Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rensning af byspildevand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Rensning af byspildevand

Denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) har til formål at sikre korrekt rensning af spildevand for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand.

RESUMÉ

Denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) har til formål at sikre korrekt rensning af spildevand for at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet, der har til formål at beskytte vandmiljøet mod negative påvirkninger (såsom eutrofiering*) af byspildevandet, fastlægger fælles EU-regler for opsamling, rensning og udledning af spildevand. Retsakten omfatter også spildevand fra industrier, såsom agroindustrien (for eksempel forarbejdning af levnedsmidler og ølfremstilling).

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal:

  • opsamle og rense spildevand i bymæssige bebyggelser med en befolkning på over 2 000 personer og foretage en sekundær rensning* af det opsamlede spildevand
  • foretage en mere avanceret rensning i bymæssige bebyggelser med mere end 10 000 personer beliggende i udpegede følsomme områder*
  • sikre, at rensningsanlæggene vedligeholdes korrekt for at sikre tilstrækkelig funktionsduelighed, og at de fungerer under alle normale vejrforhold
  • kræve godkendelse til udledning af byspildevand fra agroindustrien og fra industrielle udledninger til kloaknet til opsamling af byspildevand
  • træffe foranstaltninger til at begrænse forureningen af vandrecipienter for overløb efter voldsomtvejr under ekstreme forhold, såsom usædvanlig kraftig regn
  • overvåge funktionsdueligheden af rensningsanlæg og vandrecipienter
  • overvåge bortskaffelse og genbrug af kloakslam .

Landene skal desuden udarbejde metoder til overvågning og evaluering af resultater; bilag I indeholder en liste over de generelle krav til:

  • kloaknet
  • udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand, herunder grænseværdier for udledning for anlæggene
  • industrispildevand, der ledes ud i kloaknet i byer.

Bilag II beskriver kriterierne for identifikation af følsomme og mindre følsomme områder.

En rapport fra Europa Kommissionen fra 2013 bemærker, at gennemførelsen af denne retsakt, på trods af allerede foretagne forbedringer, stadig er en udfordring, hovedsageligt på grund af den store investering i infrastruktur, som retsakten medfører.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Fra den 29. maj 1991 med flere forskellige gennemførelsesdatoer for de forskellige krav. I 1998 vedtog Kommissionen direktiv 98/15/EF for at tydeliggøre nogle af reglerne, fordi EU-landene fortolkede dem forskelligt. Dette direktiv trådte i kraft den 27. marts 1998. Der gælder andre frister for lande, der tiltrådte EU fra 2004 og frem. Fristerne fremgår af tiltrædelsestraktaterne for hvert af de pågældende lande.

VIGTIGE BEGREBER

Eutrofiering: henviser til vand, der beriges med næringssalte, såsom kvælstof- og/eller phosphorforbindelser, der forstyrrer balancen mellem organismerne i vandet og vandets kvalitet.

Sekundær rensning: spildevandsrensning ved en proces, som almindeligvis består af biologisk rensning (ved hjælp af aerobe bakterier, enzymer osv.) efterfulgt af en sekundær sedimentation, eller ved en anden proces, som indebærer overholdelse af kravene i direktivets bilag I.

Følsomme områder: (i) vandmiljøer med risiko for eutrofiering, (ii) overfladevand, der bruges til drikkevand, og som indeholder mere end 50 mg nitrater per liter, og (iii) områder, hvor der er behov for yderligere rensning for at overholde EU-lovgivningen om for eksempel vand, badevand, skaldyrvande og om bevarelse af levesteder og fugle.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted med en oversigt over direktivet om byspildevand.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 91/271/EØF

19.6.1991

30.6.1993

EUT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/15/EF

27.3.1998

30.9.1998

EUT L 67 af 7.3.1998, s. 29-30

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/431/EU af 26. juni 2014 om formkrav ved underretning om de nationale programmer til gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF (Den Europæiske Unions Tidende L 197 af 4.7.2014, s. 77-86).

Beretning fra Kommissionen - Gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 - Sammenfattende oversigt over de af medlemsstaterne trufne foranstaltninger og evaluering af de oplysninger, der er modtaget i medfør af direktivets artikel 17 og 13 (KOM(98) 775 endelig udg. af 15.1.1999).

Beretning fra Kommissionen - Gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, som ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 (KOM(2001) 685endelig udg. af 21.11.2001).

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Gennemførelsen af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, som ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 (KOM(2004) 248endelig udg. af 23.4.2004).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Syvende rapport om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand (91/271/EØF) (COM(2013) 574 final af 7.8.2013).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Dokument, der ledsager beretningen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - »Henimod bæredygtig vandforvaltning i Den Europæiske Union« - Første fase i gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF [KOM(2007) 128 endelig udg.] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 endelig udg. af 22.3.2007).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Kommissionens femte sammenfatning om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand (SEK(2009) 1114 endelig udg. af 3.8.2009).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Kommissionens sjette sammenfatning om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand (SEK(2011) 1561 endelig udg. af 7.12.2011).

seneste ajourføring 20.04.2015

Top