Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Affaldshåndteringsstatistik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Affaldshåndteringsstatistik

Den Europæiske Union (EU) har oprettet regler for udarbejdelse af statistikker om affaldsdannelse samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har oprettet regler for udarbejdelse af statistikker om affaldsdannelse samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne lovgivning tillader indsamling af regelmæssige og sammenlignelige data i EU-landene og indberetning af disse til Eurostat. De indsamlede statistikker giver mulighed for at overvåge og evaluere EU's gennemførelse af affaldspolitikken.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Lovgivningen dækker EU-landenes og Kommissionens udarbejdelse af statistikker på deres respektive kompetenceområder:

  • affaldsdannelse (forordningens bilag I)
  • nyttiggørelse og bortskaffelse af affald (forordningens bilag II).

Nomenklatur

EU-landene og Kommissionen skal følge nomenklaturerne (kategorier) i bilag I til III for at udarbejde deres statistikker. Disse nomenklaturer henviser til affaldskategorier (f.eks. brugte opløsningsmidler, mineralsk affald og metalaffald), økonomiske aktiviteter (fra minedrift til fødevare- eller tekstilproduktion) og affaldshåndteringsoperationer (f.eks. spildevand, behandling af industriaffald eller genvinding af materialer).

Dataindsamling

Dataene, der anvendes til at udarbejde statistikker, skal indsamles via undersøgelser, statistiske vurderingsmetoder eller henvisninger til administrative eller andre kilder. Virksomheder med mindre end ti ansatte fritages for disse undersøgelser, medmindre de i betydelig grad bidrager til affaldsdannelsen.

Indberetning af statistikker til Eurostat

EU-landene skal indberette de statistiske resultater (herunder også klassificerede oplysninger) til Eurostat inden for 18 måneder fra udløbet af de referenceperioder, der er fastlagt i bilag I og II. Det skal ske hvert andet år.

Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende eller ændre forordningen. Disse foranstaltninger vedrører:

  • det passende format for EU-landenes indberetning af resultaterne
  • tilpasning til økonomiske og tekniske forbedringer af indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og kommunikation af statistikker
  • tilpasning af specifikationerne anført i bilag I, II og III
  • udformning af de rigtige kvalitetsvurderingskriterier
  • gennemførelse af resultaterne af pilotundersøgelserne.

Hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, deres kvalitet og byrde for virksomheder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 29. december 2002.

For yderligere oplysninger se:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2150/2002

29.12.2002

-

EUT L 332 af 9.12.2002, s. 1-36

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 574/2004

16.4.2004

-

EUT L 90 af 27.3.2004, s. 15-47

Forordning (EF) nr. 783/2005

14.6.2005

-

EUT L 131 af 25.5.2005, s. 38-41

Forordning (EF) nr. 221/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009, s. 157-159

Forordning (EU) nr. 849/2010

18.10.2010

-

EUT L 253 af 28.9.2010, s. 2-41

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 2150/2002, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi .

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/2005 af 5. september 2005 om fastlæggelse af kvalitetsevalueringskriterier og indholdet af kvalitetsrapporterne vedrørende affaldsstatistik med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (Den Europæiske Unions Tidende L 229 af 6.9.2005, s. 6-12).

Kommissionens forordning (EF) nr. 782/2005 af 24. maj 2005 om formatet for indberetning af resultater inden for affaldsstatistik (Den Europæiske Unions Tidende L 131 af 25.5.2005, s. 26-37).

seneste ajourføring 20.05.2015

Top