Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vildledende og sammenlignende reklame

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vildledende og sammenlignende reklame

EU-lovgivningen beskytter erhvervspersoner, der udøver virksomhed som handlende, håndværkere eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, mod vildledende reklame og illoyale følger heraf.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave).

RESUMÉ

Dette direktiv beskytter erhvervspersoner mod vildledende reklame, der betragtes som urimelig handelspraksis. Direktivet fastlægger ligeledes betingelser for brug af sammenlignende reklame.

Vildledende reklame

Reklamer, der vildleder eller kan vildlede personer, der eksponeres herfor, er forbudt. Vildledende reklamer kan påvirke forbrugerens og erhvervsfolks økonomiske adfærd, eller skade konkurrenter.

Hvorvidt en reklame betragtes som vildledende afgøres ud fra en række kriterier:

  • egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne, såsom det omfang, i hvilket de står til rådighed, deres beskaffenhed, udførelse og sammensætning, måden og tidspunktet for fremstilling eller ydelse, oprindelse, etc. eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af afprøvning eller kontrol af varerne eller tjenesteydelserne
  • prisen eller den måde, hvorpå prisen beregnes
  • betingelserne for levering af varerne og tjenesteydelserne
  • annoncørens status, egenskaber og rettigheder såsom hans identitet og formue, hans kvalifikationer og immaterielle rettigheder, etc.

Sammenlignende reklame

Sammenlignende reklame henviser direkte eller indirekte til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

Sammenlignende reklame er tilladt, når den ikke er vildledende, og kan være et legitimt middel til oplysning af forbrugerne om deres interesse. Sammenlignende reklame er tilladt, når den:

  • sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål
  • refererer til produkter med samme oprindelsesbetegnelse
  • er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen
  • ikke skaber forveksling på markedet, ikke miskrediterer, efterligner eller drager fordel af en konkurrents varemærke eller firmanavn.

Klageadgang

EU-landene påser, at personer eller organisationer, der har en legitim interesse, får adgang til at indbringe en sag for retten eller for en administrativ myndighed i tilfælde af ulovlig reklame.

I denne forbindelse tillægger EU-landene domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til:

  • at påbyde ophør med ulovlig reklame, også hvor der ikke kan føres bevis for, at der faktisk er lidt tab eller skade, eller at der er tale om forsæt eller uagtsomhed
  • forbyde ulovlig reklame, der endnu ikke er offentliggjort.

Kontekst

Direktivet ophæver direktiv 84/450/EØF og samler alle ændringer i et dokument.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Sidste frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/114/EF

12.12.2007

-

EUT L 376 af 27.12.2006

22.01.2015

Top