Help Print this page 
Title and reference
Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling

Der oprettes et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for at fremme videnskabelig forskning og teknologisk udvikling på fusionsområdet.

DOKUMENT

Rådets Beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det.

RESUMÉ

Ved denne beslutning oprettes et fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for en 35-årig periode, der begynder den 19. april 2007. Dette fællesforetagende har hjemsted i Barcelona i Spanien.

Medlemmerne af fællesforetagendet er Euratom repræsenteret ved Kommissionen, samt EU-medlemsstaterne og visse tredjelande, som har indgået en samarbejdsaftale med Euratom på området kontrolleret termonuklear fusion. På tidspunktet for oprettelsen af fællesforetagendet er det pågældende tredjeland Schweiz.

Fællesforetagendet har til opgave at levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER og til aktiviteterne under "den bredere strategi", der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi samt at forberede og koordinere et aktivitetsprogram til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi (DEMO) og dertil knyttede anlæg, herunder det internationale fusionsmaterialebestrålingsanlæg (IFMIF).

Fællesforetagendet skal bl.a. føre tilsyn med forberedelsen af anlægsstedet for ITER-projektet, levere materielle, finansielle og menneskelige ressourcer til ITER-organisationen, koordinere fusionsrelaterede videnskabelige og teknologiske forsknings- og udviklingsaktiviteter, holde kontakt med ITER-organisationen osv.

Fællesforetagendets samlede ressourcebehov anslås til 9 653 mio. EUR og Euratoms samlede bidrag til ressourcerne anslås til 7 649 mio. EUR (hvoraf højst 15 % må gå til administration).

Fællesforetagendet har status som juridisk person. Det består af følgende organer:

  • bestyrelsen, som sammensættes af to personer pr. medlem af fællesforetagendet, og som bistås af et forretningsudvalg
  • direktøren, der har til opgave at repræsentere fællesforetagendet og sikre den daglige ledelse, herunder underskrivelse af kontrakter.

For fællesforetagendets ansvar i kontraktforhold gælder den relevante kontrakt og den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse, hvis kontrakten indeholder en voldgiftsbestemmelse.

For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal fællesforetagendet derudover i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, medlemsstaterne har til fælles, erstatte skader, dets ansatte har forvoldt under udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i tvister vedrørende sådanne skadeserstatninger. Domstolen har endvidere kompetence i sager anlagt mod fællesforetagendet.

Kontekst: ITER

Fusionsenergi er sammen med vedvarende energi og fissionsenergi et af de tre alternativer til fossil energi. Den er langt den mest udbredte energikilde i universet – den er ophav til solens og andre stjerners stråler – mens den på Jorden er mindre udviklet end de to andre ikke-fossile energikilder.

JET-projektet (Joint European Torus) blev lanceret i 1978 og har i flere år bidraget til avanceret forskning i fusionsenergi. Fra 1988 har udviklingen af ITER-projektet været næste etape på fusionsområdet, og det mundede i 2001 ud i et detailprojekt til et forskningsanlæg, der skal påvise, at kernefusion er en energikilde, som EU kan få stort udbytte af, især ud fra hensynet til den langsigtede forsyningssikkerhed og spredning af energikilderne.

I november 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til at foreslå Frankrig som værtsstat og Cadarache som placeringsmulighed for ITER, og besluttede, at Euratoms interne agentur skulle ligge i Spanien.

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EUT L 90 af 30.3.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Rådets afgørelse af 19. maj 2006 om Kommissionens indgåelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, af ordningen for foreløbig anvendelse af aftalen om oprettelse af Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet, og af aftalen om privilegier og immuniteter for Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER, der skal forestå den fælles gennemførelse af ITER-projektet [KOM(2006) 240 endelig – EUT C 184 af 8.8.2006]. Rådet vedtog dette forslag til afgørelse den 25. september 2006. Det bemyndiger Kommissionen til at forhandle en aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Kina, Sydkorea, Amerikas Forenede Stater, Indien, Japan og Rusland om at oprette Den Internationale Fusionsenergiorganisation ITER med henblik på en fælles gennemførelse af projektet ITER. Det godkender ligeledes, at der indgås en ordning for foreløbig anvendelse af aftalen.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme med henblik på dækning af yderligere finansieringsbehov til ITER-projektet [KOM(2010) 403 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Som reaktion på Rådets konklusioner af 12. juli 2010 om et finansieringsbehov til ITER-projektet på kort sigt på yderligere forpligtelsesbevillinger på 1,4 milliarder EUR (800 millioner EUR i 2012 og 600 millioner EUR i 2013) i løbende priser for 2012 og 2013 tager nærværende forslag fra Kommissionen sigte på at tilvejebringe et beløb på 400 millioner EUR gennem en revision af den flerårige finansielle ramme, samtidig med at det samlede loft over forpligtelses- og betalingsbevillinger holdes uændret over hele perioden 2007-2013. Samtidig skal yderligere 460 millioner EUR tilvejebringes gemmen omfordeling fra 7. rammeprogram for forskning. Tilsagnet om finansiering af de resterende 540 mio. EUR skal opnås på et senere stadium, begyndende med budgetsamrådet i november 2010 og om nødvendigt under den efterfølgende årlige budgetbehandling, ved brug af alle budgetmidler i den flerårige finansielle ramme.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 4. maj 2010 – Status og fremtidsperspektiver for ITER-projektet [KOM(2010) 226 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Denne meddelelse fastslår nødvendigheden af at beskrive vilkår og betingelser for finansiering og forvaltning af ITER-projektet.

I prisoverslaget fra 2001 blev de samlede udgifter for opførelsen af ITER skønnet til 5,9 milliarder EUR, hvor EU skulle bidrage med 45 % af beløbet. EU’s andel beløber sig imidlertid til 7,2 milliarder EUR ifølge F4E’s aktuelle prisoverslag (det europæiske fællesforetagende for ITER ”Energi fra Fusion”), som er forelagt F4E's bestyrelse i marts 2010. Meromkostningen medfører et finansieringsgab. Det er som følge heraf vigtigt at styrke forvaltningen af ITER-projektet med henblik på at undgå, at omkostningerne skrider, samt for at sikre fastlæggelse af en holdbar finansiel ramme.

Hvad angår finansieringen forudser Kommissionen følgelig to muligheder:

  • iværksættelse af supplerende finansiering fra medlemsstaterne
  • fastlæggelse af passsende finansieringslofter.

Kommissionen opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at træffe en passende afgørelse ud fra de aktuelle omstændigheder.

Meddelelse fra Kommissionen af 28. april 2003: "Status over forhandlingerne om ITER, det internationale forskningsprojekt vedrørende nuklear fusionsenergi" [KOM(2003) 215 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 26.07.2010

Top