Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Offentlig adgang til miljøoplysninger

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Offentlig adgang til miljøoplysninger

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det vedtager helt de nationale love om Århus-konventionen fra 1998 om adgang til oplysninger.

 • Det garanterer offentlig adgang til miljøoplysninger (*), som er i de offentlige myndigheders (*) besiddelse eller opbevares for dem, både efter anmodning og gennem aktiv formidling.
 • Det fastlægger de grundlæggende vilkår og konkrete ordninger, hvor adgang efter anmodning kan udøves.

HOVEDPUNKTER

Adgang efter anmodning

 • Offentlige myndigheder skal stille alle miljøoplysninger i deres besiddelse til rådighed for en informationssøgende, uden at den pågældende person skal begrunde anmodningen.
 • Oplysningerne skal leveres senest én måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne frist kan udvides til to måneder i forbindelse med store og komplekse anmodninger.
 • Offentlige myndigheder skal gøre sig alle rimelige bestræbelser på at sikre, at de oplysninger, de har, er let gengivelige og tilgængelige elektronisk.
 • Oplysningerne bør udleveres i det format, som den informationssøgende angiver, medmindre de allerede er offentligt tilgængelige i et andet format.
 • EU-landene skal sikre, at embedsmændene hjælper offentligheden, der søger adgang til oplysninger, og fører en oversigt over tilgængelige offentlige myndigheder.
 • De konkrete ordninger for behandling af anmodninger omfatter:
  • udnævnelse af informationsmedarbejdere
  • faciliteter, hvor de ønskede oplysninger kan konsulteres
  • registre eller oversigter over de opbevarede oplysninger og oplysninger om informationskontorer.
 • Anmodninger kan afslås, hvis de er:
  • åbenlyst urimelige
  • for generelle
  • vedrører ufærdige materialer eller
  • vedrører interne meddelelser.
 • De kan også afslås helt eller delvist, hvis offentliggørelsen kan være skadelig på grund af en af de nævnte udtømmende grunde, for eksempel:
  • internationale forbindelser
  • retssagers behandling
  • intellektuelle ejendomsrettigheder eller
  • beskyttelsen af forretnings- og fabrikshemmeligheder.
 • Adgang til offentlige registre eller oversigter bør være gratis. Offentlige myndigheder kan opkræve et gebyr for de miljøoplysninger, de stiller til rådighed, men beløbet skal være rimeligt.
 • Informationssøgende, der mener, at deres anmodning ikke er blevet besvaret eller er blevet uretmæssigt afslået, kan have adgang til retsmidler, herunder afgørelse ved en domstol eller et andet uafhængigt organ.

Aktiv formidling

 • Miljøoplysninger, der er tilgængelige elektronisk, skal som minimum indeholde:
  • teksterne til internationale traktater, konventioner eller aftaler, politikker, planer og programmer
  • statusrapporter om implementering af ovennævnte punkter
  • rapporter om miljøets tilstand
  • overvågningsdata om aktiviteter, der kan påvirke miljøet
  • tilladelser, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet
  • miljøkonsekvens- og risikovurderinger.
 • I forbindelse med andre emner end dem nævnt ovenfor kan aktiv formidling ske gradvist, idet der tages højde for de menneskelige, økonomiske og tekniske ressourcer, der kræves.
 • EU-landene skal sikre, at alle oplysninger, som indsamles af dem eller for dem, er ajourførte, nøjagtige og sammenlignelige.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 14. februar 2003. EU-landene skulle have indarbejdet det i national lovgivning inden den 14. februar 2005.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Miljøoplysninger: alle oplysninger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form om emner, der fremgår af artikel 2, stk. 1, i direktiv 2003/4/EF.

(*) Offentlige myndigheder: især statslig eller anden national, regional eller lokal offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer og enkeltpersoner, der er omfattet af lovgivningen. EU-regeringer kan beslutte, at denne definition ikke omfatter organer, når de udøver dømmende eller lovgivende myndighed.

BAGGRUND

Århus-konventionen.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43-48)

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13-19)

seneste ajourføring 03.02.2016

Top