Help Print this page 
Title and reference
En fælles juridisk ramme for bekæmpelse af svig inden for fællesskabspolitikken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En fælles juridisk ramme for bekæmpelse af svig inden for fællesskabspolitikken

Med henblik på effektivt at bekæmpe svig indfører forordningen en fælles juridisk ramme for samtlige de områder, der er omfattet af fællesskabspolitikkerne. Navnlig indfører den administrativ kontrol og sanktioner for at beskytte De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

RESUMÉ

Forordningen fastlægger bestemmelserne for bekæmpelsen af svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Bestemmelserne omfatter ensartet kontrol i samtlige medlemsstater samt foranstaltninger og administrative sanktioner over for uregelmæssigheder i forhold til fællesskabsretten.

Uregelmæssighed: en økonomisk beslutningstager skader fællesskabsbudgettet

Som ”uregelmæssighed” betragtes enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabernes regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift.

Økonomiske beslutningstagere kan være fysiske eller juridiske personer samt andre enheder, som ifølge national ret har retsevne, og som er omfattet af sanktioner i tilfælde af, at de begår uregelmæssigheder. Sanktioner kan ligeledes anvendes på personer, der har medvirket til en uregelmæssighed, samt personer, der er ansvarlige for uregelmæssigheden, eller som skal forhindre, at den finder sted.

Indføre en fælles juridisk ramme for samtlige fællesskabspolitikker

Mere end halvdelen af Fællesskabernes udgifter udbetales gennem medlemsstaterne. Denne decentraliserede forvaltning og kontrol af brugen af udgifterne forvaltes ifølge detaljerede regler, der er fastlagt særskilt for de forskellige områder af fællesskabspolitikken. Med forordningen indføres en fælles juridisk ramme for samtlige fællesskabspolitikker med henblik på at beskytte De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, navnlig gennem kontrol og administrative foranstaltninger og sanktioner.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at transaktioner, der berører Fællesskabernes finansielle interesser, er lovlige og har et reelt indhold. Kontrolforanstaltningerne afpasses efter målsætningerne således, at de ikke medfører uforholdsmæssigt store økonomiske byrder eller administrative omkostninger, og at der tages hensyn til de administrative fremgangsmåder og strukturer i medlemsstaterne.

Kommissionen har ansvar for at føre kontrol med følgende

  • at administrativ praksis er i overensstemmelse med fællesskabsreglerne
  • at den nødvendige dokumentation forefindes, og at den er i overensstemmelse med Fællesskabernes indtægter og udgifter
  • hvorledes de finansielle transaktioner og tilsynet med dem finder sted under passende vilkår.

Europa-Kommissionen kan endvidere foretage kontrol og inspektion på stedet.

Tilbagekalde uberettiget opnåede fordele

I almindelighed medfører enhver uregelmæssighed tilbagekaldelse af den uberettiget opnåede fordel, eventuelt med renter, der beregnes efter en fast sats. Det kan indebære

  • forpligtelse til at betale de skyldige beløb eller tilbagebetale de uberettiget oppebårne beløb
  • fuldstændig eller delvis fortabelse af den sikkerhed, der er stillet, enten til støtte for anmodningen om den indrømmede fordel eller ved modtagelsen af et forskud.

Forsætlige eller uagtsomme uregelmæssigheder kan medføre administrative sanktioner som f.eks. følgende

  • betaling af en administrativ bøde
  • betaling af yderligere et beløb, der ikke må overstige det strengt nødvendige for at opnå en afskrækkende virkning
  • fuldstændig eller delvis fortabelse af en fordel, også selv om den pågældende uberettiget kun har nydt godt af en del af denne fordel, eller udelukkelse fra eller tilbagekaldelse af en fordel i en senere periode end den, hvor uregelmæssigheden fandt sted
  • andre sanktioner af udelukkende økonomisk art som fastlagt i fællesskabsretten.

Generelle principper

Kontrol, administrative foranstaltninger og sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og have en afskrækkende virkning. De skal stå i forhold til uregelmæssighedens art og alvor, den indrømmede eller opnåede fordel og graden af ansvar.

En administrativ sanktion kan kun pålægges, hvis en fællesskabsretsakt var indført, inden uregelmæssigheden fandt sted.

Forældelsesfristen for retsforfølgning er fire år fra det tidspunkt, hvor uregelmæssigheden fandt sted. For vedvarende eller gentagne uregelmæssigheder regnes forældelsesfristen fra den dato, hvor uregelmæssigheden er ophørt. For de flerårige programmer løber forældelsesfristen indtil programmets endelige afslutning.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 2988/95

26.12.1995

-

EFT L 312, 23.12.1995

See also

Seneste ajourføring: 02.05.2011

Top