Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

System til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 - beskyttelse af euroen mod falskmøntneri.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har etableret et system til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger et system, der tillader EU-landene at indsamle og udveksle information om falske sedler og mønter med hinanden, med Den Europæiske Centralbank (ECB), med Europa-Kommissionen og med ikke-EU-lande, hvor det måtte være relevant.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Rådets forordning (EF) nr. 1339/2001 udvider anvendelsesområdet for forordningen til at omfatte de EU-lande, der ikke har indført euroen som fælles valuta.

Vigtigste funktioner i systemet til beskyttelse af euroen

Der skal forekomme systematisk transmission af tekniske oplysninger om falske eurosedler og euromønter fra EU-landenes myndigheder (hovedsageligt de nationale centralbanker) til ECB. ECB er ansvarlig for opbevaring og behandling af oplysningerne.

EU-landenes myndigheder skal tillade deres nationale analysecentre at undersøge pengesedler, der formodes at være falske, og at tillade nationale møntanalysecentre at undersøge mønter, der formodes at være falske. Disse organer skal sende enhver ny type formodet falsk pengeseddel og enhver ny type formodet falsk mønt til Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center.

Kreditinstitutter, andre betalingsformidlere og andre institutioner, der behandler og udleverer sedler og mønter til offentligheden, har visse forpligtelser. EU-landene skal sikre sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning over for institutioner, der undlader at opfylde deres forpligtelser.

Der skal være samarbejde mellem de relevante myndigheder i EU-landene (særligt de nationale centralkontorer, der er oprettet i henhold til den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri), ECB, Kommissionen og Den Europæiske Politienhed (Europol).

Der skal være centralisering af oplysninger om nationale tilfælde af falskmøntneri samt videresendelse af disse til Europol.

Der skal være samarbejde med ikke-EU-lande og internationale organisationer (herunder Interpol).

EU-landene skal meddele Kommissionen og ECB listen over myndigheder, de udpeger som kompetente til at identificere falske sedler og mønter.

BAGGRUND

Forordning (EF) nr. 1338/2001, som blev indført før euroen blev indført i 2002, har til formål at beskytte eurosedler og euromønter mod falskmøntneri.

Den supplerer en række beslutninger, der blev truffet tidligere:

oprettelse af nationale analysecentre

indsamling af tekniske oplysninger om forfalskning i forbindelse med euroen foretaget af ECB og Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center, der har ansvaret for at analysere euromønter

indføring af strafferetlige sanktioner ved falskmøntneri i forbindelse med euroen.

For flere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1338/2001

4.7.2001

-

EUT L 181 af 4.7.2001, s. 6-10

Forordning (EF) nr. 1339/2001 (udvider virkningerne af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 til også at omfatte de lande, der ikke har indført euroen som fælles valuta).

1.1.2002

-

EUT L 181 af 4.7.2001, s. 11Se den konsoliderede version.

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 44/2009

23.1.2009

-

EUT L 17 af 22.1.2009, s. 1-3

Forordning (EF) nr. 45/2009

09.2.2009

-

EUT L 17 af 22.1.2009, s. 4

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2001/887/RIA af 6. december 2001 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (EUT L 329 af 14.12.2001, s. 1-2)

2001/912/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 8. november 2001 om visse betingelser vedrørende adgang til systemet til overvågning af forfalskning (CMS) (ECB/2001/11) (EUT L 337 af 20.12.2001, s. 49-51)

Rådets beslutning 2003/861/EF af 8. december 2003 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 44)

2010/597/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 16. september 2010 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2010/14) (EUT L 267 af 9.10.2010, s. 1-20)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1210/2010 af 15. december 2010 om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb (EUT L 339 af 22.12.2010, s. 1-5)

2013/211/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. april 2013 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2013/10) (EUT L 118 af 30.4.2013, s. 37-42)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 331/2014 af 11. marts 2014 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) og ophævelse af Rådets afgørelse 2001/923/EF, 2001/924/EF, 2006/75/EF, 2006/76/EF, 2006/849/EF og 2006/850/EF (EUT L 103 af 5.4.2014, s. 1-9)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/62/EU af 15. maj 2014 om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA (EUT L 151 af 21.5.2014, s. 1-8)

Aftale mellem Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (EUT C 123 af 17.4.2015, s. 1-5)

seneste ajourføring 06.10.2015

Top