Help Print this page 
Title and reference
Terrorhandlinger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Terrorhandlinger

Siden angrebene den 11. september 2001 har EU ønsket at øge bekæmpelsen af terrorisme. EU har derfor vedtaget en rammeafgørelse, som opfordrer medlemsstaterne til at samordne deres lovgivninger, og som fastsætter mindsteregler for, hvad der udgør terrorisme. Efter at have afgrænset disse handlinger fastslår teksten, hvilke sanktioner medlemsstaterne bør anvende i deres nationale lovgivning.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Rammeafgørelsen finder anvendelse på alle terrorhandlinger:

  • der begås forsætligt
  • der kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade.

Ovennævnte handlinger skal begås med henblik på at true befolkningen og i alvorlig grad forstyrre eller ødelægge landets politiske, økonomiske eller sociale strukturer (mord, personskade, gidseltagning, afpresning, fremstilling af våben, attentater, fremsættelse af trusler om at ville begå en af ovennævnte handlinger).

Ovennævnte lovovertrædelser kan begås af en eller flere enkeltpersoner mod et eller flere lande.

I denne rammeafgørelse forstås ved terrorgruppe en struktureret sammenslutning af en vis varighed, bestående af mere end to personer, som handler i forening. Derudover er anstiftelse, medvirken, tilskyndelse til og forsøg på at begå en terrorhandling en strafbar handling.

For at straffe førnævnte terrorhandlinger skal medlemsstaterne i deres nationale lovgivning fastsætte bestemmelser vedrørende:

  • strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til den strafbare handling, har afskrækkende virkning og kan medføre udlevering
  • formildende omstændigheder (samarbejde med retsmyndighederne og politiet, indsamling af bevismateriale og identifikation af andre gerningsmænd m.m.).

Der vil desuden blive anvendt en række sanktioner over for juridiske personer, når det kan bevises, at en fysisk person har beføjelse til at repræsentere en juridisk person eller beføjelse til at udøve kontrol inden for denne juridiske person.

Medlemsstaterne forpligter sig til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger for at:

  • fastlægge deres domstolskompetence i forbindelse med terrorhandlinger
  • fastlægge deres domstolskompetence, hvis de nægter at udlevere deres egne statsborgere
  • samordne deres indsats og fastlægge, hvem der har kompetence med henblik på at samle retsforfølgningen i en enkelt medlemsstat, når flere medlemsstater har ansvaret.

De sikrer desuden en passende hjælp til ofret og dettes familie (ud over de foranstaltninger, der allerede er omhandlet i rammeafgørelsen 2001/220/RIA).

Kontekst

Terrorangrebene i september 2001 foranledigede EU til at skærpe indsatsen på dette område. Formålet med denne rammeafgørelse er således at gøre kampen mod terrorisme mere effektiv på EU-plan. Dette problem blev allerede nævnt på Det Europæiske Råds møde i henholdsvis Tammerfors i 1999 og Santa Maria da Feira i juni 2000.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2002/475/RIA

22.6.2002

31.12.2002

EFT L 164 af 22.6.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA

9.12.2008

9.12.2008

EFT L 330 af 09.12.2008

TILHØRENDE RETSAKTER

Rapport fra Kommissionen af 6. november 2007 i henhold til artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme [KOM(2007) 681 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

Den anden beretning præciserer, at de medlemsstater, der var omfattet af den første evaluering (dvs. dem, der var medlemmer af EU efter udvidelsen i 2004) har gennemført de vigtigste elementer i rammeafgørelsen i deres lovgivning på en måde, som Kommissionen finder "tilfredsstillende", selv om der stadig er visse mangler. Med hensyn til dem, der var omfattet af den anden evaluering (dvs. dem, der var medlemmer af EU efter udvidelsen i 2004), præciseres det i evalueringen, at der er gjort en indsats, men det tilføjes, at en hel del af de mangler, der blev konstateret i den første rapport, stadig ikke er afhjulpet.

Beretning af 8. juni 2004 fra Kommissionen baseret på artikel 11 i Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme [KOM(2004) 409 endelig – ikke offentliggjort i EUT]. Beretningen giver en oversigt over de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, for at efterkomme rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme. Ifølge beretningen har størstedelen af medlemsstaterne gennemført de nødvendige foranstaltninger. Dog er visse forpligtelser vedrørende specifikke handlinger, såsom groft tyveri med henblik på terrorhandlinger eller medskyldighed, kun delvis blevet gennemført i den nationale lovgivning. Endelig fastslår beretningen, at det kun er få lande, der har meddelt Kommissionen deres gennemførelsesbestemmelser inden for den fastsatte frist.

Seneste ajourføring: 18.08.2010

Top