Help Print this page 
Title and reference
Defekte produkter: erstatningsansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Defekte produkter: erstatningsansvar

EU-lovgivningen beskytter forbrugerne mod skader forårsaget af et defekt produkt. Skadelidte kan fremsætte erstatningskrav vedrørende produkter, der afsættes på det indre marked.

DOKUMENT

Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastlægger princippet om et objektivt ansvar gældende for europæiske producenter. Ifølge princippet kan producenten gøres ansvarlig, når et defekt produkt * forårsager skade for en forbruger.

Ved "producent" forstås:

 • producenter eller fabrikanter af råvarer, halvfabrikata og færdige produkter
 • importører af et produkt
 • enhver, der anbringer sit navn, mærke eller andet kendetegn på produktet
 • enhver, der leverer et produkt, hvis producenten eller importøren ikke kan identificeres.

Hvis flere personer er ansvarlige for samme skade, hæfter de solidarisk.

Bevisbyrde

Et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes under hensyntagen til alle omstændigheder, navnlig:

 • produktets præsentation
 • den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes
 • det tidspunkt, hvor produktet er bragt i omsætning.

Bevisbyrden påhviler skadelidte, som skal føre bevis for:

 • skaden
 • defekten
 • årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden.

Skadelidte skal dog ikke føre bevis for producentens eller importørens forsømmelighed eller fejl.

Ansvarsfritagelse af producenten

Producenten kan ikke pålægges ansvar, hvis han beviser, at:

 • han ikke har bragt produktet i omsætning,
 • defekten er opstået, efter produktet er bragt i omsætning
 • produktet ikke er fremstillet til salg og distribution med økonomisk gevinst for øje
 • produktet ikke er fremstillet eller distribueret som led i producentens erhvervsvirksomhed
 • defekten skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af de offentlige myndigheder
 • det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da han bragte produktet i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten (medlemsstaterne kan fravige dette punkt)
 • defekten på en produktkomponent er opstået under fremstilling af det færdige produkt.

Produktansvaret kan nedsættes i tilfælde af fejl udvist af skadelidte.

Skader, der er omfattet af direktivet

Direktivet finder anvendelse for følgende skader:

 • personskade, herunder død
 • skade på en anden ting til privat brug eller fortæring end selve det defekte produkt, med fradrag af en selvrisiko på 500 EUR.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte et loft over producentens samlede ansvar i tilfælde af dødsfald eller personskade forårsaget af en serie produkter med samme defekt.

Endvidere finder direktivet ikke anvendelse for skade, der indtræffer ved atomulykker, og som er omfattet af internationale konventioner, der er ratificeret af medlemsstaterne.

Forældelsesfristen

Skadelidte har en frist på tre år til at fremsætte erstatningskrav. Fristen gælder fra den dato, skadelidte har fået kendskab til skaden, defekten og producentens identitet.

Samtidig kan produktansvaret ikke gøres gældende ud over ti år fra den dato, hvor produktet blev bragt i omsætning.

Producentansvaret over for skadelidte kan ikke indskrænkes ved en ansvarsbegrænsningsklausul.

De nationale lovgivninger med hensyn til civilt ansvar vil fortsat være gældende.

Dokumentets nøglebegreber

 • Produkt: enhver løsøregenstand, selvom genstanden indgår som fast bestanddel i en anden løsøregenstand eller i en fast ejendom, herunder elektricitet, landbrugsråvarer (produkter fra jordbrug, husdyrbrug samt fiskeri, med undtagelse af produkter, som har undergået en første forarbejdning) og produkter hidrørende fra jagt.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 85/374/EØF

30.7.1985

30.7.1988

EFT L 210 af 7.8.1985

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/34/EF

4.6.1999

4.12.2000

EFT L 141 af 4.6.1999

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 85/374/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 27.04.2011

Top