Help Print this page 
Title and reference
Infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Infrastruktur for geografisk information (INSPIRE)

Den Europæiske Union (EU) opretter infrastrukturen INSPIRE, som skal rumme harmoniserede oplysninger om geografi og miljø. Oplysningerne stilles til rådighed via internettet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire).

RESUMÉ

Dette direktiv fastsætter reglerne for indførelsen af en infrastruktur for geografisk information i EU (INSPIRE), som skal gøre det muligt at udveksle, dele, få adgang til og udnytte interoperable geo- og miljødata og dertil knyttede tjenester. INSPIRE skal koordinere forholdet mellem brugere og leverandører af information, således at man kan kombinere og formidle information fra forskellige sektorer.

INSPIRE indeholder oplysninger fra forskellige geografiske kilder såsom miljøovervågninger, statistikker osv. i elektronisk form, som indsamles af eller på vegne af de offentlige myndigheder. Oplysningerne dækker zoner, hvor en medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktionelle rettigheder, og vedrører administrative grænser, overvågning af luft, vand og jordbund, biodiversitet, jordanvendelse, transportnet, hydrografi, højder, geologi, fordeling af befolkninger og rum, levesteder, industriområder og områder med naturlige risici (se også direktivets bilag I, II og III, der indeholder en fuldstændig liste).

Disse data skal forsynes med fuldstændige metadata * vedrørende bl.a. betingelserne for at få adgang til og bruge de geografiske oplysninger, disse oplysningers kvalitet og gyldighed, adgangsbetingelser samt de offentlige myndigheder, som har ansvar for informationen.

For at sikre, at oplysningerne er interoperable, skal Kommissionen senest 15. maj 2009 eller 15. maj 2012 (for hhv. oplysninger i bilag I eller bilag II og III) udarbejde gennemførelsesregler for systemet. De nye geografiske oplysninger skal stemme overens med de fastlagte gennemførelsesregler senest to år efter disse reglers vedtagelse, mens der er sat en frist på syv år for de eksisterende data. Gennemførelsesreglerne omfatter definition og klassificering af geografiske objekter, der er relevante for geodatasæt, og den måde, disse geodata er georefereret på.

Medlemsstaterne vil stille nettjenester til rådighed for brugerne, navnlig i relation til forskning, konsulentbistand og nedtagning af disse geografiske oplysninger. Det skal ske via INSPIRE-portalen, som på fællesskabsplan administreres af Kommissionen, og eventuelt også via medlemsstaternes egne tilslutningspunkter. Nogle af tjenesterne kan blive betalingstjenester. Offentlighedens adgang til de geografiske oplysninger kan desuden begrænses, f.eks. når en sådan adgang ville få negative følger for internationale forbindelser, den offentlige sikkerhed, det nationale forsvar, offentlige myndigheders tavshedspligt, beskyttelsen af forretnings- og fabrikshemmeligheder, beskyttelsen af intellektuelle rettigheder og persondata samt miljøhensyn.

Medlemsstaterne skal give hinanden adgang til deres data og gøre det muligt for de offentlige myndigheder at få adgang til dem, udveksle dem og bruge dem til offentlige opgaver, der kan få virkninger for miljøet. Der kan opkræves gebyr for at få adgang, medmindre det drejer sig om opfyldelse af rapporteringsforpligtelser i medfør af fællesskabslovgivningen vedrørende miljø. Endvidere kan medlemsstaterne begrænse denne adgang, hvis det ville bringe retssagers behandling ved domstolene, den offentlige sikkerhed, det nationale forsvar eller internationale forbindelser i fare.

Ansvaret for at samordne Inspire på fællesskabsplan påhviler Kommissionen og de strukturer og mekanismer, som medlemsstaterne udpeger på nationalt plan.

Medlemsstaterne og Kommissionen udarbejder rapporter hhv. senest 15. maj 2010 og 15. maj 2014 vedrørende indholdet og gennemførelsen af infrastrukturen bag INSPIRE.

Dokumentets nøglebegreber

  • Metadata: informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem.

Henvisninger

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/2/EF

15.5.2007

15.5.2009

EUT L 108 af 25.4.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) [Den Europæiske Unions Tidende L 276 af 20.10.2010].

GMS-systemet er et netværk til indsamling og formidling af information om miljø og sikkerhed, baseret på rum- og in situ-overvågning af jorden. Systemet vil danne baggrund for de offentlige og private myndigheders beslutningstagning i Europa og udgør en støtte for forskningen.

Seneste ajourføring: 02.09.2011

Top