Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi for havmiljøet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategi for havmiljøet

Europas havmiljø lider under forskellige belastninger, der skader det marine økosystems sundhedstilstand. Dette direktiv fastlægger en fælles ramme og mål for forebyggelse, beskyttelse og bevaring af havmiljøet mod skadelige menneskelige aktiviteter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

RESUMÉ

Europas havmiljø lider under forskellige belastninger, der skader det marine økosystems sundhedstilstand. Dette direktiv fastlægger en fælles ramme og mål for forebyggelse, beskyttelse og bevaring af havmiljøet mod skadelige menneskelige aktiviteter.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

 • Det fastlægger minimumskrav for EU-lande om at udvikle strategier, der har til formål at beskytte det marine økosystem og sikre, at økonomiske aktiviteter, der er forbundet med havmiljøet, er bæredygtige.
 • Det sikrer samarbejde i havregionerne (det nordøstlige Atlanterhav, Østersøen, Middelhavet og Sortehavet) ved at fastlægge grænseoverskridende programmer. Disse programmer omfatter tiltag til at opnå aftalte mål ved at gøre det muligt at nå målet om »god miljøtilstand«* i 2020.
 • Det bidrager til oprettelsen af et globalt netværk af beskyttede havområder og igangsætter en dialog med lande uden for EU.

DEN SENESTE UDVIKLING

 • I 2014 undersøgte Kommissionen de første skridt i gennemførelsen af direktivet. Siden da har EU-landene etableret deres overvågningsprogrammer.
 • Havstrategirammedirektivet tjener som miljøretningslinjer for direktivet om maritim fysisk planlægning, der blev offentliggjort i 2014.
 • Sidstnævnte er en del af den integrerede havpolitik, der sigter mod gennemførelse af en optimal forvaltning af havene. Den integrerede havpolitik har til formål at støtte og fremme gennemførelsen af Europa 2020, den europæiske strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
 • Myndigheder i EU-landene forventes at arrangere aktiviteter i havområder for at opnå miljømæssige, økonomiske og sociale mål.
 • EU-landene skal udarbejde programmer for foranstaltninger, der skal træffes. Disse kortlægger omfanget af det område, der skal dækkes, og fastlægger tidsfrister for eksisterende og fremtidige tiltag til at forvalte marine aktiviteter på en bæredygtig måde.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal vurdere deres havområders miljøtilstand og menneskelige aktiviteters påvirkning (herunder en socio-økonomisk analyse). De skal derefter fastlægge mål for at opnå en god miljøtilstand i 2020, fastlægge miljømål, udvikle overvågningsnetværk og udarbejde indsatsprogrammer.
 • Indledende evalueringer kan bidrage til at forbedre kendskabet til Europas havområder ved hjælp af programmer som viden om havene, Inspire eller Copernicus.
 • Europas have er opdelt i fire havregioner: Østersøen, det nordøstlige Atlanterhav, Middelhavet og Sortehavet. Lande, der arbejder i de samme havregioner, skal koordinere deres tiltag.
 • Der udarbejdes overvågningsprogrammer for at måle og evaluere fremskridtet med at nå målene. Hvis visse mål ikke nås, skal EU-landene forklare hvorfor og kan om nødvendigt gøre brug af visse undtagelser.

VIGTIGE BEGREBER

En »god miljøtilstand« vedrører økologisk mangfoldige og dynamiske have og oceaner, der er rene, sunde og produktive. Målet er at sikre, at havmiljøet beskyttes til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om vores oceaner, have og kyster.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/56/EF

15.7.2008

15.7.2010

EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19-40

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135-145).

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Første fase af gennemførelsen af havstrategirammedirektivet (2008/56/EF) - Europa-Kommissionens vurdering og vejledning (COM(2014) 97 final af 20.2.2014).

seneste ajourføring 19.12.2014

Top