Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forsigtighedsprincippet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Forsigtighedsprincippet

Forsigtighedsprincippet gør det muligt at reagere hurtigt, når der muligvis foreligger en fare for menneskers, dyrs og planters sundhed eller for miljøet. I tilfælde, hvor de tilgængelige videnskabelige data ikke muliggør en fuldstændig risikovurdering, skal forsigtighedsprincippet f.eks. give mulighed for at forhindre distribution af produkter, der kan være farlige, eller trække sådanne produkter tilbage fra markedet.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse om anvendelse af forsigtighedsprincippet (KOM(2000) 1 endelig af 2. februar 2000)

RESUMÉ

Forsigtighedsprincippet omhandles i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU) funktionsmåde. Det skal sikre et forhøjet niveau med hensyn til miljøbeskyttelse i kraft af præventive beslutninger i tilfælde af risici. I praksis kan forsigtighedsprincippet imidlertid anvendes meget bredere og dækker ligeledes forbrugerpolitik, europæisk fødevarelovgivning og menneskers, dyrs og planters sundhed.

Denne meddelelse fastlægger fælles retningslinjer for anvendelsen af forsigtighedsprincippet.

Definitionen af princippet skal ligeledes have positive konsekvenser på internationalt plan med det formål at sikre et passende beskyttelsesniveau for miljø og sundhed i internationale forhandlinger. Princippet er anerkendt i flere internationale konventioner og findes navnlig i aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen), som er indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Anvendelse af forsigtighedsprincippet

I henhold til Europa-Kommissionen kan forsigtighedsprincippet anvendes, når potentielt farlige følger af et fænomen, et produkt eller en proces kan identificeres gennem en videnskabelig, objektiv evaluering, men denne evaluering ikke gør det muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig stor sikkerhed.

Anvendelsen af princippet sker med andre ord i forbindelse med risikoanalysen (som ud over risikovurderingen består af risikostyring og risikoformidling) og især i forbindelse med rammerne af risikostyringen, som svarer til beslutningstagningsfasen.

Kommissionen understreger, at forsigtighedsprincippet alene kan anvendes i tilfælde af en potentiel risiko, og at det under ingen omstændigheder kan begrunde en vilkårlig beslutning.

Anvendelse af forsigtighedsprincippet er med andre ord alene berettiget, når tre forudsætninger er opfyldt

identifikation af potentielt negative følger

evaluering af eksisterende videnskabelige data

omfanget af den videnskabelige usikkerhed.

Forsigtighedsforanstaltninger

Myndigheder med ansvar for risikostyring kan ud fra risikoniveauet beslutte at handle - eller ikke at handle. I tilfælde af høj risiko kan flere kategorier af foranstaltninger vedtages. Der kan være tale om afbalancerede retsakter, finansiering af forskningsprogrammer, information til offentligheden, etc.

Fælles retningslinjer

Tre specifikke principper bør danne baggrund for anvendelsen af forsigtighedsprincippet

en videnskabelig evaluering, der er så fuldstændig som muligt, fastlæggelse af den videnskabelige usikkerhedsgrad i videst mulig udstrækning

en vurdering af risici og potentielle følger af ikke at handle

deltagelse af alle interesserede parter i undersøgelse af forsigtighedsforanstaltninger, når resultaterne af den videnskabelige evaluering og/eller risikovurderingen foreligger.

Derudover finder de generelle principper for risikostyring stadig anvendelse i forbindelse med forsigtighedsprincippet. Der er tale om følgende fem principper

De valgte foranstaltninger skal være proportionelle med det valgte beskyttelsesniveau

De skal kunne anvendes ikke-diskriminerende

De skal stemme overens med lignende foranstaltninger truffet under lignende omstændigheder

De skal være baseret på en undersøgelse af potentielle fordele og omkostninger ved at gribe ind eller ikke at gribe ind

Den skal revideres i lyset af den videnskabelige udvikling.

Bevisbyrde

I hovedparten af tilfældene skal de europæiske forbrugere og de foreninger, der repræsenterer dem, påvise den fare, der eventuelt er knyttet til en proces eller et produkt, når dette er kommet på markedet, undtaget er dog lægemidler, pesticider og fødevaretilsætningsstoffer.

I tilfælde af en foranstaltning, der er truffet i medfør af forsigtighedsprincippet, kan det kræves, at producenten, fabrikanten eller importøren påviser produktets ufarlighed. Denne mulighed skal undersøges tilfælde for tilfælde. Den kan ikke anvendes generelt for alle produkter eller processer, der frigives på markedet.

seneste ajourføring 21.09.2015

Top