Help Print this page 
Title and reference
Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg

Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg sigter mod at beskytte nukleare materialer og anlæg og indføre sanktioner af overtrædelser på området samt fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/513/Euratom af 10. juli 2007 om godkendelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg.

RESUMÉ

Den nye konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg sigter mod at beskytte nukleare materialer og anlæg og tager sigte på en fysisk beskyttelse i forbindelse med anvendelse, lagring og transport af nukleart materiale til fredelige formål samt at forebygge og bekæmpe lovovertrædelser i tilknytning til disse materialer og anlæg. Den er baseret på konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale (CPPNM). Alle Den Europæiske Unions (EU's) medlemsstater har tiltrådt CPPNM.

Hver medlemsstat skal indføre og gennemføre foranstaltninger for at sikre en effektiv beskyttelse og forebygge især tyveri og bortfjernelse af nukleart materiale, som de har ansvaret for, samt sabotage på nukleare anlæg på deres område. Euratom-traktaten er bredere, fordi det her bestemmes, at medlemsstaterne skal forebygge ethvert misbrug af nukleart materiale til andre formål end de oprindeligt fastlagte.

Medlemsstaterne skal i gennemførelsen af konventionen navnlig overholde en række grundprincipper såsom principperne om medlemsstatens og licenshaveres ansvar, kultur og sikkerhed, forsikring og fortrolighed.

Medlemsstaterne skal sikre, at det nukleare materiale, de importerer, eksporterer eller godkender til transit på deres område, er beskyttet i overensstemmelse med det gældende sikkerhedsniveau.

Medlemsstaterne skal udpege en kompetent myndighed med ansvar for konventionens gennemførelse samt et kontaktpunkt, som de skal meddele de øvrige medlemsstater, enten direkte eller via Det Europæiske Atomenergiagentur. De skal desuden samarbejde i tilfælde af tyveri, sabotage eller risiko for tyveri eller sabotage. Dette samarbejde tager navnlig form af informationsudveksling under hensyntagen til fortroligholdelse af denne information over for tredjemand.

Medlemsstaterne skal indføre bestemte sanktioner over for disse overtrædelser, der skal stå i forhold til overtrædelsernes alvor. Navnlig skal følgende overtrædelser straffes: ubemyndiget handling, der forårsager eller skaber risiko for at forårsage dødsfald eller alvorlige skader, tyveri af nukleart materiale, sabotage på et nukleart anlæg, trussel om at anvende nukleart materiale med henblik på at forårsage død eller alvorlige skader på mennesker eller på en betydelig forringelse af goder samt forsøg på at begå en af disse handlinger, deltagelse i en af disse handlinger eller tilrettelæggelse deraf.

Alle kontraherende stater er kompetente til at dømme overtrædelser begået på deres område eller om bord på et skib eller luftfartøj, der er registreret i den pågældende stat, samt hvis den formodede lovovertræder er statsborger i den pågældende stat. Disse overtrædelser er desuden udvisningsgrund mellem de kontraherende stater. Sidstnævnte skal desuden gensidigt yde hinanden den videst mulige juridiske bistand i tilfælde af sådanne lovovertrædelser. De politiske motiver til overtrædelsen kan ikke begrunde en afvisning af udvisning eller gensidig retshjælp.

Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg (CPPNM) blev vedtaget i 1979 og trådte i kraft i 1987. Den blev ændret i 2005 på en konference med det formål at skærpe bestemmelserne i den. En konference om at revidere den ændrede konvention skal afholdes fem år efter ikrafttrædelsen af ændringen, der blev vedtaget i 2005.

Henvisninger

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/513/Euratom

10.7.2007

-

EUT L 190 af 21.7.2007

See also

  • Yderligere oplysninger kan fås på Det Internationale Atomenergiagenturs websted (EN)

Seneste ajourføring: 20.12.2007

Top