Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vand af god kvalitet i Europa (EU’s vanddirektiv)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vand af god kvalitet i Europa (EU’s vanddirektiv)

I Den Europæiske Union (EU) er der et øget pres på vand på grund af en konstant stigning i efterspørgslen efter vand i tilstrækkelige mængder og af god kvalitet til en række anvendelsesformål. Direktivet søger at beskytte og forbedre kvaliteten af vand.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

RESUMÉ

I Den Europæiske Union (EU) er der et øget pres på vand på grund af en konstant stigning i efterspørgslen efter vand i tilstrækkelige mængder og af god kvalitet til en række anvendelsesformål. Direktivet søger at beskytte og forbedre kvaliteten af vand.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastlægger regler, der skal bremse forringelsen af tilstanden af EU’s vandforekomster og opnå en »god tilstand« for Europas floder, søer og grundvand inden 2015.

Det omfatter navnlig:

 • beskyttelse af alle former for vand (indvand (*), overfladevand (*), overgangsvande (*) kystvande og grundvand (*))
 • genoprettelse af økosystemer i og omkring disse vandforekomster
 • reduktion af forurening i vandforekomster
 • garanti for enkeltpersoner og virksomheders bæredygtige vandanvendelse.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen giver nationale myndigheder tydelige ansvarsområder. De skal:

 • udpege de enkelte vandområder på deres territorium, dvs. de omkringliggende vandområder med udløb i bestemte flodsystemer
 • udpege myndigheder til at varetage disse områder i overensstemmelse med EU-reglerne
 • analysere egenskaberne ved hvert vandløbsopland, herunder påvirkningen af menneskelig aktivitet og foretage en økonomisk vurdering af vandanvendelsen
 • overvåge vandets tilstand i hvert vandløbsopland
 • registrere beskyttede områder, såsom dem, der benyttes til drikkevand, der kræver særlig opmærksomhed
 • udarbejde og gennemføre »vandområdeplaner« for at forebygge forringelse af overfladevand, beskytte og forbedre grundvandet samt bevare beskyttede områder
 • sikre, at omkostningerne ved forsyningspligtydelser er dækket, så ressourcerne bruges effektivt, og forureneren betaler
 • sørge for offentlig oplysning og høring om deres vandområdeplaner.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 22. oktober 2000.

VIGTIGE BEGREBER

(*) overfladevand - indvand bortset fra grundvand, overgangsvande og kystvande.

(*) grundvand - alle former for vand under jordoverfladen.

(*) indvand - alt stillestående eller strømmende vand på jordoverfladen.

(*) overgangsvande - vand i nærheden af flodmundinger, som er delvis saltholdige, men som i væsentlig grad påvirkes af ferskvandsstrømme.

Vanddirektivet - detaljer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/60/EF

22.12.2000

22.12.2003

EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2455/2001/EF

16.12.2001

-

EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1-5

Direktiv 2008/32/EF

21.3.2008

-

EUT L 81 af 20.3.2008, s. 60-61

Direktiv 2009/31/EF

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114-135

Direktiv 2013/39/EU

13.9.2013

14.11.2015

EUT L 226 af 24.8.2013, s. 1-17

Direktiv 2013/64/EU

1.1.2014

Varierer afhængigt af artiklerne

EUT L 353 af 28.12.2013, s. 8-12

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2000/60/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19-31).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27-34).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En plan for at beskytte Europas vandressourcer (COM(2012) 673 final af 14. november 2012).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet: Indsats for at opnå »god tilstand« for EU’s vandressourcer og mindske risiciene for oversvømmelser (COM(2015) 120 final af 9.3.2015).

seneste ajourføring 30.07.2015

Top