Help Print this page 
Title and reference
Vandbeskyttelse og vandpolitik (vandrammedirektivet)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vandbeskyttelse og vandpolitik (vandrammedirektivet)

Den Europæiske Union (EU) fastlægger en fælles rammebestemmelse for vandbeskyttelse og vandpolitik, der har til formål at beskytte og genoprette vandøkosystemerne og garantere enkeltpersoners, virksomheders og den naturlige verdens langvarige bæredygtig anvendelse af vand.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende rammedirektiv sigter mod flere målsætninger såsom at forebygge og mindske forureningen, fremme en bæredygtig anvendelse af vand, beskytte miljøet, forbedre vandøkosystemernes tilstand og afhjælpe virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Det lægger grundlaget for beskyttelse af:

 • indvand
 • grundvand
 • overgangsvande
 • kystvande

Det overordnede mål er at opnå en god tilstand i alle EU’s vandområder inden 2015.

Vandopløbslande og distrikter

Medlemsstaterne afgrænser de enkelte vandløbsoplande inden for deres nationale territorium og henlægger dem under særskilte vandområdedistrikter . Vandområdedistrikter, som ligger på mere end en medlemsstats territorium, er blevet integreret i et internationalt vandområdedistrikt.

Medlemsstaterne udpeger en ansvarlig myndighed for gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende rammedirektiv i hvert vandområdedistrikt.

Fastlæggelse af vandanalyser

Hver medlemsstat skal udarbejde:

 • en analyse af hvert vandområdedistrikts karakteristika
 • en undersøgelse af påvirkningen af vandområderne fra menneskelig aktivitet
 • en økonomisk analyse af vandanvendelsen
 • et register over beskyttede områder, dvs. områder som kræver en særlig beskyttelse (områder, hvor der kan indvendes drikkevand samt andre områder, der fremgår af direktivets bilag IV)
 • optegnelse af alle vandområder, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som leverer mere end 10 m3 om dagen eller forsyner mere end 50 personer.

Analysen skal revideres hvert sjette år.

Forvaltnings- og beskyttelsesforanstaltninger

Forvaltningsplanerne har til formål at:

 • forebygge en forringelse af tilstanden for overfladevandområder samt genoprette og forbedre dem for at opnå en god kemisk og økologisk tilstand senest ved udgangen af 2015 og samtidig nedbringe forureningen fra udledninger og emissioner af farlige stoffer
 • beskytte, genoprette og forbedre alle grundvandsforekomster ved at forebygge forureningen og forringelsen af disse samt sikre en kvantitativ balance mellem indvindingen og fornyelsen
 • bevare de beskyttede områder, hvilket kræver speciel beskyttelse, hvad angår fællesskabslovgivning om beskyttelse af overfladevandområder samt grundvandsforekomster eller bevarelse af naturtyper for arter, der er direkte afhængige af vandet.

Forvaltningsplanerne for vandområdedistrikterne kan suppleres med mere detaljerede programmer og forvaltningsplaner for underområder, sektorer eller særlige vandtyper.

De første forvaltningsplaner blev udarbejdet i 2009 for hvert vandområde under hensyntagen til resultaterne af de udførte analyser og undersøgelser. De dækker perioden fra 2009 til 2015 og vil blive revideret i 2015 og herefter hvert sjette år.

Medlemsstaterne skal desuden sørge for at udarbejde et indsatsprogram for hvert vandområde, der tager højde for resultaterne af vandanalyserne, og som har til formål at nå de miljømål, der er fastlagt i direktivet. Hvert program indeholder de grundlæggende tiltag, dvs. de minimumskrav, der skal overholdes for at nå direktivets målsætninger og, om nødvendigt, yderligere tiltag.

Prissætningspolitik

Medlemsstaterne skal sikre, at prissætnings politikken tilskynder brugerne til at anvende vandressourcerne effektivt, og at de forskellige økonomiske sektorer bidrager til alle omkostninger i forbindelse med anvendelse af vand, herunder miljø- og ressourceomkostninger.

Rammedirektivets anvendelse

Medlemsstaterne skal fremme den aktive deltagelse af alle berørte parter i gennemførelsen af dette rammedirektiv, særligt hvad angår forvaltningsplaner for vandområdedistrikterne. Forvaltningsplanprojekterne skal sendes til offentlig høring i en periode på 6 måneder.

Medlemsstaterne skal fastsætte ordninger, hvorefter overtrædelse af direktivets bestemmelser medfører sanktioner, som skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Midlertidig forringelse af vandforekomsterne er ikke i modstrid med kravene i dette direktiv, hvis forringelsen skyldes ekstraordinære og uforudsete omstændigheder i forbindelse med en ulykke, omstændigheder af naturlig art eller force majeure.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/60/EF

22.12.2000

22.12.2003

EFT L 327 af 22.12.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 2455/2001/EF

16.12.2001

-

EFT L 331 af 15.12.2001

Direktiv 2008/32/EF

21.3.2008

-

EFT L 81 af 20.3.2008

Direktiv2009/31/EF

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140 af 5.6.2009

Direktiv 2013/39/EU

13.9.2013

14.9.2015

L 226 of 24.8.2013

Direktiv 2013/64/EU

1.1.2014

Forskellig hvad angår artiklerne

EUT L 352 of 28.12.2013

Ændringerne og tilføjelserne til direktiv 2000/60/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

ÆNDRING AF BILAG

Bilag X – Liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik, dvs. dem der udgør en betydelig risiko for miljøet.

Direktiv 2008/105/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 348 af 24.12.2008].

Direktiv 2013/39/EU [Den Europæiske Unions Tidende L 226 of 24.8.2013].

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 22. marts 2007: Bæredygtig vandforvaltning i Den Europæiske Union – Første trin i gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF [ KOM(2007) 128 – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I denne rapport fremlægger Kommissionen de resultater, medlemsstaterne har opnået med anvendelsen af vandrammedirektivet. Den fremhæver især den store risiko, der er for, at det ikke lykkes adskillige medlemsstater at opfylde rammedirektivets mål, navnlig på grund af fysisk forringelse af vandøkosystemer gennem især overudnyttelse af vandressourcerne og en betydelig forurening fra forskellige kilder. Kommissionen peger på, at der er problemer i form af manglende overholdelse af fristen for gennemførelse af rammedirektivet og mangler i indholdet af denne gennemførelse. Dog synes oprettelsen af vandområdedistrikter og udpegningen af de kompetente nationale myndigheder at være godt i gang, selv om der i visse tilfælde mangler at blive gjort fremskridt i det internationale samarbejde. Endvidere påpeger rapporten, at der er store forskelle i kvaliteten af miljøvurderingen og den økonomiske analyse af vandløbsoplande og alvorlige mangler, især i den økonomiske analyse. Til sidst formulerer Kommissionen en række henstillinger til medlemsstaterne, især med henblik på at rette op på de konstaterede mangler, integrere en bæredygtig vandforvaltning i de øvrige nationale politikker og sikre en bedre udnyttelse af offentlighedens inddragelse, og den bebuder de foranstaltninger, som den agter at træffe i fremtiden som led i EU's vandforvaltningspolitik.

Rapport fra Kommissionen af 1. april 2009 i henhold til artikel 18, stk. 3, i vandrammedirektivet 2000/60/EF (vandrammedirektivet) om programmer for overvågning af vandtilstanden [ KOM(2009) 156 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af vandrammedirektivet (2000/60/EF) Vandområdeplaner [ COM(2012) 670 final - ikkeoffentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Evalueringen af forvaltningsplanerne for vandområdedistrikterne forslår, at det på trods af fremskridtene ikke er muligt at opnå en god vandtilstand inden 2015 for en betydelig del af vandområderne, og at dette skylds flere faktorer. Kommissionens evaluering af forvaltningsplanerne for vandområdedistrikter opregner de primære forhindringer, der blev identificeret i hver medlemsstat og fremhæver, at hydromorfologisk pres, forurening og overdreven vandindvending fortsat udgør det største pres på vandmiljøet.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En plan for at beskytte Europas vandressourcer [ COM(2012) 673 final - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med planen er at fjerne de forhindringer, der blokere de tiltag, der er udarbejdet til at beskytte vandressourcerne. Den anerkender, at der er betydelige forskelle i vandmiljøer på tværs af EU, og i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet foreslår den således ikke en enkelt løsning, der skal passe på alle områder. Planen fremhæver nogle grundlæggende emner som for eksempel:

 • en bedre anvendelse af jorden
 • bekæmpelse af vandforurening
 • en mere effektiv anvendelse af vand samt forbedring af modstandsdygtigheden
 • forbedring af forvaltningssystemerne for vandressourcer.

Seneste ajourføring: 09.04.2014

Top