Help Print this page 
Title and reference
Konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Konvention om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

Den Europæiske Union (EU) bekæmper svig med dets udgifter og indtægter gennem passende strafferetlige foranstaltninger, som f.eks. strafbarhed for svig, strafferetlige sanktioner, strafferetligt ansvar for virksomhedsledere og kompetenceregler.

DOKUMENT

Rådets retsakt af 26. juli 1995 om udarbejdelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 316 af 27.11.1995].

RESUMÉ

Med denne akt indfører Rådet en konvention om bekæmpelse af svig, der skader Det Europæiske Fællesskabs (EF) finansielle interesser. Ifølge konventionen skal svig både med udgifter * og indtægter * i alle landene i Den Europæiske Union (EU) pålægges sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

På basis af denne konvention skal EU-landene træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at en sådan adfærd samt medvirken eller anstiftelse til eller forsøg på en sådan adfærd kan pålægges strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning. I tilfælde af alvorlig svig skal der være tale om frihedsberøvende sanktioner, der kan medføre udlevering.

EU-landene skal ligeledes træffe de foranstaltninger, der er nødvendige, for at virksomhedsledere og andre med beslutnings- eller kontrolbeføjelser i en virksomhed kan gøres strafferetligt ansvarlige efter reglerne i deres nationale lovgivning i tilfælde af svigagtige handlinger, der skader Fællesskabets finansielle interesser.

Hvert EU-land træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastlægge sin straffemyndighed med hensyn til den strafbare adfærd, den har fastlagt i overensstemmelse med forpligtelserne i denne konvention.

Hvis svig udgør en strafbar handling og vedrører mindst to EU-lande, samarbejder disse lande effektivt i forbindelse med efterforskning, retsforfølgning og fuldbyrdelse af den idømte sanktion, f. eks. ved gensidig retshjælp, udlevering, overførsel af retsforfølgning eller fuldbyrdelse af straffedomme afsagt i et andet EU-land.

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem EU-lande vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention, skal sagen først undersøges af Rådet. Hvis Rådet ikke finder en løsning inden for en frist på seks måneder, kan en af sagens parter indbringe sagen for De Europæiske Unions Domstol. Domstolen har ligeledes kompetence til at afgøre tvister mellem et EU-land og Europa-Kommissionen.

Kontekst

Konventionen med tilhørende protokoller er vedtaget inden for rammerne af afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union (EU) og tager sigte på at skabe et fælles grundlag for strafferetlig beskyttelse af EF's finansielle interesser (med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 falder disse bestemmelser nu ind under afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Konventionen trådte i kraft den 17. oktober 2002 sammen med den første protokol og protokollen vedrørende EF-Domstolens fortolkning. Konventionens anden protokol er trådt i kraft den 19. maj 2009. Konventionen med tilhørende protokoller er åbne for tiltrædelse af ethvert land, der bliver medlem af EU.

Dokumentets nøglebegreber

  • Svig med udgifter: enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, som medfører uretmæssig oppebæring eller tilbageholdelse af midler, der stammer fra Fællesskabets almindelige budget eller fra budgetter, der forvaltes af eller for Fællesskabet, eller manglende indberetning af en oplysning ved tilsidesættelse af en specifik oplysningspligt med samme følge eller uretmæssig anvendelse af sådanne midler til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til.
  • Svig med indtægter: enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, som medfører uretmæssig nedbringelse af midler, der stammer fra Fællesskabets almindelige budget eller fra budgetter, der forvaltes af eller for Fællesskabet, eller manglende indberetning af en oplysning ved tilsidesættelse af en specifik oplysningspligt med samme følge eller uretmæssig udnyttelse af en lovligt opnået fordel med samme følge.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets retsakt af 19. juni 1997 om udarbejdelse af anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 221 af 19.7.1997]. Denne protokol tager navnlig sigte på fysiske personers ansvar, konfiskation, hvidvaskning af penge og samarbejdet mellem EU-landene og Kommissionen med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og personoplysninger i relation til disse interesser. Protokollen er trådt i kraft den 19. maj 2009.

Rådets retsakt af 29. november 1996 om udarbejdelse af en protokol på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser [EFT C 151 af 20.5.1997]. Protokollen giver de nationale domstole mulighed for at anmode om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af bestemmelserne i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og de tilhørende protokoller. Den trådte i kraft den 17. oktober 2002.

Rådets retsakt af 27. september 1996 om udarbejdelse af en protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 313 af 23.10.1006]. Protokollen fokuserer på definitionen af begreberne "tjenestemand", ”aktiv og passiv korruption" såvel som harmonisering af sanktioner for korruption. Der blev vedtaget en forklarende rapport til denne protokol den 19. december 1997. Protokollen trådte i kraft den 17. oktober 2002.

Rådets afgørelse 2008/40/RIA af 6. december 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokol af 27. september 1996, protokol af 29. november 1996 og anden protokol af 19. juni 1997 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 9 af 12.1.2008]. Ved denne afgørelse tiltræder Bulgarien og Rumænien konventionen og dens protokoller.

Beretninger

Kommissionens anden beretning om medlemsstaternes gennemførelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og dens protokoller, [KOM(2008) 77 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Som opfølgning på sin første beretning fra 2004 ser Kommissionen på, hvilke fremskridt der er gjort i de 27 EU-lande, hvad angår ratificering og gennemførelse af instrumenterne til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser. Beretningen nævner de mangler, der skyldes de hyppige forsinkelser med ratificeringen og tilfælde af forkert gennemførelse.

Kommissionens beretning om medlemsstaternes gennemførelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og dens protokoller [KOM(2004) 709 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Beretningen er koncentreret om gennemførelsen af konventionen og dens protokoller i de femten EU-lande før udvidelsen den 1. maj 2004. Den anfører, at den strafferetlige beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser er forbedret takket være de nationale bestemmelser, som EU-landene har vedtaget, men det beklages, at ingen af dem har truffet alle foranstaltningerne for fuldt ud at bringe sig i overensstemmelse med konventionen. Kommissionen anbefaler Rådet at opfordre EU-landene til at forstærke deres bestræbelser på at styrke den nationale strafferetlige lovgivning og ratificere den anden protokol uden tøven.

Seneste ajourføring: 11.03.2011

Top