Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Retligt netværk for civil- og handelssager

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Retligt netværk for civil- og handelssager

Rådet har oprettet et retligt netværk for civil- og handelssager for at lette samarbejdet mellem medlemsstaterne på disse områder. Borgerne kan via internet hente oplysninger om retssystemerne i de forskellige medlemsstater (om sagsanlæg, om retshjælp osv). Netværket består af kontaktpunkter i medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Den gradvise indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed samt et velfungerende indre marked kræver, at det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne i civil- og handelssager forbedres, forenkles og fremskyndes.

Rådets beslutning tager sigte på at føre dette mål ud i livet i overensstemmelse med Rådets og Kommissionens handlingsplan fra december 1998 samt udtalelsen på Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i oktober 1999.

Det europæiske retlige netværk for civil- og handelssager består af:

 • centrale kontaktpunkter, der udpeges af medlemsstaterne og eventuelt bistås af en række supplerende kontaktpunkter,
 • retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner og andre myndigheder (som er ansvarlig for retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område), hvis tilknytning til netværket medlemsstaterne anser for hensigtsmæssig,
 • faglige sammenslutninger, som repræsenterer jurister, der deltager i gennemførelsen af fællesskabsinstrumenter og internationale instrumenter inden for det civilretlige område.

I denne beslutning forstås ved "medlemsstat" alle medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Oplysning til medlemsstaterne og til borgerne på det civil- og handelsretlige område

Netværket har to klart definerede opgaver:

 • at lette det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne i civil- og handelssager ved at etablere et informationssystem for medlemmerne af netværket,
 • at lette tilgangen til retssystemerne ved at give oplysninger om fællesskabsinstrumenter og internationale instrumenter til juridisk samarbejde.

Herudover bidrager netværket til:

 • at retssager med grænseoverskridende virkninger forløber tilfredsstillende,
 • at anmodninger om retligt samarbejde mellem medlemsstaterne befordres, særlig når hverken fællesskabsretsakter eller internationale instrumenter finder anvendelse,
 • at fællesskabsretsakter og konventioner, der gælder mellem to eller flere medlemsstater, anvendes effektivt i praksis.

Udførelsen af netværkets opgaver

Kontaktpunkterne spiller en central rolle i netværket, de stiller generelle oplysninger om fælleskabsinstrumenter og internationale instrumenter samt oplysninger, der er nødvendige til samarbejde og anvendelse af den relevante medlemsstats lovgivning, til rådighed, de letter behandlingen af anmodninger om retligt samarbejde, søger at finde løsninger på eventuelle vanskeligheder og koordinerer samarbejdet mellem enkelte lande.

Kontaktpunkterne reagerer på anmodninger om retligt samarbejde inden for en fastsat tidsfrist (inden for 15 dage efter modtagelsen, medmindre fristen forlænges) ved hjælp af teknologiske faciliteter, som medlemsstaterne stiller til rådighed. Kommissionen fører et register over de indgåede anmodninger og kontaktpunkternes svar.

Kontaktpunkterne mødes mindst én gang i hvert halvår for at udveksle oplysninger og erfaringer, indkredse problemerne og finde frem til den bedste praksis. Desuden fastlægger de parametre for informationssystemet.

På trods af at Danmark ikke er omfattet af anvendelsen af denne beslutning, kan det være repræsenteret ved netværkets møder. Desuden kan tiltrædelses- og kandidatlandene samt visse tredjelande sende højst tre repræsentanter hver til at deltage som observatører ved disse møder.

Ud over møderne kan kontaktpunkterne udveksle oplysninger ved at anvende et sikret system med begrænset adgang, som Kommissionen opretter.

Netværket skal samarbejde med lignende netværk og internationale organisationer, såsom Det Europæiske Retlige Netværk, Det Europæiske Netværk forUddannelse af Dommere og Anklagere (EN) (FR), Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre samt netværk til juridisk samarbejde, der er etableret mellem tredjelande og med internationale organisationer.

Levering af oplysninger til offentligheden

Et internetbaseret informationssystem giver adgang til oplysninger om de gældende juridiske foranstaltninger, retspraksis, retssystemerne i medlemsstaterne og samarbejdet i civil- og handelssager. Systemet omfatter også faktablade, der er møntet på offentligheden.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets beslutning 2001/470/EF

1.12.2002

-

EUT L 174 af 27.6.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets beslutning 568/2009/EF

11.1.2011

-

EUT L 168 af 30.6.2009

De ændringer og rettelser som følger af rådets beslutning 2001/470/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. maj 2006 om anvendelsen af Rådets beslutning nr. 2001/470/EF om oprettelse af et Europæisk Retligt Netværk på det civil- og handelsretlige område [KOM(2006) 203 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen udarbejdede rapporten i overensstemmelse med artikel 19 i ovennævnte beslutning. Rapporten beskriver nærmere netværkets elementer, og hvordan det har fungeret hidtil. Kommissionen mener, at netværket generelt har opfyldt de mål, der er blevet opstillet, men kan konstatere, at netværket langt fra har udnyttet alle sine muligheder. I den henseende er det vigtigt, at netværket har de midler, der er nødvendige for at udføre sine opgaver. Kommissionen ønsker følgende:

 • at alle de vigtigste kontaktpunkter i medlemsstaterne bør helt koncentrere deres indsats om netværket, og medlemsstaterne bør give dem de nødvendige rettigheder og ressourcer i den henseende,
 • at der bør gøres en større indsats for at færdigudvikle netværkets websted, hvad angår indhold og sprogversioner,
 • at arbejdet med at udvikle praktiske vejledninger og oplysningskampagner og drøftelserne af konkrete sager bør fortsættes,
 • at kontaktpunkterne gradvist bør gøres onlinetilgængelige for offentligheden.

See also

Seneste ajourføring: 09.06.2011

Top