Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nedbringelse af forurenende emissioner fra lette køretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Nedbringelse af forurenende emissioner fra lette køretøjer

Lette køretøjer - personbiler og varevogne - er en af de væsentligste kilder til luftforurening og tegner sig for omkring 15 % af kuldioxidemissionerne (CO2) i Den Europæiske Union (EU). EU arbejder på at reducere miljøpåvirkningen fra vejtransport og hjælpe med overgangen til en lavemissionsøkonomi.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

RESUMÉ

Lette køretøjer - personbiler og varevogne - er en af de væsentligste kilder til luftforurening og tegner sig for omkring 15 % af kuldioxidemissionerne (CO2) i Den Europæiske Union (EU). EU arbejder på at reducere miljøpåvirkningen fra vejtransport og hjælpe med overgangen til en lavemissionsøkonomi.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den harmoniserer de tekniske emissionskrav, kendt som EF-typegodkendelse, for motorkøretøjer og udskiftningsdele, så disse er ens i hele EU, og forstyrrelser på det indre marked undgås. Den fastsætter specifikke forpligtelser for fabrikanter og giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

HOVEDPUNKTER

Fabrikanter skal:

påvise, at alle nye køretøjer med henblik på salg, registrering eller ibrugtagning overholder forordningens emissionskrav

oplyse køberen om CO2-emissioner og brændstofforbrug på købstidspunktet

sikre, at forureningsbegrænsende anordninger i et køretøj kan holde 160 000 km og kontrolleres efter en periode på fem år eller efter 100 000 km, afhængigt af hvad der først indtræder

sikre, at uafhængige aktører har ubegrænset og standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer via websteder. De kan opkræve rimelige gebyrer for denne tjeneste.

Andre betingelser

Nationale myndigheder må ikke nægte at udstede EF-typegodkendelse, hvis køretøjet overholder alle forordningens betingelser.

Nationale økonomiske incitamenter kan anvendes for at opfordre til tidlig brug af forureningsbegrænsende udstyr.

Der kan anvendes sanktioner ved overtrædelse af forordningen.

Emissionsgrænser fastsættes for forskellige forurenende stoffer, såsom carbonmonoxid og nitrogen, og forskellige køretøjstyper.

Forordning (EF) nr. 443/2009 fastsætter præstationsmål på 130 g CO2/km for nye personbilers CO2-emissioner. Fra 2020 reduceres dette til 95 g CO2/km.

I 2014 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til en forordning, der ville give den yderligere beføjelser til at træffe foranstaltninger for at nedbringe forurenende emissioner.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den 2. juli 2007.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens webside om reduktion af CO2-emissioner fra personbiler.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 715/2007

2.7.2007

-

EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1-16

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 692/2008

31.7.2008

-

EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1-136

Forordning (EF) nr. 595/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1-13

Forordning (EU) nr. 566/2011

19.6.2011

-

EUT L 158 af 16.6.2011, s. 1-24

Forordning (EU) nr. 459/2012

4.6.2012

-

EUT L 142 af 1.6.2012, s. 16-24

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO 2 -emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (Den Europæiske Union L 140 af 5.6.2009, s. 1-15).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (Den Europæiske Union L 263 af 9.10.2007, s. 1-160).

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer (COM(2014) 28 final af 31.1.2014).

Seneste ajourføring: 23.07.2015

Top