kompetente fuldbyrdelsesmyndigheder:

  • en kopi af retsafgørelsen
  • en kopi af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument
  • om nødvendigt, en transskription eller en oversættelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument til det officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten eller til et andet sprog, som fuldbyrdelsesstaten har angivet, at den kan acceptere.

Det kan ikke pålægges en part, som i en medlemsstat anmoder om fuldbyrdelse af en retsafgørelse, at stille sikkerhed eller depositum af nogen art med den begrundelse, at vedkommende er udlænding eller ikke har bopæl eller opholdssted i fuldbyrdelsesstaten.

Den kompetente ret i fuldbyrdelsesstaten kan på bestemte vilkår afslå at fuldbyrde en retsafgørelse, hvis denne er uforenelig med en tidligere retsafgørelse truffet i en medlemsstat eller i et tredjeland. Den kan ligeledes på bestemte vilkår udsætte eller begrænse fuldbyrdelsen.

Afsluttende almindelige bestemmelser

For at lette adgangen til fuldbyrdelsesprocedurerne forpligter medlemsstaterne sig til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for offentligheden og faglige kredse, navnlig inden for rammerne af det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Intet skal være til hinder for, at kreditor søger anerkendelse og fuldbyrdelse af en retsafgørelse i henhold til Bruxelles I-forordningen. Forordningen hindrer endvidere heller ikke anvendelsen af forordningen om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 805/2004

21.1.2005

-

EUT L 143 af 30.4.2004

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1869/2005

24.11.2005

-

EUT L 300 af 17.11.2005

See also

  • Webstedet for Generaldirektoratet for Retlige anliggender: anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser (EN)

Seneste ajourføring: 01.12.2011

Top