Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiel gennemskuelighed mellem EU-landene og de offentlige virksomheder og i bestemte andre virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Finansiel gennemskuelighed mellem EU-landene og de offentlige virksomheder og i bestemte andre virksomheder

Gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem de offentlige myndigheder og de offentlige virksomheder samt gennemskueligheden af finans- og organisationsstrukturen i bestemte virksomheder er grundlæggende for, at Kommissionen kan sikre en effektiv og retfærdig anvendelse af reglerne for statsstøtte.

DOKUMENT

Kommissionens direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder.

RESUMÉ

Offentlige virksomheder * spiller en vigtig rolle for EU-landenes nationale økonomi, og de er, ligesom virksomheder, der har fået særlige * eller eksklusive * rettigheder, underlagt konkurrenceregler på samme måde som private virksomheder i henhold til artikel 106, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidl. artikel 86, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF)). Artikel 345 TEUF (tidl. artikel 295 EF) fastsætter, at traktaten ikke berører de ejendomsretlige ordninger i EU-landene. Ved anvendelsen af konkurrencereglerne må der derfor ikke ske nogen uberettiget diskrimination mellem offentlige og private virksomheder. Artikel 106, stk. 2, TEUF fastsætter dog undtagelser, hvis offentlige eller private virksomheder udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

En effektiv og retfærdig anvendelse af traktatens regler om statsstøtte kræver, at de offentlige virksomheders økonomiske og ofte meget komplekse forbindelser med de offentlige myndigheder * gøres gennemskuelige.

Herudover er det nødvendigt at sikre gennemskuelighed gennem en forpligtelse til at føre særskilte regnskaber i forhold til finans- og organisationsstrukturen i offentlige og private virksomheder, der har fået særlige eller eksklusive rettigheder, eller hvis de udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, for hvilke de modtager en eller anden form for kompensation, og sideløbende udfører andre aktiviteter. Det skal især sikres, at der ikke ydes overkompensation for omkostninger i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, og at der ikke sker krydssubsidiering af virksomhedens andre økonomiske aktiviteter.

Derfor er det nødvendigt, at Kommissionen har adgang til detaljerede oplysninger, hvorigennem Kommissionen kan påse, at EU-landene hverken til offentlige eller private virksomheder yder støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet.

Økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder

EU-landene skal sørge for gennemskuelighed af de økonomiske forbindelser mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder ved at klarlægge, hvilke offentlige midler der af de offentlige myndigheder stilles de offentlige virksomheder til rådighed direkte, men også indirekte (gennem offentlige virksomheder eller finansieringsinstitutter), samt ved at klarlægge, hvorledes midlerne faktisk anvendes.

De økonomiske forbindelser, som skal være gennemskuelige, er især:

 • udligning af driftstab
 • afkald på normal forrentning af indskudte offentlige midler
 • kapitaltilførsel
 • indskud, som ikke skal tilbagebetales, eller lån på fordelagtige vilkår
 • indrømmelse af økonomiske fordele i form af afkald på overskud eller undladelse af at inddrive fordringer
 • kompensation for byrder pålagt af de offentlige myndigheder.

EU-landene skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på, at oplysninger om økonomiske forbindelser mellem offentlige virksomheder og offentlige myndigheder står til rådighed for Kommissionen i fem år. Desuden skal EU-landene på Kommissionens opfordring meddele disse oplysninger.

Forpligtelsen for bestemte virksomheder til at føre særskilte regnskaber

Særskilte regnskaber skal føres af private og offentlige virksomheder, der har fået særlige eller eksklusive rettigheder tildelt af et EU-land, eller hvis de udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, for hvilke de modtager en form for kompensation, og sideløbende udfører andre aktiviteter. De særskilte regnskaber skal afspejle de forskellige aktiviteter, der udøves af samme virksomhed, idet indtægt og udgift af de forskellige aktiviteter samt deres fordeling skal fremgå.

EU-landene skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på, at oplysninger om finans- og organisationsstrukturen i de pågældende virksomheder står til rådighed for Kommissionen i fem år. Desuden skal EU-landene på Kommissionens opfordring meddele disse oplysninger.

 Fremstillingssektoren

Særskilte bestemmelser træder i kraft for offentlige virksomheder inden for fremstillingssektoren *, når deres årlige omsætning overstiger 250 mio. EUR, eftersom uforenelig støtte til virksomheder kan medføre store fordrejninger af konkurrencevilkårene.

EU-landene skal hvert år indsende årsberetning, årsregnskab, meddelelser om generalforsamlinger og andre relevante oplysninger. Herudover skal EU-landene hvert år indsende en liste over de pågældende virksomheder til Kommissionen senest den 31. marts.

Betingelser for fritagelse

Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

 • offentlige og private virksomheder, hvis tjenesteydelser ikke vil kunne påvirke samhandlen mellem EU-landene mærkbart
 • centralbanker
 • offentlige kreditinstitutter, for så vidt angår offentlige myndigheders indskud af offentlige midler på normale markedsvilkår
 • offentlige virksomheder med en årlig nettoomsætning på mindre end 40 mio. EUR i de to regnskabsår forud for det tidspunkt, hvor de offentlige midler blev stillet til rådighed (for offentlige kreditinstitutter er denne grænse fastsat til en samlet status på 800 mio. EUR)
 • offentlige og private virksomheder med en årlig nettoomsætning på mindre end 40 mio. EUR i de to regnskabsår forud for et givet år, hvori der haves særlige eller eksklusive rettigheder fra et EU-land, eller hvori der udføres tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (for offentlige kreditinstitutter er denne grænse fastsat til en samlet status på 800 mio. EUR)
 • virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, hvis den kompensation, de modtager i en eller anden form, er fastsat for en passende periode og efter en åben, gennemskuelig og ikke-diskriminerende procedure.

Kontekst

Dette direktiv ophæver direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder.

Dokumentets nøglebegreber

 • Offentlige virksomheder: enhver virksomhed, som de offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan have dominerende indflydelse på som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.
 • Særlige rettigheder: rettigheder, som et EU-land indrømmer et begrænset antal virksomheder ved hjælp af lov, forskrift eller administrativ bestemmelse, der inden for et givet geografisk område: begrænser antallet af virksomheder med tilladelse til at udføre en tjenesteydelse eller udøve en bestemt aktivitet på anden måde end efter objektive, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende kriterier, til to eller flere eller indrømmer efter disse kriterier adskillige konkurrerende virksomheder tilladelse til at levere en tjenesteydelse eller udøve en bestemt aktivitet eller giver efter disse kriterier virksomheder lovhjemlede eller administrativt fastsatte fordele, der på afgørende vis påvirker andre virksomheders muligheder for at levere samme tjenesteydelse eller udøve samme aktivitet inden for samme geografiske område på i alt væsentligt ensartede betingelser.
 • Eksklusive rettigheder: rettigheder, som et EU-land indrømmer en enkelt virksomhed ved hjælp af en lov, forskrift eller administrativ bestemmelse, der inden for et givet geografisk område forbeholder denne virksomhed retten til at præstere en tjenesteydelse eller udøve en bestemt aktivitet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i EU-landene

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/111/EF

20.12.2006

EUT L 318, 17.11.2006

Seneste ajourføring: 15.11.2011

Top