Help Print this page 
Title and reference
Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Fællesskabslovgivningen indeholder en række principper for fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. Denne harmonisering af principperne giver forbrugerne en større sikkerhed i forbindelse med forhandling og indgåelse af kontrakter med en leverandør, som er etableret i en anden medlemsstat.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Direktivet omhandler detailsalg af finansielle tjenesteydelser (bank-, forsikrings- og investeringsydelser, herunder pensionsfonde), der teleformidles (for eksempel pr. telefon, telefax eller internet), dvs. ved hjælp af et dertil indrettet medium, men uden at aftalens parter er fysisk til stede samtidigt.

Ret til betænkningstid

Direktivet giver forbrugeren ret til betænkningstid inden aftalens indgåelse med leverandøren. Leverandøren skal således skriftligt eller på et varigt medium (edb-diskette, cd-rom eller e-post) give forbrugeren et kontraktudkast med samtlige kontraktvilkår. Betænkningstiden er 14 dage, og leverandøren kan ikke ensidigt ændre kontraktvilkårene i dette tidsrum. Parterne kan aftale en længere frist eller forhandle andre kontraktvilkår.

Fortrydelsesret

Forbrugeren får i følgende tilfælde en fortrydelsesret på 14 dage (dog 30 dage vedrørende livsforsikringer og individuelle pensionsforsikringer):

  • Når kontrakten er indgået, inden forbrugeren har fået tilsendt kontraktvilkårene (f.eks. for at indgå en forsikringsaftale og opnå en umiddelbar dækning).
  • Når forbrugeren, selv om han har fået tilsendt kontraktvilkårene, på illoyal vis er blevet tilskyndet til at indgå den pågældende aftale i løbet af betænkningstiden.

Hvis en forbruger gør sin fortrydelsesret gældende, selv om han allerede har givet sit samtykke til at modtage ydelsen, kan forbrugeren pålægges at betale leverandøren for den leverede ydelse. Hvis ydelsen er leveret, inden fortrydelsesretten er gjort gældende, kan denne ikke gøres gældende, og forbrugeren skal betale for den leverede ydelse. Forbrugeren skal forudgående oplyses om prisen (eller om grundlaget for beregningen af denne).

For at hindre spekulation kan betænkningstid og fortrydelsesret ikke gøres gældende for tjenesteydelser, hvis pris kan fluktuere efter kurserne på finansmarkederne (f.eks. værdipapirmarkedet).

Ret til refundering

Visse finansielle tjenesteydelser, især terminsydelser (f.eks. hvor forbrugeren afgiver ordre til køb af et vist antal aktier til en bestemt pris), kan vise sig helt eller delvis indisponible på det tidspunkt, hvor aftalen skal opfyldes. Forbrugeren har i så tilfælde ret til refundering af det beløb, han har betalt for tjenesteydelsen.

Annullering af betaling med stjålne kort

Hvis en forbruger udsættes for svigagtig brug af et betalingskort, kan denne anmode om annullering af betalingen eller om at få refunderet det allerede betalte beløb.

Beskyttelse mod uanmodet levering

Forbrugeren beskyttes gennem direktiv 2005/29/EF, hvori uanmodet levering betragtes som urimelig handelspraksis. Forbrugeren forpligtes ikke ved manglende reaktion, og der er således ikke tale om samtykke.

Klageprocedurer

Det påhviler medlemsstaterne at iværksætte egnede og effektive procedurer (retslige, administrative eller udenretslige) og klagemuligheder til bilæggelse af tvister mellem leverandører og forbrugere.

Sanktioner

Medlemsstaterne skal endvidere påse, at formidlere og leverandører af fjernkommunikationsteknik, hvor det er muligt, ophører med enhver ulovlig fremgangsmåde, der gør brug af fjernkommunikationsteknik.

Kontekst

Direktivet tager sigte på at komplettere Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 97/7/EF, som giver forbrugeren en passende beskyttelse i forbindelse med de fleste produkter og tjenesteydelser bortset fra finansielle tjenesteydelser på grund af deres særlige karakter. Med direktivet lukkes et hul i lovgivningen, idet der skabes en fælles base for alle forhold, hvorunder der indgås kontrakter om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/65/EF

9.10.2002

9.10.2004

EFT L 271 af 9.10.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/29/EF

12.6.2005

12.12.2007

EUT L 149 af 11.6.2005

Direktiv 2007/64/EF

25.12.2007

1.11.2009

EUT L 319 af 5.12.2007

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2002/65/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 15.06.2011

Top