Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvaliteten af drikkevand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kvaliteten af drikkevand

Den Europæiske Union (EU) fastsætter grundlæggende kvalitetskrav, som drikkevand skal overholde.

DOKUMENT

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Formålet med dette direktiv er at beskytte menneskers sundhed ved at fastsætte krav til sundhed og renhed, som drikkevand i Den Europæiske Union (EU) skal overholde.

Drikkevand

Direktivet finder anvendelse på alt drikkevand med undtagelse af naturligt mineralvand og vand, der betragtes som lægemidler.

Generelle forpligtelser

Medlemsstaterne overvåger, at drikkevandet:

  • er frit for mikroorganismer, parasitter og stoffer i mængder eller koncentrationer, der udgør en potentiel fare for sundheden,
  • opfylder de minimumskrav (mikrobiologiske parametre, kemiske parametre og parametrene for radioaktivitet), der er fastsat i direktivet.

De træffer også enhver anden foranstaltning, der er nødvendig for at sikre, at drikkevandet er sundt og rent.

Kvalitetsstandarder

Medlemsstaterne fastsætter parameterværdier, der ikke må være mindre strenge end værdierne i direktivet. For parametre, der ikke er opført i direktivet, skal medlemsstaterne fastsætte grænseværdier, hvis dette er nødvendigt for at beskytte sundheden.

Kontrol

Direktivet pålægger medlemsstaterne pligt til regelmæssigt at kontrollere drikkevandskvaliteten under overholdelse af de analysemetoder, der er fastsat i direktivet, eller andre lige så gode metoder. Til dette formål udpeger de prøveudtagningssteder og opstiller kontrolprogrammer.

Korrigerende foranstaltninger og restriktioner for brug

Såfremt parameterværdierne ikke overholdes, påser de pågældende medlemsstater, at der hurtigst muligt træffes de fornødne udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet.

Uanset om parameterværdierne er overholdt, sørger medlemsstaterne for, at enhver drikkevandsforsyning, der indebærer en potentiel fare for sundheden, forbydes, eller at brugen af vandet begrænses, eller at der træffes sådanne andre foranstaltninger, som er nødvendige af hensyn til sundhedsbeskyttelsen. Forbrugerne underrettes om sådanne foranstaltninger.

Dispensation

Direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at dispensere fra parameterværdierne inden for en maksimal værdi, forudsat at:

  • dispensationen ikke indebærer nogen fare for sundheden,
  • drikkevandsforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes på nogen anden rimelig måde,
  • dispensationens varighed endvidere begrænses så meget som muligt og ikke overskrider tre år (der er dog mulighed for at forlænge dispensationen i to yderligere perioder på hver tre år).

Meddelelsen af dispensationen skal ledsages af en detaljeret begrundelse, medmindre den pågældende medlemsstat finder, at overskridelsen af grænseværdien er ubetydelig og hurtigt kan udbedres. Der kan ikke gives dispensation for drikkevand, der udbydes til salg i flasker eller anden emballage.

En medlemsstat, der giver dispensation, skal underrette:

  • den berørte befolkningsgruppe,
  • Kommissionen, inden for en frist på to måneder, såfremt dispensationen vedrører en vandforsyning på mere end 1 000 m3 pr. dag i gennemsnit eller en befolkning på mere end 5 000 personer.

Garanti for kvalitet i behandling, udstyr og materialer

De materialer og stoffer, der anvendes i de nye anlæg ved fremstilling eller distribution af drikkevand, må ikke være til stede i drikkevandet i større koncentrationer end strengt nødvendigt.

Fornyet behandling

Mindst hvert femte år tager Kommissionen de parametre, der er fastlagt i direktivet, op til fornyet behandling på baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling. Den bistås ved dette arbejde af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne.

Oplysning og rapporter

Medlemsstaterne offentliggør hvert tredje år en rapport om drikkevandets kvalitet med henblik på at informere forbrugerne. På grundlag af disse rapporter udarbejder Kommissionen hvert tredje år en sammenfattende rapport om kvaliteten af drikkevandet i Fællesskabet.

Tidsfrist for overholdelse

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kvaliteten af drikkevand bringes i overensstemmelse med dette direktiv senest fem år efter dets ikrafttræden. Denne frist kan dog i ekstraordinære tilfælde forlænges for en periode på højst tre år.

Ophævelse

Direktiv 98/83/EF ophæver og erstatter direktiv 80/778/EØF med virkning fra den 25. december 2003.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/83/EF

25.12.1998

25.12.2000

EFT L 330 af 5.12.1998

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

De ændringer og rettelser, der følger af direktiv 98/83/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 28.10.2011

Top