Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alkohol og alkoholholdige drikkevarer: Harmonisering af punktafgiftsstrukturen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alkohol og alkoholholdige drikkevarer: Harmonisering af punktafgiftsstrukturen

Som led i gennemførelsen af det indre marked indfører dette direktiv en harmoniseret punktafgiftsstruktur for alkoholholdige drikkevarer og alkohol indeholdt i andre produkter.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer.

RESUMÉ

For øl fastsættes punktafgiften på basis af antallet af hektoliter/grad af det færdige produkt.

Medlemsstaterne kan opdele øl i kategorier omfattende højst fire Platograder og pålægge al øl inden for en given kategori samme punktafgiftssats pr. hektoliter.

Medlemsstaterne kan anvende reducerede punktafgiftssatser for øl, der brygges af små, selvstændige virksomheder, dog således, at disse satser:

  • ikke gælder for virksomheder, der producerer over 200 000 hl om året;
  • ikke ligger mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats.

De reducerede satser, medlemsstaterne måtte fastsætte, skal gælde på samme måde for øl, der leveres på deres område fra små bryggerier beliggende i andre medlemsstater.

Medlemsstaterne kan for øl, som har et virkeligt alkoholindhold på ikke over 2,8 %, anvende satser, der ligger under minimumssatsen.

For vin og mousserende vin samt andre gærede drikkevarer og mellemklasseprodukter fastsættes afgiften på basis af antallet af hektoliter af det færdige produkt.

Medlemsstaterne anvender samme punktafgiftssatser inden for hver enkelt kategori af alkoholholdige drikkevarer.

Medlemsstaterne kan anvende reducerede punktafgiftssatser for alle typer vin og andre gærede drikkevarer, eksklusiv øl, med et virkeligt alkoholindhold på ikke over 8,5 %.

Der kan på mellemklasseprodukter med et virkeligt alkoholindhold på ikke over 15 % vol. anvendes en reduceret enhedssats, dog således,

  • at denne reducerede sats ikke er mere end 40 % lavere end den normale nationale sats;
  • at den ikke er lavere end den normale nationale sats, der gælder for vin og andre ikke-mousserende gærede drikkevarer.

For alkohol og alkoholholdige drikkevarer fastsættes punktafgiften pr. hl ren alkohol ved 20° C. Den beregnes på grundlag af antallet af hektoliter alkohol på 100 % vol.

Der kan anvendes reducerede satser på ethanol fremstillet på små destillerier. Disse satser må imidlertid ikke ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats.

Medlemsstaterne skal anvende reducerede satser på samme måde på ethanol, der stammer fra små destillerier i andre medlemsstater.

Der kan ligeledes, inden for bestemte rammer, anvendes en reduceret punktafgiftssats på alkohol med et virkeligt alkoholindhol på ikke over 10 % vol., f.eks. fransk rom og ouzo.

Når en alkoholholdig drikkevare trækkes tilbage fra markedet, fordi den er uegnet til konsum, kan medlemsstaterne refundere erlagte punktafgifter.

Alle de produkter, der er omfattet af direktivet, fritages for punktafgift:

  • når de er denatureret i overensstemmelse med en medlemsstats forskrifter;
  • når de er denatureret og anvendes til fremstilling af produkter, der ikke er bestemt til konsum;
  • når de anvendes til fremstilling af eddike, lægemidler eller aromastoffer til levnedsmidler.

Direktivet forudser gensidig anerkendelse af denatureringsmetoder, og der indføres et system til udveksling af de nødvendige oplysninger og til bekæmpelse af eventuelle misbrug af fritagelsesmulighederne.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 92/83/EØF

10.11.1992

31.12.1992

EFT L 316 af 31.10.1992

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens rapport til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om punktafgiftssatser på alkohol og alkoholholdige drikkevarer (forelagt i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer) [KOM(2004) 223] - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] I denne rapport gennemgås den nuværende EU-lovgivning vedrørende punktafgifter på alkohol og alkoholholdige drikkevarer, da den ikke har været ændret, siden den trådte i kraft den 1. januar 1993. Kommissionen analyserer den nuværende ordnings virkninger for det indre marked, konkurrencen som følge af de forskellige punktafgifter på forskellige typer alkoholholdige drikkevarer, den aktuelle realværdi af minimumssatserne fra 1992 og målene i traktaten om Den Europæiske Union i almindelighed. Kommissionen konkluderer, at det er nødvendigt med en større tilnærmelse mellem de enkelte medlemsstaters punktafgiftssatser for at mindske konkurrenceforvridninger og svig. Da medlemsstaterne har meget forskellige opfattelser af, hvad der er et passende minimumsniveau for satserne, og da en eventuel ændring kræver enstemmighed, fremsætter Kommissionen imidlertid ikke et forslag på nuværende tidspunkt. Den ønsker til gengæld at åbne en bred debat i Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Afhængigt af udfaldet vil den afgøre, om der skal fremsættes forslag om alle eller nogle af de spørgsmål, der behandles i rapporten.

Seneste ajourføring: 08.12.2006

Top