Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles efterforskningshold

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Fælles efterforskningshold

Denne rammeafgørelse, der er forældet giver medlemsstaterne mulighed for at oprette fælles efterforskningshold for at forbedre politisamarbejdet. Disse fælles efterforskningshold er sammensat af repræsentanter for de retshåndhævende myndigheder i to eller flere medlemsstater og har til opgave at foretage efterforskning inden for nærmere bestemte områder i et begrænset tidsrum.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/465/JAI af 13. juni 2002 om oprettelse af fælles efterforskningshold.

RESUMÉ

På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i 1999 forpligtede medlemsstaterne sig til hurtigst muligt at oprette fælles efterforskningshold med henblik på at bekæmpe narkotika- og menneskesmugling samt terrorisme. Konventionen om gensidig retshjælp i straffesager, der blev vedtaget i maj 2000, indeholder en bestemmelse om oprettelse af fælles efterforskningshold.

Fremskyndelse/fremme af politisamarbejdet

Som følge af forsinkelsen i medlemsstaternes ratifikation af konventionen vedtog Rådet i juni 2002 denne rammeafgørelse om de fælles efterforskningshold, som det var forventet, at medlemsstaterne havde oprettet inden 1. januar 2003.

Oprettelses af fælles efterforskningshold

For at foretage strafferetlig efterforskning i medlemsstaterne, som kræver en koordineret og afstemt indsats, kan to eller flere medlemsstater oprette et fælles efterforskningshold. De kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater indgår en fælles aftale, som definerer de nærmere regler for det fælles efterforskningshold. Alle kriminelle handlinger kan berettige oprettelse af et fælles efterforskningshold.

De fælles efterforskningshold skal oprettes:

  • med et bestemt formål
  • for et begrænset tidsrum (som kan forlænges efter samtykke fra alle parter).

De berørte medlemsstater er ansvarlige for efterforskningsholdets sammensætning, formål og varighed. Medlemsstaterne kan bestemme, at repræsentanter for Europol, OLAF eller repræsentanter for tredjelande skal indgå i det fælles efterforskningshold.

Medlemmer af holdet, der kommer fra andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor efterforskningsholdet opererer, betegnes som medlemmer, der er "udlånt". Disse medlemmer kan tildeles visse opgaver i overensstemmelse med national ret i den medlemsstat, hvor holdet opererer.

Hvad angår strafferetligt ansvar sidestilles embedsmænd, der er udlånt, med embedsmænd fra den medlemsstat, hvor opgaven udføres, for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2002/465/JAI

20.6.2002

1.1.2003

EUT L 162 af 20.6.2002

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens rapport om gennemførelse i medlemsstaterne af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold [KOM (2004) 858 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionens rapport, der blev vedtaget den 7. januar 2005, indeholder en redegørelse for gennemførelsen i national ret af denne rammeafgørelse, som binder medlemsstaterne med hensyn til de resultater, der skal nås, men som overlader det til de nationale instanser at bestemme form og midler.

Seneste ajourføring: 30.09.2005

Top