Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneve-konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Geneve-konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

Konventionen fastlægger en ramme for mellemstatsligt samarbejde med henblik på at beskytte sundhed og miljø mod luftforurening, som vil kunne berøre flere lande. Samarbejdet omfatter udarbejdelsen af passende politikker, informationsudveksling, gennemførelse af forskningsaktiviteter og gennemførelse og udvikling af en overvågningsmekanisme.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 1981 om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande.

RESUMÉ

I konventionen forpligter parterne (dvs. de stater eller Den Europæiske Union, som har ratificeret konventionen) til at begrænse, forebygge og gradvis mindske deres udslip af luftforurenende stoffer og dermed bekæmpe den deraf følgende grænseoverskridende forurening.

Grænseoverskridende luftforurening over store afstande defineres som menneskers direkte eller indirekte udslip i atmosfæren af stoffer eller energi, som har skadelige virkninger for sundheden, miljøet eller materielle værdier i et andet land, uden at det er muligt at skelne mellem de individuelle eller kollektive kilder til de pågældende udslip.

Politisk samarbejde

Konventionen fastsætter, at de deltagende parter skal udarbejde og gennemføre hensigtsmæssige politikker og strategier, navnlig systemer til forvaltning af luftkvaliteten. Den indeholder ligeledes bestemmelser om muligheden for at iværksætte høringer med kort varsel, hvis der forekommer eller er alvorlig risiko for forurening hos en kontraherende part.

Parterne mødes regelmæssigt (mindst én gang om året) for at vurdere, hvilke fremskridt der er gjort, og samordne emner i tilknytning til konventionen.

Videnskabeligt samarbejde

Parterne iværksætter samordnede aktiviteter inden for forskning og udvikling, navnlig for at reducere emissioner af de vigtigste luftforurenende stoffer, overvåge og måle emissionsniveauer og koncentrationer af disse stoffer og forstå deres virkninger for sundheden og miljøet.

Informationsudveksling

Parterne i konventionen udveksler informationer, især vedrørende data om emissioner af de vigtigste luftforurenende stoffer (navnlig svovldioxid) og deres virkninger, elementer, som vil kunne forårsage vigtige ændringer i den grænseoverskridende luftforurening over store afstande (navnlig i de nationale politikker eller i den industrielle udvikling), teknikker for mindskelse af luftforureningen og nationale politikker og strategier for bekæmpelse af de vigtigste luftforurenende stoffer.

Samarbejde om overvågning

Parterne deltager i "samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa" (EMEP). Dette program, der er omfattet af en særskilt protokol, tager sigte på at forsyne konventionens parter med videnskabelige oplysninger om overvågning af atmosfæren, edb-modeller, emissionsevaluering og prognoser.

For at få dette samarbejde til at fungere tilfredsstillende forudser parterne bl.a.:

  • at anvende dette program, som oprindeligt fokuserede på overvågning af svovldioxid og beslægtede stoffer, på andre vigtige luftforurenende stoffer
  • at overvåge sammensætningen af medier, der vil kunne blive forurenet af de pågældende stoffer (vand, jord og vegetation), samt virkningerne for sundheden og miljøet
  • at tilvejebringe meteorologiske og fysiske og kemiske data om fænomener, der opstår under transporten
  • at anvende sammenlignelige eller standardiserede overvågnings- og modelleringsmetoder, når det er muligt
  • at integrere EMEP i hensigtsmæssige nationale og internationale programmer
  • regelmæssigt at udveksle informationer, der hidrører fra denne overvågning.

Kontekst

Konventionen blev undertegnet i 1979 i Genève inden for rammerne af FN's Økonomiske Kommission for Europa og trådte i kraft i 1983.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Det Europæiske Fællesskabs Tidende

Afgørelse 81/462/EØF

11.6.1981

-

EFT L 171 af 27.6.1981

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte [Den Europæiske Unions Tidende L 81 af 19.3.2004].

Rådets afgørelse 2003/507/EF af 13. juni 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen [Den Europæiske Unions Tidende L 179 af 17.7.2003].

Rådets afgørelse 2001/379/EF af 4. april 2001 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af tungmetalprotokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande [Det Europæiske Fællesskabs Tidende L 134 af 17.5.2001].

Rådets afgørelse 98/686/EF af 23. marts 1998 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående yderligere begrænsning af emissionen af svovl [Det Europæiske Fællesskabs Tidende L 326 af 3.12.1998].

Rådets afgørelse 93/361/EØF af 17. maj 1993 om Fællesskabets tiltrædelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende forurening over store afstande, angående begrænsning af emissionen af kvælstofoxider og disses transport på tværs af grænserne [Det Europæiske Fællesskabs Tidende L 149 af 21.6.1993].

Rådets afgørelse 86/277/EØF af 12. juni 1986 om indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP) [Det Europæiske Fællesskabs Tidende L 181 af 4.7.1986].

See also

  • De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, Geneve-konventionen (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 08.11.2011

Top