Help Print this page 
Title and reference
Tørke og vandknaphed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tørke og vandknaphed

Kommissionen vil opstille retningslinjer for løsning af problemerne med punktvise tørker og den mellemlangsigtede og langsigtede vandknaphed. Retningslinjerne vedrører især prisen på vand, fordeling af vandressourcer, forebyggelse og hurtig reaktion i tilfælde af tørke samt information af høj kvalitet og teknologiske løsninger, der skal afhjælpe vandknaphed og tørke.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 18. juli 2007: ”Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union” [KOM(2007) 414, endelig – ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Vand er en dyrebar ressource. Problemer med at få adgang til vand, uanset om de skyldes en midlertidig nedgang i mængden på grund af f.eks. manglende nedbør (tørke) eller en varig situation, hvor vandefterspørgslen overstiger de udnyttelige vandressourcer, kendes i mange af Europas regioner og kræver fælles handling på EU-plan. En midlertidig eller varig vandmangel har en tendens til at sprede sig på grund af klimaændringerne, hvilket gør det endnu mere nødvendigt at handle.

Løsningen på disse problemer skal bl.a. være baseret på elementer som

  • nødvendigheden af at gennemføre vandrammedirektivet
  • de ofte ineffektive nuværende politikker for vandprissætning på nationalt plan
  • den fysiske planlægning
  • nødvendigheden af at indføre vandbesparende foranstaltninger og at prioritere både løsningerne (for om muligt at undgå, at der skabes supplerende vandforsyningsinfrastrukturer) og vandforbruget (hvor befolkningens adgang til vand skal have førsteprioritet)
  • nødvendigheden af en integreret indsats baseret på videnskabelige data.

Kommissionen fremlægger en bred vifte af muligheder for at forvalte problemerne med vandknaphed og tørke i EU og medlemsstaterne og nævner en række eksempler på god praksis i de forskellige lande.

Medlemsstaterne skal ifølge vandrammedirektivet fastsætte en rimelig pris på vand, især ved at indføre en politik for vandprissætning baseret på en økonomisk analyse af forbruget og vandets værdi samt indføre obligatoriske programmer for at måle vandforbruget.

For at begrænse de negative følger af den økonomiske udvikling i nogle vandløbsoplande og fremme en rationel udnyttelse af vandressourcerne skal vandtildelingen og den vandrelaterede støtte gøres mere effektiv. Vægten bør således lægges på foranstaltninger, der forbedrer den fysiske planlægning, især ved at integrere spørgsmålet om landbrugets adgang til vand, en konsekvent gennemførelse af direktivet om den strategiske evaluering af indvirkningen på miljøet, udpegning af de vandopløbslande, der ofte eller permanent lider af vandmangel, samt sikre en konsekvent forvaltning af disse vandopløbsområder.

Finansieringen af en effektiv vandanvendelse forudsætter blandt andet en finpudsning af EF-reglerne for finansiering af vandforsyningsstrukturer, en vurdering af, om der er behov for yderligere miljømæssige forudsætninger, før der kan indføres en sådan støtte, finansiering via EU-midler af aktiviteter i forskellige sektorer, som er med til at effektivisere vandforvaltningen, sikring af en hensigtsmæssig udnyttelse af EU-midlerne og på nationalt plan indførelse af skattemæssige incitamenter for at sikre en effektiv vandudnyttelse.

Der er indført særlige retningslinjer for at forbedre tørkerisikostyringen. Kommissionen har navnlig anmodet medlemsstaterne om som omhandlet i vandrammedirektivet at udarbejde planer for tørkerisikostyring inden 2009, som skal være baseret på eksempler på god praksis fra de øvrige lande og metoder, der er udarbejdet på EU-plan. Samtidig vil den inden 2012 udvikle prototyper og opstille gennemførelsesprocedurer for et europæisk tørkeobservatorium og et varslingssystem. Desuden skal der ske en optimering af anvendelsen af EU's Solidaritetsfond og ordningen for samarbejde om civilbeskyttelse, således at medlemsstater, der er alvorligt ramt af tørke, har adgang til hurtig, effektiv hjælp.

Først når alle disse forebyggelses-, vandbesparelses- og vandforbrugsforanstaltninger er på plads, mener Kommissionen, at man kan indføre supplerende vandforsyningsinfrastrukturer. Der skal skabes stramme rammer for denne løsning for at fremme alternative vandbesparende foranstaltninger, reducere indvirkningen på miljøet mest muligt, f.eks. ved at oplagre eller omlede vandmasser og etablere afsaltningsanlæg, samt sikre, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med EU’s andre miljø- og energipolitikker.

Tab og spild af vand kan mindskes, hvis der indføres teknologier og metoder, som sikrer en effektiv vandudnyttelse. Kommissionen vil i den henseende udarbejde standarder for vandforbrugende udstyr, f.eks. i landbruget, indføre en særlovgivning for ikke-energi-, men vandforbrugende produkter (f.eks. vandhaner, bruserhoveder og toiletter), indarbejde hensyn til vandforbrug i standarder for produkter og bygninger, tilskynde til forskning, undersøge muligheden af at indføre resultatindikatorer baseret på vandforbrug samt indgå frivillige aftaler med de sektorer, der bruger vand i deres produktionsprocesser.

Forbrugerne og erhvervslivet skal også inddrages i processen, således at der skabes en vandsparekultur i Europa. Andre foranstaltninger skal informere og ansvarliggøre disse grupper, bl.a. i form af et koordineret initiativ om effektiv vandudnyttelse i virksomheder, hvilket er i tråd med virksomhedernes sociale ansvar, integration af regler for vandforvaltning i kvalitets- og certificeringsordninger, udvidelse af EU’s mærkningsordninger samt national støtte til undervisningsprogrammer, konsulenttjenester, udveksling af god praksis og informationskampagner om vand.

Beslutningen skal bygge på oplysninger af høj kvalitet, og derfor skal videngrundlaget og dataindsamlingen forbedres. Der skal udvikles et informationssystem om vandknaphed og tørke i hele Europa, som navnlig skal være baseret på det europæiske vandinformationssystem (WISE) (EN), en årlig evaluering, der skal udarbejdes ud fra relevante indikatorer, samt oplysninger fra det europæiske jordovervågningsprogram GMES. Desuden skal der satses på forskning og teknologisk udvikling gennem en styrkelse af forsknings- og udviklingsinitiativer under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, bred formidling af resultaterne af disse aktiviteter og fremme af deres anvendelse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 21. marts 2011 "Tredje opfølgende beretning til meddelelsen om vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union" [KOM(2011) 133 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen af 18. maj 2010 "Anden opfølgende beretning til meddelelsen om vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union" [KOM(2010) 228 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen af 19. december 2008 "Opfølgende beretning til meddelelsen om vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union" [KOM(2008) 875 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Seneste ajourføring: 04.10.2011

Top