Help Print this page 
Title and reference
Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO'er)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO'er)

Beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet kræver, at der lægges særlig vægt på at kontrollere risici i tilknytning til udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (GMO'er). Derfor har Den Europæiske Union (EU) vedtaget en lovgivningsramme om udsætning i miljøet og markedsføring af GMO'er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Lovgivningsrammen sigter på at gøre proceduren for meddelelse af tilladelser mere effektiv og gennemskuelig. Den bidrager også til, at der indføres en fælles metode for vurdering af risiciene samt en beskyttelsesklausul. Med den nye lovgivningsramme indføres der krav om høring af offentligheden og mærkning af GMO'er.

DOKUMENT

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning af genetisk modificerede organismer der ophæver Rådets direktiv 90/220/EØF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv tager hovedsageligt sigte på at gøre proceduren for meddelelse af tilladelser til udsætning og markedsføring af genetisk modificerede organismer (GMO'er) mere effektiv og gennemsigtig, begrænse tilladelsen til et tidsrum på 10 år (der kan fornyes) og indføre obligatorisk kontrol efter markedsføringen af GMO'er.

Der indføres endvidere en fælles metode til vurdering på sagsbasis af den miljørisiko, udsætningen af GMO'er kan indebære (principperne om vurdering af risikoen for miljøet er anført i direktivets bilag II), fælles målsætninger for overvågning af GMO’er efter udsætning i miljøet og markedsføring heraf og en mekanisme til at ændre betingelserne for en given udsætning af GMO'er, stille den i bero eller bringe den til ophør, hvis der fremkommer nye oplysninger om de risici, der er forbundet med udsætningen.

Direktivet indfører krav om høring af offentligheden og om mærkning af GMO'er. Den ordning for udveksling af oplysninger, der er fastsat i direktiv 90/220/EØF, bibeholdes. I henhold til direktivet skal Kommissionen høre de relevante videnskabelige komitéer om alle spørgsmål, som kan få konsekvenser for menneskers sundhed og/eller miljøet. Den kan også høre etiske komitéer. Direktivet indeholder krav om, at der skal oprettes en række registre med oplysninger om GMO'ernes genmodifikation og oplysninger til lokalisering af GMO'erne. Hvordan disse registre skal fungere, er beskrevet i beslutning 2004/204/EF (jf. afsnittet om tilhørende retsakter).

Hvert tredje år offentliggør Kommissionen en oversigt over de foranstaltninger, der er truffet i medlemsstaterne med henblik på gennemførelsen af dette direktiv. Kommissionen skal desuden hvert tredje år offentliggøre en rapport om erfaringerne med markedsføring af GMO'er. Rapporten skal indeholde et særskilt kapitel om de socioøkonomiske fordele og ulemper ved hver type GMO, der er givet markedsføringstilladelse til, som også giver en tilstrækkelig belysning af landmændenes og forbrugernes interesser (den første rapport skulle have været offentliggjort i 2003). Der vil også hvert år blive offentliggjort en rapport om de etiske aspekter. I direktivet opfordres Kommissionen til at fremsætte forslag til gennemførelse af Cartagena-protokollen om biosikkerhed, hvilket har ført til vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1946/2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer.

Direktiv 90/220/EØF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i miljøet er ophævet af dette direktiv den 17. oktober 2002

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2001/18/EF

17.4.2001

17.10.2002

EFT L 106 af 17.4.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1829/2003

7.11.2003

-

EUT L 268 af 18.10.2003

Forordning (EF) nr. 1830/2003

7.11.2003

-

EUT L 268 af 18.10.2003

Direktiv 2008/27/EF

21.3.2008

-

EUT L 81 af 20.3.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2001/18/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

GMO'er, der er markedsført i overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF Beslutning 2010/135/EU – kartofler EH92-527-1 [Den Europæiske Unions Tidende L 53 af 4.3.2010]

Beslutning 2009/244/EF – nelliker 123.8.12 [Den Europæiske Unions Tidende L 72 af 18.3.2009]

Beslutning 2007/364/EF – nelliker 123.2.38 [Den Europæiske Unions Tidende L 138 af 30.5.2007]

Beslutning 2007/232/EF – raps Ms8, Rf3 og Ms8xRf3 [Den Europæiske Unions Tidende L 100 af 17.4.2007]

Beslutning 2006/47/EF - MON 863X MON 810-majs [Den Europæiske Unions Tidende L 26 af 31.1.2006].

Beslutning 2005/772/EF - 1507-majs [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 5.11.2005].

Beslutning 2005/635/EF - GT73-raps [Den Europæiske Unions Tidende L 228 af 3.9.2005].

Beslutning 2005/608/EF - MON 863-majs [Den Europæiske Unions Tidende L 207 af 10.8.2005].

Beslutning 2004/643/EF - NK603-majs [Den Europæiske Unions Tidende L 295 af 18.9.2004].

Indsamling og udveksling af oplysninger

Kommissionens beslutning 2005/463/EF af 21. juni 2005 om oprettelse af en netværksgruppe for udveksling og koordinering af oplysninger om sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder [Den Europæiske Unions Tidende L 164 af 24.6.2005].

Kommissionens beslutning 2004/204/EF af 23. februar 2004 om fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for, hvorledes de registre med oplysninger om genetiske modifikationer i GMO'er, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF, skal fungere [Den Europæiske Unions Tidende L 65 af 3.2.2004]. I henhold til direktiv 2001/18/EF skal Kommissionen oprette et eller flere registre til opbevaring af oplysninger om genetiske modifikationer i GMO'er. Det fastsættes i beslutningen, at registrene skal indeholde oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, og andre, der udelukkende er tilgængelige for medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Følgende oplysninger skal registreres:

  • detaljerede oplysninger om de personer, der ansvarlige for udsætningen eller markedsføringen
  • generelle oplysninger om GMO'en (organismens kommercielle og videnskabelige navn, anmeldelsesmedlemsstaten, beslutningen om at tillade GMO'en osv.)
  • oplysninger om det indsatte DNA
  • oplysninger om detektions- og identifikationsmetoder
  • oplysninger om deponering, opbevaring og levering af kontrolprøver.

Kommissionens beslutning 2003/701/EF af 29. september 2003 om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af en model for fremlæggelse af resultatet af udsætning i miljøet af genetisk modificerede højerestående planter i andet øjemed end markedsføring [Den Europæiske Unions Tidende L 254 af 8.10.2003].

Model til resumé af anmeldelser

Rådets beslutning 2002/813/EF af 3. oktober 2002 om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF at fastsætte modellen til resumé af anmeldelser vedrørende udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i andet øjemed end markedsføring [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 280 af 18.10.2002].

Rådets beslutning 2002/812/EF af 3. oktober 2002 om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF at fastsætte modellen til resumé af oplysninger vedrørende markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 280 af 18.10.2002].

Vejledende noter til supplering af bilag

Rådets beslutning 2002/811/EF af 3. oktober 2002 om fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 280 af 18.10.2002].

Kommissionens beslutning 2002/623/EF af 24. juli 2002 om fastsættelse af vejledende noter til supplering af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 200 af 30.7.2002].

Rapporter

Anden Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om medlemsstaternes erfaringer med GMO'er, der markedsføres i henhold til direktiv 2001/18/EF [KOM(2007) 81 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Mellem oktober 2002 og oktober 2005 er der ud af 13 ansøgninger indgivet i 8 medlemsstater om tilladelse til markedsføring af genetisk modificerede planter givet tilladelse til 5 produkter:

  • NK603-majs fra Monsanto Europe S.A
  • MON863-majs fra Monsanto Europe S.A
  • GT73-raps fra Monsanto Europe S.A
  • 1507-majs fra Pioneer Hi-Bred International INC og Mycogen Seeds
  • MON863 X MON810-majs fra Monsanto Europe S.A.

I samme tidsrum er der endvidere ud af 245 ansøgninger indgivet i 13 medlemsstater om udsætning af GMO'er i andre øjemed end markedsføring (f.eks. forskning) givet 191 tilladelser (23 ansøgninger var endnu ikke færdigbehandlet i oktober 2005).

De medlemsstater, der har behandlet disse ansøgninger, vurderer generelt gennemførelsen af direktivet positivt, selv om der endnu er en række tekniske problemer, der skal løses. De øvrige berørte parter har generelt været mindre positive i deres vurdering af direktivet. Nogle medlemsstater har fremsat ønske om yderligere retningslinjer vedrørende specifikke aspekter af miljørisikovurderingen og større harmonisering af tilladelsesproceduren for udsætninger i forskningsøjemed. De fleste af medlemsstaterne understreger behovet for et retligt instrument til fastsættelse af tærskelværdier for GM-materiale i frø.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 31. august 2004 om medlemsstaternes erfaringer med GMO'er, der markedsføres i henhold til direktiv 2001/18/EF, samt en særrapport om anvendelsen af direktivets del B og C [KOM(2004) 575 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Rapporten vedrører kun 15 medlemsstater, eftersom rapporteringsperioden udløb før datoen for de nye medlemsstaters tiltrædelse (den 1. maj 2004). Langt størstedelen af de GMO'er, der hidtil er udviklet i udsætningsøjemed, er transgene afgrødeplanter, som er modificeret for at gøre dem tolerante over for visse herbicider eller resistente over for visse insekticider. Selvom der kun er indhøstet relativt beskedne erfaringer siden direktivets gennemførelse, understreges det i rapporten, at direktivet og de tilhørende retsakter (se nedenfor) bidrager til at styrke tilliden til lovgivningen på dette område og til at gøre beslutningsprocessen mere forudsigelig.

See also

Seneste ajourføring: 11.10.2010

Top