Help Print this page 
Title and reference
Ensartet udformning af opholdstilladelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ensartet udformning af opholdstilladelser

EU har indført ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Denne forordning træder i stedet for Rådets fælles aktion 97/11/RIA (se nedenfor under "tilhørende retsakter") om ensartet udformning af opholdstilladelser * samt de gennemførelsesforanstaltninger, som Rådet har vedtaget hertil. I henhold til Schengen-konventionen kan en opholdstilladelse sammen med et rejsedokument træde i stedet for et visum. En tredjelandsstatsborger * kan ved fremvisning af pas og opholdstilladelse rejse ind i en Schengen-stat med henblik på et ophold af kortere varighed.

I forordningen beskrives de generelle træk ved den ensartet udformede opholdstilladelse, og et eksemplar findes i bilaget til forordningen. Opholdstilladelserne udstedes som enkeltstående dokumenter og overholder et ensartet format. De øvrige tekniske bestemmelser, der tager sigte på at bekæmpe efterligning eller forfalskning, fastlægges af Kommissionen og det udvalg, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 1683/95, og beskriver en ensartet udformning for visa. Hvis det besluttes at hemmeligholde disse bestemmelser, vil de kun blive meddelt til de organer, der skal sørge for trykning af opholdstilladelsen, og som udpeges af medlemsstaterne.

Som fastlagt i Direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, har en person til hvem en sådan opholdstilladelse er udstedt ret til at kræve sine personoplysninger på den pågældende tilladelse berigtiget.

Biometriske * identifikatorer anvendes i opholdstilladelser til at kontrollere dokumentets ægthed og indehaverens identitet. Identifikatorerne består af et ansigtsbillede (fotografi) og to fingeraftryk, som håndteres ifølge den nationale praksis og i overensstemmelse med konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og FN’s konvention om barnets rettigheder. De tekniske bestemmelser vedrørende indsamling af biometriske identifikatorer fastlægges i overensstemmelse med specifikationerne fra Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) og er baseret på de tekniske specifikationer for udstedelse af pas i medlemsstaterne ifølge Forordning (EF) nr. 2252/2004.

Denne forordning finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er:

  • familiemedlemmer til en EU-borger, der har udnyttet deres ret til fri bevægelighed,
  • statsborgere i de af Den Europæiske Frihandelsorganisations medlemsstater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og disses familiemedlemmer, der gør brug af retten til fri bevægelighed,
  • statsborgere i tredjelande, som er undtaget fra forpligtelsen til at være i besiddelse af visa, og som har tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat i en periode på mindre end tre måneder.

Medlemsstaterne kan anvende den ensartede udformning til andre formål end angivet i forordningen. Dog skal det sikres, at en sådan brug ikke kan forveksles med ensartet udformede opholdstilladelser.

Medlemsstaterne skal udstede den ensartet udformede opholdstilladelse i overensstemmelse med forordningen senest et år efter, at de har vedtaget de yderligere sikkerhedsforanstaltninger. De biometriske identifikatorer skal indføres senest to år (fotografi) eller tre år (fingeraftryk) efter vedtagelse af de tilsvarende tekniske specifikationer. Tilladelser, der er udstedt tidligere under anvendelse af anderledes udformede opholdstilladelser, forbliver gyldige, medmindre medlemsstaterne bestemmer andet. Opholdstilladelsen kan udstedes som en selvklæbende mærkat i en overgangsperiode på to år efter vedtagelse af de tekniske specifikationer for ansigtsbillede.

Irland og Det Forenede Kongerige har meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af forordningen. For Danmark, Republikken Island, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund udgør forordningen en udbygning af Schengen-reglerne.

Baggrund

Europarådet gav på mødet i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 udtryk for behovet for sammenhæng med hensyn til biometriske identifikatorer for at sikre konsistens i dokumenter udstedt til tredjelandsstatsborgere, EU-borgernes pas samt informationssystemer. En ensartet udformning for opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere kan i første omgang hjælpe til at forhindre illegal indvandring og ophold. Anvendelse af biometriske identifikatorer beskytter derudover opholdstilladelserne mod svigagtig brug ved at knytte tilladelsen og indehaveren heraf sammen på en mere pålidelig måde.

Retsaktens nøglebegreber

  • Opholdstilladelse: enhver tilladelse udstedt af myndighederne i en medlemsstat til, at en tredjelandsstatsborger lovligt kan opholde sig i landet (med visse undtagelser beskrevet i artikel 1(2)(a)).
  • Tredjelandsstatsborger: enhver person, der ikke er unionsborger (med visse undtagelser beskrevet i artikel 5).
  • Biometri: biometri er en teknik, hvorved et eller flere fysiske træk hos en person (fingeraftryk, ansigt, øjets iris) lagres på et medium (chipkort, stregkode eller blot et dokument) med henblik på at kunne kontrollere, at den, der er i besiddelse af dette medium, også er den rette indehaver. Da biometriske identifikatorer er unikke for den enkelte person, udgør de en vigtig faktor i forbindelse med identitetsbekræftelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1030/2002

15.6.2002

-

EFT L 157 af 15.6.2002

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 380/2008

19.5.2008

-

EFT L 115 af 29.4.2008

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets afgørelse 98/243/RIA af 19. marts 1998 om deling af udgifterne i forbindelse med fremstilling af laminat til trykning af standardopholdstilladelser [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 99 af 31.3.1998].

Rådets afgørelse 98/701/RIA af 3. december 1998 om fælles regler for udfyldelse af den ensartet udformede opholdstilladelse [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 333 af 9.12.1998].

Fælles aktion 97/11/RIA af 16. december 1996, vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende ensartet udformning af opholdstilladelser [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 7 af 10.1.1997]. Med den fælles aktion er der blevet skabt en ensartet udformning af opholdstilladelser for tredjelandsstatsborgere. I den fælles aktion forstås ved opholdstilladelse "enhver form for tilladelse udstedt af myndighederne i en medlemsstat, hvorved tredjelandsstatsborgere kan opholde sig lovligt på dens område...". Den fælles aktion finder ikke anvendelse på:

Den fælles aktion finder desuden ikke anvendelse på:

  • familiemedlemmer til unionsborgere, der udøver deres ret til fri bevægelighed,
  • statsborgere fra de EFTA-lande, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt disses familiemedlemmer, der udøver deres ret til fri bevægelighed.

Seneste ajourføring: 24.04.2009

Top